Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-2010nr. 79, pagina 6702-6703

Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Ik stel voor, toe te voegen aan de agenda van morgen en als hamerstuk te behandelen:

  • - het wetsvoorstel Wijziging van de wijzigingswet van de Warenwet houdende continuering van artikel 25a van de Warenwet en regels inzake de bekostiging van in dat artikel bedoeld toezicht (32332).

Voorts stel ik voor, toe te voegen aan de agenda van na het zomerreces: het wetsvoorstel Vaststelling en invoering van Boek 10 (Internationaal privaatrecht) van het Burgerlijk Wetboek (Vaststellings- en Invoeringswet Boek 10 Burgerlijk Wetboek) (32137).

Op verzoek van de vaste commissie voor Justitie stel ik voor om namens de Kamer te kennen te geven dat het Europees Verdrag inzake de adoptie van kinderen (32365, R1912) aan de uitdrukkelijke goedkeuring van de Staten-Generaal wordt onderworpen.

Ik stel voor, de volgende stukken van de stand van de werkzaamheden af te voeren: 24691-106; 23645-330; 31305-169; 32123-XII-46; 32123-XII-39; 29398-206; 29893-98; 29984-206; 32123-XII-47; 32123-XII-44; 30523-42; 30523-41; 30523-40; 30523-37; 30523-38; 29665-149; 30196-99; 31001-87; 31855-57; 31001-86; 31279-20; 21501-33-266; 24095-256; 24095-252; 26643-146; 28345-102; 28330-40; 28330-38; 28330-39; 28330-41; 28330-43; 31753-21; 26485-89; 26485-87; 26485-86; 26485-84; 26485-85; 26485-81; 30826-27; 32123-XIII-43; 29924-46; 29924-43; 29924-41; 31143-77; 31143-73; 31793-37; 30895-56; 31500-22; 28737-20; 2010Z04222; 31500-21; 31755-36; 32123-VII-27; 29362-157; 29362-154; 29362-153; 31252-10; 24827-11; 2010Z04011; 28750-17; 31700-VII-56; 31200-XIII-57; 31202-28; 31200-VII-71; 31200-VII-70; 29362-138; 28165-84; 2009Z21047; 31490-40; 32324-4; 31117-37; 32281-2; 31793-33; 21501-08-326; 22112-997; 2010Z03066; 32123-XIV-162; 2010Z03587; 2010Z04162; 29544-226; 31780-48; 28719-70; 26448-411; 31700-XV-74; 29664-96; 31581-12; 32123-XIV-180; 29385–51; 29385–54; 31305-170; 21501-02-951; 21501-02-945; 21501-02-953; 21501-02-949; 32123-X-111; 31787-8; 2010Z04175; 32123-V-75; 29521-136; 21501-02-950; 32123-V-70; 32123-V-71; 32123-V-72; 30952-41; 30952-39; 28676-100; 24587-379; 24587-371; 24587-356; 24587-344; 24587-333; 24587-324; 24587-366; 32123-VI-87; 31568-59; 31959-8; 2010Z03035; 31371-320; 31371-300; 31371-316; 31371-319; 31371-314; 21501-07-699; 21501-07-700; 21501-07-698; 32331-1; 24490-24; 32123-IXB-11; 31371-321; 2010Z03816; 31371-315; 31371-318; 31371-306; 31371-304; 31371-303; 31371-269; 2010Z04604; 32123-X-108; 32293-5; 32123-X-106; 32123-X-105; 32123-X-107; 32123-XIV-175; 32123-XIV-174; 2010Z04343; 30597-135; 28140-71; 2010Z03935; 2010Z03774; 2010Z03449; 2010Z03262; 2010Z02991; 2010Z03173; 2010Z03231; 2010Z03922; 31311-45; 22894-262; 2010Z03966; 30234-26; 24077-250; 32123-XVI-120; 32011-6; 25424-97; 29689-291; 25422-77; 29247-116; 30371-18; 29355-45; 32012-7; 28694-85; 30872-53; 29383-146; 27664-63; 27664-62; 30872-52; 28694-84; 2010Z01338; 22343-241; 30872-51; 28694-83; 30872-50; 30872-48; 2009Z20613; 31793-34; 26442-50; 26442-49; 32123-XVI-124; 29248-111; 2010Z04588; 2010Z04441; 27543-10; 31899-17; 22894-263; 31288-90; 31288-88; 2010Z04376; 2010Z04172; 21501-31-202; 31828-31; 2010Z03499; 32123-XIII-53; 25074-167; 25074-166; 23432-318; 31371-298; 29826-37; 28684-271; 21501-33-260; 21501-33-257; 21501-33-251; 32123-XIII-52; 24515-182; 31410-17; 31410-16; 31239-91; 27406-171; 24446-45; 31521-48; 31521-46; 31521-45; 31521-44; 31521-39; 31521-42; 32123-A-99; 32289-7; 32289-6; 31987-7; 30523-43; 31710-14; 31936-24; 32123-A-98; 29515-316; 30977-30; 30977-31; 30517-17; 30517-20; 29924-40; 2010Z05574; 32123-XVIII-67; 27562-50; 27562-46; 27562-47; 28325-120; 30136-33; 29453-139; 29453-146 en 28325-121.

