9 Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Ik stel voor, toe te voegen aan de agenda van de Kamer:

 • -het wetsvoorstel Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de herziening van de regels over werking van de strafwet buiten Nederland (herziening regels betreffende extraterritoriale rechtsmacht in strafzaken) (33572);

 • -het wetsvoorstel Goedkeuring van de op 20 april 2012 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Franse Republiek inzake de verwerking in Frankrijk van Nederlandse bestraalde splijtstofelementen (Trb. 2012, 93) (33671);

 • -het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de dierproeven in verband met implementatie van richtlijn 2010/63/EU (33692).

Ik stel voor, dinsdag aanstaande ook te stemmen over de brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake de beëindiging van het parlementair behandelvoorbehoud zoals vastgelegd bij de EU-voorstellen: Plant- en diergezondheidspakket (33643, nr. 6).

Op verzoek van de vaste commissie voor Economische Zaken stel ik voor om nadere inlichtingen te vragen aan de minister van Economische Zaken over de fusie tussen de agentschappen Agentschap NL en Dienst Regelingen (33744, nr. 1).

Voorts stel ik voor om toestemming te verlenen tot het houden van wetgevings- c.q. notaoverleg met stenografisch verslag op:

 • -woensdag 9 oktober 2013 van 10.00 uur tot 23.00 uur van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de Jeugdwet (33684) en de Wijziging van de Wet op de jeugdzorg en andere wetten in verband met de verplichting tot het gebruik van het burgerservicenummer in de jeugdzorg (33674);

 • -maandag 28 oktober 2013 van 19.00 uur tot 23.00 uur van de algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst over de Wet maatregelen woningmarkt 2014 (33756);

 • -woensdag 6 november 2013 van 10.00 uur tot 22.00 uur van de vaste commissie voor Defensie over de nota Toekomst van de Krijgsmacht;

 • -maandag 11 november 2013 van 11.15 uur tot 14.15 uur van de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over het Good Growth Fund;

 • -maandag 11 november 2013 van 19.00 uur tot 22.00 uur van de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over het Budget Internationale Veiligheid.

Op verzoek van een aantal leden stel ik voor, enkele door hen ingediende moties opnieuw aan te houden. Dit betekent dat de in artikel 69, tweede lid, van het Reglement van Orde genoemde termijn van twee maanden voor de volgende moties opnieuw gaat lopen: motie-Kerstens (30545, nr. 127); gewijzigde motie-Ouwehand (27858, nr. 158, was nr. 150); gewijzigde motie-Ouwehand (27858, nr. 157, was nr. 149); gewijzigde motie-Ouwehand (27858, nr. 156, was nr. 148); gewijzigde motie-Ouwehand (27858, nr. 155, was nr. 147); motie-Ouwehand (33400-VI, nr. 82); motie-Ouwehand (27858, nr. 152); motie-Ouwehand/Van Dekken (31389, nr. 107); motie-Ouwehand (33490, nr.10); motie-Thieme c.s. (33400-V, nr. 43); motie-Thieme (31389, nr. 104); motie-Thieme (31389, nr. 106); motie-Thieme (31389, nr. 105); motie-Thieme/Ouwehand (31389, nr. 99).

Aangezien voor de volgende stukken de termijnen zijn verstreken, stel ik voor, deze stukken voor kennisgeving aan te nemen:

24493-R1557-55; 23908-(R1519)-107; 33655-(R2007)-1; 33604-(R2003)-1.

Ten slotte stel ik voor, de volgende stukken van de stand van werkzaamheden af te voeren, aangezien ook voor deze stukken de termijnen zijn verstreken:

