Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-2014nr. 32, item 3

3 The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB)

Aan de orde is het VSO The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB) (26407, nr. 86).

Mevrouw Thieme (PvdD):

Voorzitter. Ik dien straks twee moties in, mede namens mijn collega Ouwehand.

De Partij voor de Dieren is blij dat de staatssecretaris onze mening deelt dat de natuur een intrinsieke waarde heeft en dat niet alles in geld is uit te drukken. De TEEB-methode biedt echter niet alleen kansen, maar ook bedreigingen. Het is goed dat de staatssecretaris deze betrekt bij het vervolgprogramma van het Planbureau voor de Leefomgeving. TEEB wordt internationaal gebruikt maar kent ook nadelen voor armere landen en lokt daarmee internationale onrechtvaardigheid uit. Daarom dien ik de volgende motie in.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de TEEB-methode soms gebruikmaakt van "schaduwbeprijzing" en "bereidheid om te betalen" om natuur economisch te waarderen;

overwegende dat deze methodiek een onevenredig nadeel geeft voor armere landen en inheemse volken;

verzoekt de regering, te voorkomen dat "schaduwbeprijzing" en "bereidheid te betalen" om natuur economisch te waarderen worden toegepast en de nadelen van deze methode uit te dragen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Thieme en Ouwehand. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 88 (26407).

Mevrouw Thieme, kunt u voor de mensen thuis even kort vertellen wat TEEB is?

Mevrouw Thieme (PvdD):

Kort niet, maar het gaat over de natuur, de waardering van de natuur en de biodiversiteit waar wij met ons allen voor waken dat deze verdwijnt.

De staatssecretaris ziet geen spanningsveld tussen ecosysteemdiensten en biodiversiteit. Net als het Planbureau voor de Leefomgeving ziet de Partij voor de Dieren dat spanningsveld wel. Daarom dien ik de volgende motie in.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het onderzoeken van de economische waarde van natuur kan leiden tot verbeterde bescherming van natuur en ecosystemen en tot het implementeren van het principe dat de vervuiler moet betalen voor de schade die hij aanricht;

overwegende dat het echter ook kan leiden tot het vermarkten van waardevolle natuur, tot intensivering van de exploitatie van natuurlijke hulpbronnen en tot het onderwaarderen van biodiversiteit;

spreekt uit dat de economische waarde van natuur niet leidend mag zijn in de overweging, een natuurgebied al dan niet te beschermen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Thieme en Ouwehand. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 87 (26407).

De heer Heerema (VVD):

Voorzitter. Het kan verkeren. Zo geef je een maidenspeech voor een bijna volle zaal en zo moet er gezocht worden naar leden om het indienen van moties voldoende te ondersteunen.

De VVD heeft in het schriftelijk overleg vooral de nadruk gelegd op de kant van de ondernemer. De VVD is content met de antwoorden van de staatssecretaris. Zij geeft namelijk duidelijk aan dat de overheid geen verplichtende, maar een faciliterende rol wil spelen. Zij geeft aan dat de financiële middelen afkomstig zijn uit de reguliere begroting van de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu en dat er geen toename van administratieve lasten en nalevingskosten is te verwachten.

Dit is precies wat de VVD gehoopt had te horen: geen extra regelgeving of extra kosten. Nieuwe TEEB-studies mogen ook niet tot extra regelgeving leiden, want dit ondermijnt het concurrentievermogen en beperkt de economische groei die de bv Nederland zo hard nodig heeft. Nederland is op het goede pad. De weg omhoog is ingeslagen, dus het faciliteren van ondernemers is het beste wat wij kunnen doen.

De voorzitter:

Er hebben zich geen andere sprekers gemeld. Ik schors de vergadering tot 10.25 uur. Dan gaan wij luisteren naar het antwoord van de staatssecretaris.

De vergadering wordt van 10.21 uur tot 10.25 uur geschorst.

Staatssecretaris Dijksma:

Voorzitter. Ik wil twee opmerkingen maken en vervolgens reageren op de ingediende moties.

De TEEB-studies zijn er vooral op gericht om te laten zien dat de natuur naast een intrinsieke waarde ook een economische waarde vertegenwoordigt. Dat is iets wat vaak over het hoofd wordt gezien. Dat is een kanteling in het denken die ons allemaal heel veel goede informatie zou kunnen opleveren.

Ik dank de heer Heerema voor zijn complimenten. We zijn het erover eens dat deze studies met name voor ondernemers zaken juist gemakkelijker kunnen maken. Het kan hun ook inzicht bieden in wat investeringen in natuur kunnen opleveren. Er zijn ook heel veel ondernemers die daarin voorop willen lopen.

Mevrouw Thieme heeft twee moties ingediend. Ik wil daar kort op reageren en ze voorzien van een oordeel. In de motie op stuk nr. 87 wordt uitgesproken dat de economische waarde niet leidend mag zijn bij de vraag of een natuurgebied al dan niet beschermd moet worden. Ik acht deze motie ondersteuning van beleid. Behoud en bescherming van natuur blijven leidend. Daarover hebben we ook internationale afspraken gemaakt. Het is overigens wel mooi meegenomen als de economische waarde ook nog in beeld wordt gebracht. Dat is veel vaker het geval dan men nu denkt. Deze motie is, wat mij betreft, dus ondersteuning van beleid.

In de motie op stuk nr. 88 wordt de regering verzocht, te voorkomen dat schaduwbeprijzing en de bereidheid te betalen om natuur economisch te waarderen worden toegepast en de nadelen van deze methode uit te dragen. Wij nemen dit mee, ook in het onderzoek dat het PBL gaat doen. De methodes en de effecten worden dus onderzocht. Ik wil eigenlijk niet vooruitlopen op de conclusies die daaruit voortvloeien. Misschien is mevrouw Thieme bereid om haar motie aan te houden?

Mevrouw Thieme (PvdD):

Ik zal dit overleggen met mijn collega Ouwehand.

De heer Van Gerven (SP):

Kan de staatssecretaris toch een oordeel vellen over de laatste motie? Het is immers niet duidelijk of die aangehouden wordt? Wordt de motie ontraden?

Staatssecretaris Dijksma:

Ik vind de motie overbodig, omdat we datgene wat onderzocht moet worden, gaan doen. Ik wil niet vooruitlopen op de conclusies. Ik zou dus liever niet zien dat de motie nu in stemming wordt gebracht. Volgens mij is dat heel helder.

De beraadslaging wordt gesloten.

De voorzitter:

Hiermee zijn we aan het einde gekomen van dit VSO. Er zal aanstaande donderdag gestemd worden over een of twee moties. Dat horen we nog.

De vergadering wordt van 10.27 uur tot 10.40 uur geschorst.