Ik stel voor, toe te voegen aan de agenda:

  • - het VSO wijziging van het Besluit bekostiging WPO en het Bekostigingsbesluit W.V.O. in verband met de wijziging van enkele bedragen van het leerlinggebonden budget (32361, nr. 2); een VSO van 15 april jongstleden. De eerste spreker is het lid Smits namens de SP-fractie.

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan de heer De Roon die zal vragen om een spoeddebat met de minister van Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over een congres van extremistische moslims in Amsterdam.

De heer De Roon (PVV):

Voorzitter. Blijkens berichten in de media wil de zogenaamde International Support Organisation een internationale bijeenkomst van moslimradicalen in Amsterdam organiseren. Volgens inlichtingenbronnen is dit een frontorganisatie voor de International Union of Muslim Scholars, geleid door een zekere Yusuf al-Qaradawi. Deze Al-Qaradawi heeft in het verleden fatwa's uitgevaardigd waarin zelfmoordaanslagen worden goedgekeurd. Dat is in mijn ogen duidelijk aanzetten tot geweld. Dat kunnen wij in Nederland natuurlijk niet hebben. Ik wil daarom graag een spoeddebat met de minister van Justitie en BZK hierover. Inzet daarbij is dat ik graag meer opheldering wil over wat de regering weet over dit eind mei in Amsterdam te organiseren congres. Bovendien wil ik graag met de minister spreken over de mogelijkheden om visa te onthouden aan personen die dit soort gewelddadige oproepen hebben gedaan of willen doen.

De heer De Krom (VVD):

De VVD-fractie steunt het verzoek. Er zit echter een tijdsklem op, want het congres vindt plaats eind mei. Dat zou betekenen dat het spoeddebat daarvoor plaats zal moeten vinden. Als daar geen ruimte voor zou zijn, kunnen wij overwegen om een algemeen overleg specifiek over dit onderwerp te voeren. De VVD-fractie krijgt voorafgaand aan het debat ook graag een brief van het kabinet met nadere informatie, opheldering en eventueel te nemen stappen.

De heer Van Haersma Buma (CDA):

De CDA-fractie Voorzittersluit zich aan bij het verzoek van de heer De Roon en bij de opmerkingen daarover van de heer De Krom. Voor ons is het van belang om over de punten die de heer De Roon noemde, zo mogelijk tevoren al een brief te krijgen. Er is inderdaad een tijdsklem. Het maakt mij dus niet zo veel uit of het uiteindelijk een spoeddebat wordt dan wel of wij in een andere vorm overleggen. Een spoeddebat zou heel goed kunnen, maar ik ben bang dat de agenda dat niet toelaat. In dat geval zouden wij in de commissie moeten bekijken op welke wijze wij het onderwerp tijdig kunnen agenderen.