32847-23; 32847-31; 32847-39; 32847-25; 32847-66; 31289-166; 31289-168; 31524-179; 2013Z16522; 24724-117; 33037-72; 28286-639; 32563-40; 28286-644; 32563-39; 28286-623; 2013Z10977; 28286-629; 28286-611; 33750-XV-5; 32878-16; 33750-XV-6; 30982-14; 32149-4; 33687-11; 32623-105; 32623-104; 26150-128; 26150-132; 21501-02-1285; 21501-02-1284; 21501-02-1277; 33710-1; 33705-1; 33400-V-122; 33400-V-146; 33665-2; 33665-1; 23530-99; 21501-02-1286; 21501-02-1278; 21501-02-1282; 32623-102; 32623-101; 2013Z15446; 30950-61; 30952-126; 2013Z14623; 23432-322; 23432-333; 23432-331; 32500-V-156; 33000-V-156; 33000-V-157; 23432-334; 32623-103; 32623-106; 2013Z16226; 33400-V-126; 33400-V-111; 33400-V-129; 33544-3; 22054-212; 33640-V-3; 23432-343; 33400-V-116; 21501-02-1228; 2013Z11550; 33400-V-112; 22112-1015; 21501-02-1281; 23432-347; 33480-V-3; 33401-3; 33401; 33400-V-95; 33400-V-91; 33090-V-4; 33002; 33000-V-64; 33000-V-164; 33000-V-139; 33000-V-128; 33000-V-117; 33000-V-110; 33000-V-109; 33000-V-10; 32735-72; 32735-69; 33400-V-8; 33400-V-11; 33400-V-107; 33280-V-3; 33002-3; 33195-15; 32735-31; 32735-39; 32734-9; 32734-10; 32623-80; 32623-78; 32623-71; 32605-91; 32605-107; 32605-105; 23530-94; 23432-339; 23432-338; 23432-327; 23432-326; 22112-1021; 22112-1018; 22112-1313; 22054-191; 21501-04-140; 21501-02-1201; 21501-04-133; 21501-02-1084; 21501-02-1162; 2012Z19715; 2012Z19281; 2012Z17559; 2011Z12858; 32605-100; 32605-102; 32500-V-207; 32500-V-199; 32500-III-9; 32123-V-22; 31263-50; 30481-7; 30196-182; 30010-18; 30010-17; 29521-200; 29521-195; 29521-197; 29521-192; 29521-191; 29521-190; 28973-90; 28807-140; 28676-169; 27925-441; 27925-432; 26049-71; 25764-69; 23987-130; 32623-100; 29521-210; 28676-186; 2013Z14063; 2013Z12272; 33400-IV-38; 28638-101; 31839-294; 33605-IV-1; 32836-2; 22112-1643; 32402-39; 32623-108; 2013Z17500; 2013Z16876; 33410-71; 31865-52; 31490-96; 33605-19; 32255-6; 2013Z07458; 31865-39; 33523-4; 31865-47; 33258-13; 33643-2; 2013Z16407; 33643-4; 2013Z15937; 30830-11; 32550-42; 31233-4; 32412-6; 33289-4; 2012Z21132; 2012Z20859; 2013Z01156; 2013Z02458; 2013Z12673; 2013Z13571; 2013Z12369; 2013Z12193; 2013Z09389; 2013Z10771; 2013Z06736; 2011Z20578; 2013Z02475; 33609-18; 2013Z15979; 31825; 31544-5; 31524-2; 31289160; 2013Z16741; 2013Z12313; 2013Z18258; 2013Z17896; 2013Z17823; 33576-2; 32210-24; 31554-6; 33472-9; 33472-12; 33472-13; 26150-129; 33400-V-132; 31263-55; 32735-83; 31263-54; 32735-76; 23432-342; 30481-10; 31271-8; 32735-75; 28498-29; 32735-78; 32735-74; 2013Z18169; 31554-4; 31265-46; 31265-47; 31265-49; 31265-48; 2013Z18327; 33577-2; 33400-IV 37; 33577; 2013Z17780; 2013Z17778; 2013Z13468.

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter:

Ik stel voor, toe te voegen aan de agenda:

 • -het VSO Verdere procedure voor ingrepen bij pluimvee (Besluit diergeneeskundigen) (31389, nr. 133);

 • -het VAO Ov, taxi en ov-chipkaart, naar aanleiding van een algemeen overleg gehouden op 1 oktober, met als eerste spreker Bashir van de SP;

 • -het VAO Kinderopvang, naar aanleiding van een algemeen overleg gehouden op 2 oktober, met als eerste spreker mevrouw Tellegen van de VVD;

 • -het VSO Conceptsubsidieregeling praktijkleren, met als eerste spreker de heer Van Meenen van D66;

 • -het VAO JBZ-Raad van 7 en 8 oktober 2013, naar aanleiding van een algemeen overleg gehouden op 3 oktober, met als eerste spreker mevrouw Helder van de PVV.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Mevrouw Helder wil iets zeggen; ga uw gang, mevrouw Helder.

Mevrouw Helder (PVV):

Voorzitter. In aanvulling op het aangevraagde VAO dat u zojuist noemde, heb ik twee korte verzoeken. Ik zou graag zien dat nog vandaag gestemd wordt over de moties die nog zullen worden ingediend. Van de bewindspersoon heb ik begrepen dat hij tussen 17.00 uur en 18.00 uur de gelegenheid heeft om hier te zijn. Mede namens mijn collega's verzoek ik de Griffie of het mogelijk is om het VAO dan in te plannen.

