Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-2015nr. 111, item 10

10 Stemmingen moties Gemeenschappelijk asielbeleid in Europa

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het gemeenschappelijk asielbeleid in Europa,

te weten:

- de motie-Klaver c.s. over direct uitvoeren van de voorgestelde plannen met betrekking tot het gemeenschappelijk Europees asielbeleid (19637, nr. 2031);

- de motie-Klaver c.s. over een plan van aanpak waarin de integratiemogelijkheden van vreemdelingen middels arbeid en scholing worden vergroot (19637, nr. 2032);

- de motie-Pechtold c.s. over ruimhartig uitvoeren van een per gekwalificeerde meerderheid genomen besluit over de migratieplannen van de Europese Commissie (19637, nr. 2033);

- de motie-Pechtold c.s. over de €6.000 per geplaatste asielzoeker ten goede laten komen aan investeringen en hulp aan de regio (19637, nr. 2034);

- de gewijzigde motie-Pechtold/Klaver over op geen enkele wijze instemmen met een aantasting van het fundamentele recht op aanvraag van asiel (19637, nr. 2045, was nr. 2035);

- de motie-Roemer over een ruimhartiger hervestigingsbeleid voor gezinnen met jonge kinderen (19637, nr. 2036);

- de motie-Van Klaveren over het opzeggen van het vertrouwen in het kabinet (19637, nr. 2038);

- de motie-Van Haersma Buma/Van der Staaij over berichten of Nederland bereid is militair bij te dragen aan de groeiende coalitie van landen die IS ook in Syrië bestrijden (19637, nr. 2039);

- de motie-Van Haersma Buma over de duurzame aanpak van de vluchtelingencrisis tot hoofdprioriteit maken tijdens het Nederlandse EU-voorzitterschap (19637, nr. 2040);

- de motie-Van der Staaij/Voordewind over stijgende kosten voor opvang van asielzoekers niet ten laste laten komen van het budget voor ontwikkelingssamenwerking (19637, nr. 2042);

- de motie-Voordewind c.s. over vergroten van het aantal op te nemen genodigde vluchtelingen via het hervestigingsprogramma van het UNHCR (19637, nr. 2043);

- de gewijzigde motie-Voordewind over niet tornen aan het non-refoulementbeginsel (19637, nr. 2047, was nr. 2044).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

De gewijzigde motie-Voordewind (19637, nr. 2047, was nr. 2044) is in die zin nader gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er sprake is van een ongekende humanitaire crisis met aanzienlijke vluchtelingenstromen naar Europa tot gevolg;

overwegende dat het kabinet een migratieplan heeft gepresenteerd waarin op de lange termijn asielzoekers buiten Europa asiel dienen aan te vragen;

constaterende dat Nederland internationale verplichtingen kent onder meer vastgelegd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, het VN Vluchtelingenverdrag en het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind;

verzoekt de regering, niet te tornen aan het non-refoulementbeginsel en het recht van asielzoekers om in Nederland asiel aan te vragen in stand te houden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 2048, was nr. 2047 (19637).

Aangezien het een motie van wantrouwen betreft, zal er eerst worden gestemd over de motie op stuk nr. 2038.

In stemming komt de motie-Van Klaveren (19637, nr. 2038).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV en de Groep Bontes/Van Klaveren voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Klaver c.s. (19637, nr. 2031).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, D66, GroenLinks, de PvdD, de SP en het lid Arib van de PvdA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Klaver c.s. (19637, nr. 2032).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Pechtold c.s. (19637, nr. 2033).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Pechtold c.s. (19637, nr. 2034).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, de Groep Kuzu/Öztürk, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Pechtold/Klaver (19637, nr. 2045, was nr. 2035).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de SGP, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Roemer (19637, nr. 2036).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, de Groep Kuzu/Öztürk, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Haersma Buma/Van der Staaij (19637, nr. 2039).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Houwers, Van Vliet en D66 voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

De heer Van Haersma Buma (CDA):

Voorzitter. Nu deze motie is aangenomen, zou ik in elk geval op zo kort mogelijke termijn duidelijkheid van het kabinet willen hebben over wanneer het gaat beslissen.

De voorzitter:

Ik zal het stenogram van dit gedeelte van de vergadering doorgeleiden naar het kabinet.

In stemming komt de motie-Van Haersma Buma (19637, nr. 2040).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de SGP, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, D66, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van der Staaij/Voordewind (19637, nr. 2042).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, de SGP, de Groep Kuzu/Öztürk, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Voordewind c.s. (19637, nr. 2043).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, de SGP, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de nader gewijzigde motie-Voordewind c.s. (19637, nr. 2048, was nr. 2047).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Van Vliet, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze nader gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.