Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-2011nr. 9, pagina 16

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over MOE-landen, te weten:

- de motie-Voortman/Spekman over een sluitende aanpak om malafide uitzendbureaus een halt toe te roepen (29407, nr. 109);

- de motie-Spekman/Dijsselbloem over introductie van een leeftijdsonafhankelijke leerplicht (29407, nr. 110);

- de motie-Karabulut/Spekman over afspraken over medische hulp, nachtopvang en goede terugkeer naar de landen van herkomst (29407, nr. 111);

- de motie-Karabulut/Spekman over uniforme, bindende normen voor huisvesting van arbeidsmigranten (29407, nr. 112);

- de motie-Verhoeven over een gebundelde aanpak om de woonnorm te handhaven en na te leven (29407, nr. 113).

(Zie vergadering van 29 september 2010.)

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Spekman stel ik voor, zijn motie (29407, nr. 110) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

De motie-Voortman/Spekman (29407, nr. 109) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat meer dan 50% van de arbeidsmigranten via uitzendbureaus hier in Nederland aan het werk is;

overwegende dat de SNCU, de cao-politie van uitzendwerkgevers en vakbonden, in de eerste helft van 2010 een recordaantal meldingen te verwerken heeft gekregen van klachten als bijvoorbeeld onderbetaling en slechte huisvesting;

overwegende dat het kabinet op 28 september jongstleden heeft laten weten, uitzendbureaus te willen registreren en het plan van aanpak te willen verbreden op het gebied van huisvestingsregels en de bestrijding van malafide uitzendbureaus;

van mening dat ondanks dat er een branchecertificering is met ondersteunende wetgeving het aantal malafide uitzendbureaus toch blijft groeien;

van mening dat de aanpak van malafide uitzendbureaus kan worden vergroot door een vergunningssysteem in combinatie met instrumenten zoals de Wet Bibob;

verzoekt de regering, in het brede pakket van maatregelen te komen tot een sluitende aanpak om malafide uitzendbureaus een halt toe te roepen en hierbij de invoering van een vergunningssysteem als optie mee te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 115 (29407).

Ik stel vast dat wij hierover nu kunnen stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Voortman/Spekman (29407, nr. 115).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Karabulut/Spekman (29407, nr. 111).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Karabulut/Spekman (29407, nr. 112).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Verhoeven (29407, nr. 113).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.