De voorzitter:

Dankzij de telefoon weten wij soms stiekem dingen al. Het VAO wordt ingepland tussen 17.00 uur en 17.30 uur. Aansluitend daarop, om 17.30 uur, zullen wij stemmen.

Het woord is aan de heer Segers.

De heer Segers (ChristenUnie):

Mevrouw de voorzitter. Ik doe het even vanaf de interruptiemicrofoon, want het gaat om een rappel. Begin augustus heb ik minister Opstelten vragen gesteld over overuren bij de Nationale Politie. Eind augustus is er een verzoek gekomen voor uitstel. Het is inmiddels begin oktober, dus ik zou graag willen rappelleren.

De voorzitter:

Ik zal het stenogram van dit gedeelte van de vergadering doorgeleiden naar het kabinet.

Het woord is aan mevrouw Leijten.

Mevrouw Leijten (SP):

Voorzitter. Wij spreken regelmatig over de toekomstplannen van dit kabinet voor de zorg. Vanochtend lezen wij in de krant dat de staatssecretaris vindt dat hulpbehoevende ouderen best iets terug mogen doen voor de samenleving. Zij mogen voorlezen op school. Als je zorg nodig hebt en je zit in een rolstoel, kun je wel helpen bij de schuldsanering van de gemeente. Omdat dit echt een heel nieuwe insteek is van de Wet maatschappelijke ondersteuning, waarover wij hier niet eerder hebben gesproken, ook niet naar aanleiding van de hoofdlijnenbrief, wil ik hierover graag een debat aanvragen met de staatssecretaris.

De voorzitter:

Mevrouw Leijten verzoekt om het houden van een debat met de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Mevrouw Agema (PVV):

Voorzitter. Na een aantal weken zeuren hebben wij dan eindelijk de conceptwet gekregen. Als u daarvoor inspanningen hebt geleverd, dan dank ik u. Wij hebben de indruk dat het kabinet een klap van de molen heeft gekregen met de wet zoals wij hem nu hebben mogen inzien. Het verzoek van mevrouw Leijten wil ik echter niet ondersteunen, want wij gaan de wet hier in dit huis bespreken.

De voorzitter:

Geen steun voor het verzoek om een debat dus.

De heer Krol (50PLUS):

Ik steun het verzoek wel, met name omdat heel veel gemeenten niet weten hoe ze dit moeten oplossen.

Mevrouw Kuiken (PvdA):

Het gaat om een concept, dus geen steun voor een debat nu. Wij bespreken het later.

Mevrouw Pia Dijkstra (D66):

D66 steunt op dit moment geen debat.

De heer Van der Staaij (SGP):

Ook van onze kant geen steun voor een debat over een conceptwet. Een conceptwet is er opdat mensen in het veld erop kunnen reageren. Wij doen de positie van het parlement geen recht als wij over conceptwetten gaan spreken. Wij moeten hier de formele wetgeving behandelen.

De voorzitter:

Geen steun voor een debat.

De heer Van Veen (VVD):

Ik sluit mij daarbij aan. Ik wil ook de opmerking gemaakt hebben dat de kwalificaties tijdens de regeling over de regering en over het kabinetsbeleid niet op hun plaats zijn.

De voorzitter:

Waarvan akte.

Mevrouw Bruins Slot (CDA):

Op dit moment geen steun voor het debat.

Mevrouw Leijten (SP):

Ik betreur dit zeer. Het instellen van een wederdienst op het moment dat je zorgbehoevend raakt, is wel degelijk koersverleggend en iets wat wij niet eerder hebben besproken. Dat de coalitie niet wil spreken over vrijwilligers die ingezet worden voor de zorgverlening, kan ik mij nog voorstellen, maar dat er hier geen meerderheid is voor een debat over een totaal andere koers … Als je het veld kunt consulteren over een wet, dan kan de Kamer ook zeggen: deze richting gaan wij niet op.

De voorzitter:

Mevrouw Leijten, de Kamer heeft in meerderheid aangegeven dat zij er op dit moment geen behoefte aan heeft.

Het woord is aan mevrouw Kuiken.

Mevrouw Kuiken (PvdA):

Voorzitter. Ik wil u verzoeken om mijn onbeantwoorde schriftelijke vragen aan de staatssecretaris over laadpalen voor elektrische auto's beantwoord te krijgen.

De voorzitter:

Ik zal het stenogram van dit gedeelte van de vergadering doorgeleiden naar het kabinet.

De vergadering wordt van 13.55 uur tot 14.00 uur geschorst.

Naar boven