Mevrouw Azough (GroenLinks):

Het organiseren van dit congres in Amsterdam biedt ons en wellicht ook een aantal instanties hier in Nederland, zoals de AIVD, de kans om ook zelf eens een kijkje te gaan nemen. Het verzoek van de heer De Roon steun ik niet op dit moment. Ik wil eerst een brief van de minister van Justitie en BZK over de vraag hoe hij de situatie inschat.

De heer Van der Staaij (SGP):

Steun voor het verzoek van de heer De Roon. Ik sluit mij ook aan bij de opmerkingen die zijn gemaakt door de heren De Krom en Van Haersma Buma.

Mevrouw Van Velzen (SP):

Ik heb er niets op tegen om hier een brief over te vragen, maar het verzoek van de heer De Roon om mensen die naar Nederland komen geen visum te geven als zij mogelijk een gewelddadige oproep zouden kunnen gaan doen, steun ik niet. Ik weet namelijk helemaal niet wie dat soort oproepen zou kunnen doen. De heer De Roon zou dat ook zelf kunnen zijn. We hebben geen zicht op de toekomst en op de meningen die mensen in de toekomst kunnen uiten. Dat gedeelte van het verzoek steun ik nadrukkelijk niet.

De voorzitter:

Mijnheer De Roon, ik constateer in elk geval dat u steun hebt voor een spoeddebat. U moet alleen nog even reageren op het verzoek om een brief te vragen.

De heer De Roon (PVV):

Die brief wil ik natuurlijk ook graag hebben, want alle opheldering die al van tevoren kan worden gegeven, is winst. Ik denk dat ik ook nog schriftelijke vragen ga stellen aan de minister over deze zaak met het verzoek om die te beantwoorden voordat het reces begin mei weer is afgelopen. Ik heb goed geluisterd naar de opmerkingen van de Kamerleden die zeggen dat wij misschien in een tijdsklem komen, waardoor het spoeddebat niet kan plaatsvinden. Ik zie natuurlijk ook dat dit risico dreigt. Ik ben graag bereid, daar in de komende weken verder over te praten in de vaste commissie voor Justitie om te zien of we uiteindelijk toch een spoed-AO moeten houden als het spoeddebat niet kan plaatsvinden.

De heer Van der Staaij (SGP):

Voorzitter. Ik vind het wat merkwaardig dat de heer De Roon zegt ook schriftelijke vragen te zullen indienen. Dan denk ik: het is of-of. We kiezen nu voor de weg van een debat op grond van een brief die door de Kamer gevraagd wordt. Wij moeten niet twee procedures door elkaar gaan voeren.

De heer De Roon (PVV):

Dat vind ik ook prima, mits die brief voldoende duidelijkheid biedt over alle dingen die wij van tevoren willen weten.

De voorzitter:

U hebt al steun voor een spoeddebat. Het stenogram zullen we doorgeleiden naar het kabinet, zodat er ook een brief komt. U kunt in de commissie spreken over de vraag of u kiest voor een plenaire behandeling, wat overigens heel lastig wordt omdat de planning al zo ongeveer vol zit met diverse debatten. Maar u kunt daar dus over procederen in uw commissie. Het idee is dan om er een spoed-AO van te maken. U kunt dan ook uw eventuele onvrede over de brief kenbaar maken. De schriftelijke vragen die u aankondigde, kunt u gewoon in het desbetreffende debat aan de orde stellen. Ik hoop dat u daarmee kunt instemmen.

De heer De Roon (PVV):

Ja.

De voorzitter:

Ik dank u daarvoor.

Het woord is aan mevrouw Kraneveldt-van der Veen.

Mevrouw Kraneveldt-van der Veen (PvdA):

Voorzitter. Mevrouw Smits heeft zojuist het verzoek gedaan voor een VSO over het besluit inzake leerlinggebonden financiering. Daar heb ik niets op tegen – dat besluit is namelijk al genomen – maar er is wel haast bij, omdat er nogal wat tijdsdruk op dit besluit staat. Mijn verzoek is of dat VSO nog deze week kan plaatsvinden.

De voorzitter:

Het kan gepland worden voor vanavond.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.