Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-2015nr. 111, item 9

9 Mededelingen

De voorzitter:

Voordat wij gaan stemmen, heeft een aantal mensen het woord gevraagd.

Mevrouw Lodders (VVD):

Voorzitter. Wij hebben net een VSO gehad, waarbij ik een motie heb ingediend en die wil ik nu wijzigen overeenkomstig hetgeen wij in het debat hebben besproken. In het eerste dictum staat "… individuele lidstaten vanuit dit pakket aan maatregelen niet over kunnen gaan tot directe bedrijfssteun …". Ik wil daar het woordje "eenzijdig" tussenvoegen. Bovendien is de ondertekening gewijzigd. Ook mevrouw Koşer Kaya staat nu onder deze motie.

De voorzitter:

De motie-Lodders/Dijkgraaf (21501-32, nr. 870) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Lodders, Dijkgraaf en Koşer Kaya, en luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Franse regering in een eerder steunpakket directe inkomenssteun zoals een tegemoetkoming in de arbeids- en ziektekosten en terugbetaling aan rente op leningen aan de Franse boeren heeft toegezegd, en dat directe inkomenssteun leidt tot een ongelijk speelveld en nadelige effecten heeft voor de concurrentiepositie van de Nederlandse boeren;

constaterende dat de Franse regering hier ook Europese gelden voor inzet, en dat de Europese Commissie een pakket aan maatregelen heeft gepresenteerd waarbij nog niet duidelijk is wat de randvoorwaarden zijn;

verzoekt de regering, in te zetten op een maatregelenpakket met heldere criteria en voorwaarden, dat een gelijkspeelveld binnen Europa waarborgt zodat individuele lidstaten vanuit dit pakket aan maatregelen niet over kunnen gaan tot directe bedrijfssteun en geen nadelige effecten heeft voor de concurrentiepositie van de Nederlandse boeren;

verzoekt de regering tevens, zich te verzetten tegen een maatregelenpakket waarin dergelijke waarborgen niet zijn opgenomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 872, was nr. 870 (21501-32).

Mevrouw Koşer Kaya (D66):

Bij hetzelfde VSO heb ik ook een motie ingediend. De naam van mevrouw Dikkers is nu aan de ondertekenaars toegevoegd.

De voorzitter:

De motie-Koşer Kaya (21501-32, nr. 871) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Koşer Kaya en Dikkers. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 873, was nr. 871 (21501-32).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

De heer Roemer (SP):

Ik wil mijn gewijzigde motie op stuk nr. 2046 aanhouden.

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Roemer stel ik voor, zijn gewijzigde motie (19637, nr. 2046, was nr. 2037) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De heer Kuzu (Groep Kuzu/Öztürk):

De staatssecretaris heeft aangegeven dat er een brief naar de Kamer komt over het thema waarover ik een motie heb ingediend. Ik wil mijn motie op stuk nr. 2041 aanhouden.

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Kuzu stel ik voor, zijn motie (19637, nr. 2041) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.