21 501-20 Europese Raad

Nr. 738 MOTIE VAN DE LEDEN SERVAES EN VERHEIJEN

Voorgesteld 6 februari 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat in het Europees Meerjarig Financieel Kader (MFK) het middelenplafond voor een periode van zeven jaar wordt vastgelegd;

overwegende dat de ontwikkelingen in de wereldeconomie elkaar snel opvolgen en dat de Europese Unie in staat moet zijn om daarop in te spelen;

overwegende dat de Europese Unie door het doelmatig aanwenden van de middelen binnen het MFK de meerwaarde voor de Europese economie maximaliseert;

verzoekt de regering, in de onderhandelingen over het MFK 2014–2020 in te zetten op een «midterm review» uitgevoerd door de Europese Commissie naar de doelmatigheid en economische meerwaarde van de uitgavencategorieën binnen de meerjarenbegroting zonder dat dit de plafonds verhoogt maar met het doel om prioriteiten bij te stellen voor de resterende periode van het MFK,

en gaat over tot de orde van de dag.

Servaes

Verheijen

Naar boven