Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-2010nr. 79, pagina 6778-6780

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

Koninklijke boodschap

Tweede aanpassing van wetten in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbaar lichaam binnen Nederland - A (Tweede Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba - A) - 32368

 • staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 20 april 2010

 • Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Brief regering

Resultaten SVB-onderzoek dubbele kinderbijslag in Egypte - 17050-399

 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.P.H. Donner - 13 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoorden op vragen van de commissie over het terugnemen door China van uitgeprocedeerde asielzoekers en illegalen - 19637-1335

 • minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin - 12 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Chinese vreemdelingen - 19637-1336

 • minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin - 19 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken en de Raad Buitenlandse Zaken van 26 april 2010 - 21501-02-960

 • minister van Buitenlandse Zaken, M.J.M. Verhagen - 19 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag schriftelijk overleg inzake de informele Sportraad van 20-21 april en informele Gezondheidsraad 22-23 april 2010 - 21501-31-207

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, A. Klink - 15 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Besluit inzake Europees Erfgoed Label - 22112-1008

 • minister van Buitenlandse Zaken, M.J.M. Verhagen - 19 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Verordening inzake controle uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie. - 22112-1009

 • minister van Buitenlandse Zaken, M.J.M. Verhagen - 19 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op motie-Poppe/Boelhouwer (22343, nr 244) inzake gegaste containers - 22343-245

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, J.C. Huizinga-Heringa - 16 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek commissie inzake Nederlandse deelname aan missies bij Somalië - 22831-62

 • minister van Buitenlandse Zaken, M.J.M. Verhagen - 14 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding en reactie op het IGZ-rapport Particuliere klinieken gaan zorgvuldig om met vragen naar vrouwenbesnijdenis - 22894-267

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, A. Klink - 15 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Beantwoording vragen commissie Verkeer en Waterstaat over de OV-chipkaart voor groepen - 23645-355

 • minister van Verkeer en Waterstaat, C.M.P.S. Eurlings - 16 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Beantwoording vragen commissie VWS inzake de publicatie over de wijzigingen in de Regeling tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende gehandicapte kinderen 2000 (TOG) - 24170-105

 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.P.H. Donner - 13 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verlenging verdragen SOFA Somalië, SOFA Benin en SOFA Burundi - 24493-R1557-40

 • minister van Buitenlandse Zaken, M.J.M. Verhagen - 19 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag inspecties uitgevoerd door de Arbeidsinspectie bij politiekorpsen - 25883-168

 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.P.H. Donner - 19 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op het inspectierapport politiekorpsen 2010 door de Arbeidsinspectie - 25883-169

 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, E.M.H. Hirsch Ballin - 19 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Onderzoek CAK naar marktaandelen 2008 hulp bij het huishouden - 26631-326

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, A. Klink - 13 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Beantwoording vragen commissie OCW over de kabinetsvisie supercomputers en supernode in Nederland - 26643-153

 • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 13 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Afschrift van reactie op onderzoek Onderzoeksraad voor veiligheid naar het duikongeval te Terneuzen - 26956-70

 • staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 9 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag schriftelijk overleg inzake Fes-enveloppe van 500 mln op het domein kennis, innovatie en onderwijs - 27406-173

 • minister van Economische Zaken, M.J.A. van der Hoeven - 20 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek commissie inzake bevindingen van de Commissie pachtnormen - 27924-44

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, G. Verburg - 16 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

WODC rapport Minder beschikken, meer wikken - 29279-108

 • minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin - 16 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Werving van Indiase ok-assistenten - 29282-96

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, A. Klink - 13 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op het Jaarverslag 2009 van de Commissie Integraal Toezicht Terugkeer - 29344-73

 • minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin - 15 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag schriftelijk overleg inzake de stand van zaken beoordeling deskundigencomité IAO van de WIA en ILO-Verdrag nr. 121 - 29427-66

 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.P.H. Donner - 16 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Voortgangsbrief Actieplan Jeugdwerkloosheid - 29544-245

 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.P.H. Donner - 14 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

"Go/no-go"-besluit uitvoering AWBZ door zorgverzekeraars - 30597-143

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, A. Klink - 19 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding van het AIVD-Jaarverslag 2009 - 30977-32

 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, E.M.H. Hirsch Ballin - 20 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Beantwoording vragen commissie Buitenlandse Zaken inzake bestrijding kinderarbeid en het recht op onderwijs - 31263-43

 • minister van Buitenlandse Zaken, M.J.M. Verhagen - 12 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Uitvoering motie-Voordewind (31263 Nr. 16) en de motie-Ortega-Martijn (31700 Nr. 38). over het stopzetten van overheidssteun aan bedrijven die gebruikmaken van kinderarbeid - 31263-44

