Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 22, item 4

4 Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Op de tafel van de Griffier ligt een lijst van ingekomen stukken. Op die lijst staan voorstellen voor de behandeling van deze stukken. Als voor het einde van de vergadering daartegen geen bezwaar is gemaakt, neem ik aan dat daarmee wordt ingestemd.

Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Op verzoek van de GroenLinks-fractie benoem ik in de vaste commissie voor Defensie het lid Peters tot lid in plaats van het lid Grashoff en het lid Grashoff tot plaatsvervangend lid in plaats van het lid Peters.

Ik deel aan de Kamer mee dat de vaste commissie voor Financiën tot haar voorzitter heeft gekozen het lid Aptroot.

Ik stel voor, dinsdag aanstaande ook te stemmen over de aangehouden motie-Van Gent c.s. (27017, nr. 77).

Ik stel voor, toe te voegen aan de agenda van één van de volgende weken:

 • - het wetsvoorstel Wijziging van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten teneinde het recht op een tegemoetkoming afhankelijk te maken van de draagkracht (33045);

 • - het wetsvoorstel Wijziging van de Embryowet in verband met de evaluatie van deze wet (32610);

 • - het wetsvoorstel Regels inzake de subsidiëring en het toezicht op de financiën van politieke partijen (Wet financiering politieke partijen) (32752).

Ik stel voor, toestemming te verlenen tot het houden van wetgevings- c.q. notaoverleg met stenografisch verslag op:

 • - Maandag 21 november van 10.00 uur – 16.00 uur

van de vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over het onderdeel Energie van de begroting voor 2012;

 • - Maandag 21 november van 10.00 uur – 17.00 uur

van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het onderdeel Cultuur van de begroting voor 2012;

 • - Maandag 21 november van 17.00 uur – 23.00 uur

van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over het onderdeel Ontwikkelingssamenwerking van de begroting voor 2012;

 • - Maandag 28 november van 10.15 uur – 16.30 uur

van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het onderdeel Sport van de begroting voor 2012;

 • - Maandag 28 november van 17.00 uur – 22.00 uur

van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over het wetsvoorstel Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met een verordening betreffende het openbaar personenvervoer per spoor en over de weg en tot intrekking van een verordening (32376);

 • - Maandag 28 november van 10.00 uur tot 23.00 uur

van de vaste commissie voor Justitie over het wetsvoorstel Herziening gerechtelijke kaart (32891), de vaststelling van een nieuwe Politiewet (30880) en de Invoerings- en aanpassingswet Politiewet (32822).

Ik stel voor, toe te voegen aan de agenda:

 • - het VAO klokkenluiders, met als eerste spreker het lid Van Raak;

 • - het VAO veiligheidsaspecten in gesloten inrichtingen, met als eerste spreker het lid Van Toorenburg;

 • - het VAO mijnbouw, met als eerste spreker het lid Van Tongeren;

 • - het VAO armoede- en schuldenbeleid, met als eerste spreker het lid Karabulut;

 • - het VAO Iran, met als eerste spreker het lid Van Bommel.

Het voorstel inzake het VAO Iran betreft de agenda van heden, inclusief stemmingen. Er waren al stemmingen geagendeerd, waarschijnlijk, voor moties inzake de Landbouw- en Visserijraad.

Ik stel voor, toe te voegen aan de agenda:

 • - het VSO huurprijsherziening van ligplaatsen voor woonboten d.d. 14 oktober 2011, met als eerste spreker het lid Bashir.

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan mevrouw Voortman.

Mevrouw Voortman (GroenLinks):

Voorzitter. Ik was van plan om een dertigledendebat aan te vragen, maar ik heb besloten om voor het AO waar het om gaat een heropening te vragen. Dat lijkt mij slimmer.

De voorzitter:

Ik dank u voor het begrip voor de plenaire agenda.

Het woord is aan de heer Omtzigt.

De heer Omtzigt (CDA):

Voorzitter. Ik heb een drietal rappels op Kamervragen. Het gaat om vragen aan de minister van Buitenlandse Zaken over het Mor Gabriëlklooster. Deze aanvullende vragen zouden wij graag spoedig beantwoord zien. Dat geldt ook voor de vragen aan de staatssecretaris van Financiën over het bericht "E-aangifte ondernemers veilig ondanks DigiNotarhack". De derde set vragen, ditmaal aan de staatssecretaris van Financiën over het rechtstreeks overmaken van de kinderopvangtoeslag, willen wij echt voor morgen beantwoord zien. De staatssecretaris kondigt in de nota naar aanleiding van het verslag bij het Belastingplan al aan dat die antwoorden erbij zouden zitten, maar wij hebben ze nog steeds niet gezien.

De voorzitter:

Wij zullen het stenogram doorgeleiden.

Het woord is aan de heer Plasterk.

De heer Plasterk (PvdA):

Voorzitter. Er bereiken ons verontrustende berichten over de renteontwikkeling in Italië en over de situatie in Griekenland. En gisterenavond meldde het persbureau Reuters dat er op ambtelijk niveau zou worden gesproken over het verkleinen van de eurozone, waarbij diverse bronnen werden aangevoerd. Ik zou de regering willen vragen om ons een brief daarover te sturen om ons van de actuele situatie op de hoogte te stellen. Wat mij betreft zou die brief maandag kunnen komen opdat de regering nog zo veel mogelijk de ruimte heeft om de actualiteit daarin te verwerken. Dan kunnen we op basis van die brief en de actualiteit besluiten of dat aanleiding geeft tot een debat. Ook voor uw planning lijkt het mij realistisch om er in ons achterhoofd rekening mee te houden dat we dat misschien woensdag kunnen doen. Maar met wie dat debat zou moeten zijn, alleen met de minister van Financiën of wellicht ook met de minister-president, kunnen we wat mij betreft besluiten op basis van de inhoud van die brief en de actualiteit op dat moment.

De voorzitter:

Voorlopig besluiten we alleen over het vragen van een brief.

De heer Ormel (CDA):

Voorzitter. Op zichzelf steun voor een brief. Ik wil de heer Plasterk er via u op wijzen dat we vanmiddag een Raad Algemene Zaken gaan voorbespreken waarin deze problematiek ongetwijfeld ter sprake zal komen. Wellicht dat dan al voldoende door de regering wordt gezegd, maar op zich steun voor een brief.

De heer Harbers (VVD):

Voorzitter. Ook steun voor het voorstel van de heer Plasterk en ik deel zijn inschatting van het realisme dat het wel eens aanleiding zou kunnen zijn voor een debat de volgende week. Overigens zou ik dan tegelijkertijd het nog te ontvangen verslag van de Ecofin daarbij willen betrekken.

De heer Braakhuis (GroenLinks):

Voorzitter. Ik sluit mij aan bij de woorden van de heer Harbers. Dus steun voor zowel de brief als het verslag van de Ecofin.

Mevrouw Leijten (SP):

Het voorstel van de heer Plasterk steunen wij van harte.

De heer Tony van Dijck (PVV):

Ook steun, voorzitter. Ik zou bij dezen ook willen rappelleren over het verslag van de Ecofin dat wij eigenlijk gisteren al hadden moeten krijgen, zodat wij dat met spoed krijgen.

De heer Van der Staaij (SGP):

Ook steun van de kant van de SGP.

De voorzitter:

Dan zullen we het stenogram doorgeleiden. Dat betekent dat we én de brief én het verslag gaan krijgen. Ik zie u wellicht de volgende week weer terug voor een vervolg.