14 Materieel (defensie)

Aan de orde is het VAO Materieel (defensie) (AO d.d. 12/09).

De heer Bontes (PVV):

Voorzitter. De minister wilde in het AO niet toezeggen dat de ultieme zeggenschap over de inzet van Nederlands militair materieel dat in principe beschikbaar is voor inzet in internationaal verband, in Nederlandse handen blijft. Zij stelde dat het afhangt van de te maken afspraken. De PVV-fractie wil niet dat er afspraken worden gemaakt waarmee de ultieme zeggenschap uit Nederlandse handen wordt gegeven. De PVV wil dat Nederland op dat punt altijd een rode kaart kan trekken. Als bijvoorbeeld een ander land een Nederlands transportvliegtuig, al of niet met bemanning, wil lenen voor een operatie waar wij ons niet aan zouden willen verbinden, dan moet dat kunnen worden voorkomen. Daarom dien ik de volgende motie in.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de beslissing over de concrete inzet van Nederlands militair materieel en personeel per geval uitsluitend in Nederlandse handen behoort te liggen;

verzoekt de regering, niet in te stemmen met internationale samenwerkingsprojecten bij Defensie, die ertoe kunnen leiden dat Nederland per geval geen uiteindelijke zeggenschap zal hebben over de concrete inzet van Nederlands militair materieel of personeel,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Bontes en De Roon. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 115 (27830).

De heer Bontes (PVV):

Ik wil mijn tweede motie even inleiden. In het AO is ook kort gesproken over de aanschaf van de F-35, beter bekend onder de naam JSF. De minister wilde geen enkele indicatie geven van het moment waarop een regeringsbesluit dienaangaande valt te verwachten. Een week later was het zo ver. Uit de stukken van Prinsjesdag werd bekend dat de regering van plan is om daadwerkelijk tot aanschaf over te gaan. De PVV-fractie vindt dat die aanschaf ontijdig is. Dat geld kan veel beter worden besteed. Het toestel kampt nog steeds met problemen. Of het toestel uiteindelijk zal kunnen presteren zoals beloofd, staat ook nog niet vast. De uiteindelijke kosten staan evenmin vast. Daarom dien ik de volgende motie in.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de beslissing om de F-35 (JSF) aan te schaffen ontijdig is;

verzoekt de regering, af te zien van het onlangs bekendgemaakte voornemen om een aantal exemplaren van de F-35 (JSF) aan te schaffen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Bontes en De Roon. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 116 (27830).

Ik zie dat de heer Vuijk ervan afziet, het woord te voeren. Ik schors de vergadering tot de minister de teksten van de moties heeft.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

De voorzitter:

De minister heeft inmiddels de teksten gelezen. Zij krijgt het woord voor haar reactie op beide moties.

Minister Hennis-Plasschaert:

Voorzitter. De eerste motie gaat erover dat de beslissing over de concrete inzet van Nederlands militair materieel uitsluitend in Nederlandse handen zou behoren te liggen. Ik ken de opvatting van de PVV en ik begrijp die ook. Ik herhaal wat ik eerder heb gezegd: er is altijd een Nederlander die tevens red card holder is, in welk samenwerkingsproject dan ook. Ik heb ook eerder gezegd waarom ik het zo van belang vind om die internationale samenwerking voort te zetten. Daarmee kunnen wij ons militaire, maar ook ons politieke handelingsvermogen vergroten. Dan is het van belang om terughoudend te zijn met het trekken van zo'n rode kaart. Dat vermindert immers het vertrouwen bij de partners en het ondergraaft ook de intenties. Daarmee worden zaken ook duurder gemaakt. De PVV heeft gelijk dat internationale samenwerking een politieke dimensie heeft. Als je met partners samenwerkt, dan schep je verwachtingen. Dan wordt het ook minder makkelijk om mensen of middelen terug te trekken. Dat is een keuze, maar Nederland behoudt zeggenschap over de eigen mensen en het eigen materieel. Ik ontraad de motie.

In de tweede motie staat "overwegende dat de beslissing om de F-35 aan te schaffen ontijdig is". Ik laat de kwalificatie "ontijdig" aan de Kamer. Na vijftien jaar discussie en het doorlopen van een zeer zorgvuldig traject is het goed dat er nu duidelijkheid komt voor de krijgsmacht. Op 6 november hebben wij een uitgebreid notaoverleg met een plenaire afronding op 7 november. In de daaropvolgende week hebben wij de plenaire begrotingsbehandeling, waarvoor twee dagen zijn uitgetrokken. Bij die gelegenheden kunnen wij uitgebreid met elkaar in gesprek gaan. Ik beschouw deze motie als ontijdig en daarom ontraad ik haar.

De beraadslaging wordt gesloten.

De voorzitter:

De ingediende moties worden toegevoegd aan de stemmingslijst van volgende week.

De vergadering wordt van 18.07 uur tot 19.15 uur geschorst.

Naar boven