 • minister van Buitenlandse Zaken, Verhagen M.J.M. - 17 maart 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Resultaten van de tussenevaluatie van de Gemeenschappelijke Integratie-agenda (GIA) - 31268-32

 • minister voor Wonen, Wijken en Integratie, E. van Middelkoop - 16 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

CBS-studie niet-westerse derde generatie - 31268-33

 • minister voor Wonen, Wijken en Integratie, E. van Middelkoop - 16 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Beantwoording vraag van het lid De Krom over wat gebeurt er met de kinderbijslag wanneer ouders schuldig zijn aan kindermishandeling van hun minderjarige kinderen - 31279-21

 • minister voor Jeugd en Gezin, A. Rouvoet - 14 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Tussenevaluatie experimenten open bestel in het hoger onderwijs - 31288-95

 • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 14 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Vierde pilotronde Associate-degreeprogramma's (Ad) - 31288-98

 • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 20 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op commissiebrief van 27 januari 2010 over de examens in het buitenland en in andere landen binnen het Koninkrijk, in het bijzonder bij het Vespucci College (Nederlandse Antillen) - 31289-83

 • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 15 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoord op het verzoek van de commissie over de onderwijssituatie van de scholengemeenschap Harreveld - 31289-84

 • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 15 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding vierde Voortgangsrapportage Anders Betalen voor Mobiliteit - 31305-175

 • minister van Verkeer en Waterstaat, C.M.P.S. Eurlings - 16 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Beantwoording vragen n.a.v. de uitvoering van de motie Blanksma-van den Heuvel/Elias over de effectiviteit van het ondernemerschaps- en innovatie-instrumentarium - 31311-52

 • minister van Economische Zaken, M.J.A. van der Hoeven - 16 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Voortgangsrapportage experimenten Bedrijven Investeringszones (BIZ) - 31430-22

 • minister van Economische Zaken, M.J.A. van der Hoeven - 16 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Toezegging m.b.t. initiatiefwetsvoorstel Koşer Kaya en Blok, wijziging pensioenwet (31537) - 31537-20

 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.P.H. Donner - 20 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoorden op vragen van de commissies over stand van zaken meldingsplicht agrarische ondernemers naar aanleiding van bericht in het Agrarisch Dagblad - 31540-12

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, G. Verburg - 13 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoorden op vragen van de commissie n.a.v. de voortgangsrapportage Wtcg - 31706-38

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, A. Klink - 13 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoorden op vragen van de commissie ver de tender windenergie op zee - 31710-16

 • minister van Economische Zaken, M.J.A. van der Hoeven - 14 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verzoek inzake de plenaire behandeling van het wetsvoorstel Wet introductie premiepensioeninstellingen - 31891-11

 • minister van Financiën, J.C. de Jager - 20 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Leidraad legestarieven omgevingsvergunning - 31953-31

 • staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 19 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Herclausulering van artikel 3.1.5. van het Besluit Veiligheidsregio's (voertuigbezettingen en duiktaken) - 31968-17

 • staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 15 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Commissieverzoek Aanpak wegtunnels - 32123-A-103

 • minister van Verkeer en Waterstaat, C.M.P.S. Eurlings - 16 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Vermeende fraude bij aankoop Bouwfonds door ABN-AMRO - 32123-VI-95

 • minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin - 12 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Beveiliging leerlinggegevens - 32123-VIII-121

 • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 16 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Voortgang van het Balkanonderzoek - 32123-X-120

 • staatssecretaris van Defensie, J.G. de Vries - 19 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Vliegbewegingen NAVO-vliegbasis Geilenkirchen - 32123-XI-66

 • staatssecretaris van Defensie, J.G. de Vries - 13 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Beleidsvisie duurzaam gebruik van de ondergrond - 32123-XI-67

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, J.C. Huizinga-Heringa - 16 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken moties ingediend bij de behandeling van de LNV-begroting 2010 - 32123-XIV-193

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, G. Verburg - 15 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Ontwerpbesluiten Natura 2000-gebieden in de kustzone - 32123-XIV-194

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, G. Verburg - 15 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Besteding Stimuleringsbudget Woningbouw aan Monumenten - 32156-16

 • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 16 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen en antwoorden over het rapport Geldstromen ontwikkelingssamenwerking - 32318-4

 • minister van Buitenlandse Zaken, M.J.M. Verhagen - 16 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Beantwoording vragen commissie OCW over de voorhang van het besluit tot wijziging van het Besluit bekostiging WPO en het Bekostigingsbesluit W.V.O. in verband met de wijziging van enkele bedragen van het leerlinggebonden budget - 32361-2

 • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, A. Rouvoet - 15 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd