Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 55, item 25

25 Stemmingen Normen- en handhavingstelsel Schiphol

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet luchtvaart in verband met de invoering van een nieuw normen- en handhavingsstelsel voor de luchthaven Schiphol en enige andere wijzigingen (34098). 

(Zie vergadering van 10 februari 2016.) 

In stemming komt het amendement-Visser (stuk nr. 7). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, D66, 50PLUS, Van Vliet, Houwers, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de VVD, de SGP, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen. 

In stemming komt het amendement-Visser/Smaling (stuk nr. 15). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Van Vliet, Houwers, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de Groep Bontes/Van Klaveren voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat het is aangenomen. 

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf. 

Ik doe dit met wederom het verzoek om vooral uw stem te verklaren. 

Mevrouw Van Tongeren (GroenLinks):

Voorzitter. GroenLinks vond het een moeilijke afweging, want dit wetsvoorstel heeft een lange voorbereidingstijd gekend. Er is mee geëxperimenteerd en er is veel overlegd. Wat voor ons zwaar woog, is de mate waarin kritische omwonenden betrokken waren in de totstandkoming van de nieuwe aanpak. Daarnaast maakt GroenLinks zich zorgen over de wijze waarop de effecten van toenemend vliegverkeer worden gemeten. Er wordt namelijk nauwelijks gemeten; het wordt allemaal berekend. Wij vinden bovendien dat dit onafhankelijk moet gebeuren, niet door de luchtverkeersleiding zelf. Verder vinden wij het lastig dat de nog verdere groei van Schiphol als een vaststaand gegeven wordt opgevat. Het is een gemiste kans dat er in het wetsvoorstel niets staat over bijvoorbeeld de gevolgen van klimaatverandering en de manier waarop wij die willen vertalen. Er is gewoon een plafond vastgesteld tot waar gegroeid mag worden. Zaken die aan de Alderstafel aan de bewoners zijn toegezegd, … 

De voorzitter:

U gaat een beetje langs de rand van een stemverklaring! 

Mevrouw Van Tongeren (GroenLinks):

… zoals glijvluchten, de omvang van het luchtverkeer en de overlast voor omwonenden, zijn voor ons niet voldoende meegenomen. In die afweging van de gezondheidseffecten enerzijds en economische effecten anderzijds vinden wij de overlast voor omwonenden te groot. Mensen en milieu betalen wat ons betreft een te hoge prijs voor de groei van Schiphol. GroenLinks zal daarom tegen het wetsvoorstel stemmen. 

De voorzitter:

Dat ging een beetje langs het randje, maar dank u wel. Het gaat om het verklaren van uw stem, niet om het heropenen van het debat. 

In stemming komt het wetsvoorstel, zoals op onderdelen gewijzigd door de aanneming van het amendement-Visser (stuk nr. 7) en het amendement-Visser/Smaling (stuk nr. 15). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, D66, 50PLUS, Van Vliet, Houwers, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.