Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-2014nr. 32, item 13

13 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

Zes brieven van de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, met de mededeling, dat zij in haar vergadering van dinsdag 3 december 2013, de haar door de Tweede Kamer der Staten-Generaal toegezonden voorstellen van (Rijks)wet gedrukt onder de nummers 32203, 33472, 33507, 33537, 33653 en 33776 (R2015) heeft aangenomen.

De Voorzitter stelt voor deze brieven voor kennisgeving aan te nemen.

Brieven regering

Voortgangsrapportage aanpak schijnconstructies - 17050-447

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 26 november 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag van de Eurogroep van 22 november 2013 - 21501-07-1099

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 27 november 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Wegen van containers voor zeeschepen en subsidies voor het Transeuropese Vervoersnetwerk (TEN-T) - 21501-33-452

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 27 november 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Universalisering en tenuitvoerlegging VN-wapenhandelsverdrag - 22054-235

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 26 november 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beperking reismogelijkheden van de identiteitskaart - 25764-72

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 27 november 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek van het lid Ouwehand over de financiering van de kolenmijnbouwindustrie door Nederlandse banken - 26485-169

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 27 november 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Volledige decentralisatie van de arbeidsvoorwaardenvorming in het primair onderwijs - 27923-174

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 27 november 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beloningscode MBO - 27923-175

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 02 december 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Nationale implementatie van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid - 28625-167

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 28 november 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Effectieve interventies met het oog op werkhervatting voor zieke werknemers en arbeidsongeschikten - 29282-184

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 28 november 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek van het lid Leijten inzake het bericht dat bezuinigingen op maagzuurremmers leiden tot meer maagbloedingen - 29477-263

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 26 november 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Rapportage "Cao-afspraken 2012", toezeggingen duurzame inzetbaarheid en cao-fondsen - 29544-491

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 02 december 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitvoering van de motie van de leden Geurts en Dijkgraaf over de inzet van WSW’ers in het bosbeheer - 29817-129

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 26 november 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek van het lid Ouwehand over Palmolie, ronde tafels, illegale boskap en landroof - 30196-224

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 26 november 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Brief aan de Europese Commissie in verband met economische situatie in de binnenvaart - 30523-81

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 27 november 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op de berichtgeving in het NRC Handelsblad dat Nederland in het verleden doelwit is geweest van de Amerikaanse NSA - 30977-74

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 27 november 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beleidsreactie op het advies van de NVAO over de accreditatie van de opleidingen Commerciële Economie en Media en Entertainment Management van Inholland - 31288-355

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 28 november 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Afschrift van de antwoordbrief aan UNICEF over de voortgang ten aanzien van de kinderrechten in het Caribisch deel van het Koninkrijk - 31839-329

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 25 november 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Tweede voortgangsrapportage uitvoeringsagenda kabinetsstandpunt "Spoor in beweging" - 31987-10

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 26 november 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over het Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (zevende tranche) - 32127-172

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 25 november 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding van het Jaarverslag Preïmplantatie Genetische Diagnostiek (PGD) Nederland 2012 - 32279-60

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 28 november 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Update over de Nederlandse visie op de post-2015 ontwikkelingsagenda - 32605-133

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 27 november 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag van het bezoek aan Koeweit, Irak, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), van 8 tot 11 september 2013 - 32623-120

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 26 november 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Vaccinatie tegen pneumokokken - 32793-109

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 27 november 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Informatie met betrekking tot de waarborgfunctie van het Koninkrijk - 32850-5

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 27 november 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Kabinetsreactie op de casus van de Nitraatrichtlijn in relatie tot subsidiariteit - 33037-79

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 26 november 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitwerking andere eindtoetsen primair onderwijs - 33157-53

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 26 november 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel - 33717-5

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 02 december 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het rapport van Committee to Protect Journalists over maatregelen van de Amerikaanse regering tegen 'lekken' door overheidsfunctionarissen - 33750-V-41

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 26 november 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beleidskader schorsing en vernietiging BES - 33750-VII-35

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 25 november 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beleidsreactie op Monitor kwaliteit onderwijshuisvesting po en vo - 33750-VIII-69

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 28 november 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op de ingediende amendementen tijdens de VWS-begroting 2014 - 33750-XVI-70

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 29 november 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Evaluatie Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2002/Rapport Commissie Dessens - 33820-1

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 02 december 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

De volgende brieven:

Informatievoorziening over mogelijke malversaties bij door Nederland gefinancierde organisaties. Het stuk is ter vertrouwelijke inzage gelegd, alleen voor de leden, bij het Centraal Informatiepunt van de Tweede Kamer der Staten-Generaal - 2013Z21709

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 08 november 2013

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Informatievoorziening over mogelijke malversaties bij door Nederland gefinancierde organisaties. Het stuk is ter vertrouwelijke inzage gelegd, alleen voor de leden, bij het Centraal Informatiepunt van de Tweede Kamer der Staten-Generaal - 2013Z21709

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 08 november 2013

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Afschrift van de brief aan Neprom en AEDES inzake legesheffing - 2013Z21801

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 11 november 2013

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Afschrift van de brief aan Neprom en AEDES inzake legesheffing - 2013Z21801

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 11 november 2013

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Schriftelijke antwoorden eerste termijn begrotingsbehandeling Defensie - 2013Z22118

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 14 november 2013

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Schriftelijke antwoorden eerste termijn begrotingsbehandeling Defensie - 2013Z22118

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 14 november 2013

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Schriftelijke antwoorden eerste termijn begrotingsbehandeling Wonen en Rijksdienst 2014 - 2013Z22641

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 20 november 2013

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Schriftelijke antwoorden eerste termijn begrotingsbehandeling Wonen en Rijksdienst 2014 - 2013Z22641

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 20 november 2013

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Schriftelijke antwoorden eerste termijn begrotingsbehandeling Veiligheid en Justitie 2014 - 2013Z22708

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 21 november 2013

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).