Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-2011nr. 9, pagina 18

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het spoeddebat over de conclusies van de commissie-Leers ten aanzien van de diplomafraude bij Hogeschool Inholland, te weten:

- de motie-Jasper van Dijk over terugvordering van het onterechte bedrag aan diplomabonussen (31288, nr. 114);

- de motie-Klaver c.s. over de studentassessor (31288, nr. 116).

(Zie vergadering van 30 september 2010.)

De voorzitter:

De motie-Klaver c.s. (31288, nr. 116) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de kwaliteit van diploma's boven elke twijfel verheven dient te zijn;

overwegende dat de kwaliteit van de diploma's van de Media and Entertainment Managementopleiding van Inholland dat nu niet is;

constaterende dat de medezeggenschapsraad dit al eerder heeft aangekaart binnen de opleiding, maar toen niet werd gehoord;

constaterende dat het college van bestuur van Inholland verklaart, daar niet van op de hoogte te zijn geweest;

overwegende dat een studentassessor met een stevige positie ten opzichte van het college van bestuur de signalen direct had kunnen inbrengen bij het college;

verzoekt de regering, alsnog met nadere voorstellen te komen ter versterking van de positie van de studentassessor in relatie tot een college van bestuur,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 117 (31288).

Ik stel vast dat wij hierover nu kunnen stemmen.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

De heer Harbers (VVD):

Voorzitter. Ik zal proberen om het zo zakelijk mogelijk te houden. De motie op stuk nr. 114 van de heer Jasper van Dijk verzoekt de regering om het onterecht verstrekte bedrag aan diplomabonussen terug te vorderen. Voor de VVD-fractie spreekt het vanzelf dat er consequenties moeten volgen als diploma's onterecht verstrekt zijn. Misschien gaat dat wel verder dan alleen het terugvorderen van diplomabonussen. Wat ons betreft is het trekken van dat soort conclusies pas aan de orde als het oordeel van de onderwijsinspectie over de gang van zaken op Inholland en de kwaliteit van de verstrekte diploma's binnen is. Naar verwachting is dat over enkele weken. Om die reden stemt de VVD-fractie vandaag tegen de motie op stuk nr. 114 van de heer Jasper van Dijk.

In stemming komt de motie-Jasper van Dijk (31288, nr. 114).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Klaver c.s. (31288, nr. 117).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.