21 501-20 Europese Raad

Nr. 737 MOTIE VAN DE LEDEN SERVAES EN VERHEIJEN

Voorgesteld 6 februari 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de economische meerwaarde van structuur- en cohesiefondsen het grootst is als deze worden ingezet in de armste regio's in de minst ontwikkelde landen;

overwegende dat aandacht voor onderzoek en innovatie bij investeringen vanuit de cohesiefondsen binnen het Europees Meerjarig Financieel Kader (MFK) de concurrentiekracht en economische groei van de Europese lidstaten duurzaam zal ondersteunen;

constaterende dat in de «Berlijnformule», die de grondslag vormt voor de verdeling van de cohesiefondsen, het niveau van de investeringen in onderzoek en innovatie niet wordt meegewogen;

verzoekt de regering, in de onderhandelingen over het MFK 2014–2020 in te zetten op een aanpassing in de «Berlijnformule» zodat het bestaande niveau van onderzoeks- en innovatie-investeringen wordt meegenomen in de weging van structuur- en cohesieprojecten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Servaes

Verheijen

Naar boven