Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-2014nr. 32, item 6

6 Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Ik stel voor, donderdag a.s. ook te stemmen over de aangehouden motie-Sjoerdsma (33750-XVII, nr. 32).

Voorts stel ik voor, dinsdag a.s. te stemmen over de moties zoals ingediend bij het notaoverleg over dierenwelzijn en over het wetsvoorstel Wijziging van de Wet van 2 juli 2003 tot uitvoering van de Verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van de Europese Unie van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (Pb EG L12) in verband met de herschikking van die Verordening ingevolge Verordening (EU) nr. 1215/2012 van de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (Pb EU L351) (Uitvoeringswet EU-executieverordening en Verdrag van Lugano) (33676).

Op verzoek van een aantal leden stel ik voor, enkele door hen ingediende moties opnieuw aan te houden. Dit betekent dat de in artikel 69, tweede lid, van het Reglement van Orde genoemde termijn van twee maanden voor de volgende moties opnieuw gaat lopen: de motie-Thieme (33400-V, nr. 43), de motie-Thieme (31389, nr. 104), de motie-Thieme (31389, nr. 106) en de motie-Thieme/Ouwehand (31389, nr. 99).

Ik stel voor, toe te voegen aan de agenda van de Kamer:

  • -het wetsvoorstel Invoering van een verhuurderheffing over 2014 en volgende jaren alsmede wijziging van enige wetten met betrekking tot de nadere herziening van de fiscale behandeling van de eigen woning (Wet maatregelen woningmarkt 2014 II) (33819);

  • -het wetsvoorstel Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Zorgverzekeringswet (33509);

  • -het wetsvoorstel Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten, teneinde te voorkomen dat zorgverzekeraars zelf zorg verlenen of zorg laten aanbieden door zorgaanbieders waarin zij zelf zeggenschap hebben (33362).

Tot slot stel ik voor, toe te voegen aan de agenda:

  • -het VAO Scheepvaart, naar aanleiding van een algemeen overleg op 3 december, met als eerste spreker de heer Van Gerven van de SP.

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan de voorzitter van de commissie voor Financiën.

Mevrouw Van Nieuwenhuizen-Wijbenga (VVD):

Voorzitter. We hebben net een algemeen overleg over de Ecofin-Raad gehad. Daar is bij het scheiden van de markt nog het verzoek ingediend om binnen twee dagen een VAO te houden, met als eerste spreker het lid Harbers.

De voorzitter:

Ik zal dat VAO toevoegen aan de agenda van morgen. Dan zullen we dat voor de stemmingen morgen inplannen, zodat we bij de stemmingen ook over de moties kunnen stemmen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.