12 Stemmingen moties JBZ-Raad

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO JBZ-Raad,

te weten:

  • -de motie-Helder c.s. over niet instemmen met de instelling dan wel oprichting van een Europees Openbaar Ministerie (32317, nr. 188);

  • -de motie-Recourt/Van Oosten over niet instemmen met de instelling dan wel oprichting van een Europees Openbaar Ministerie volgens het voorstel zoals dat nu voorligt (32317, nr. 189).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Helder c.s. (32317, nr. 188).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP, de ChristenUnie en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Recourt/Van Oosten (32317, nr. 189).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de VVD, 50PLUS, de PvdA en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

Naar boven