Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-2010nr. 74, pagina 6368

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

Brieven regering

Fiche: Verordening inzake kwaliteit statistische gegevens in de procedure bij buitensporige tekorten - 22112-1003

 • minister van Buitenlandse Zaken, M.J.M. Verhagen - 6 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

IWI-onderzoek uitvoeringspraktijk claimbeoordeling ME/CVS - 26448-431

 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.P.H. Donner - 2 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op een reportage van EenVandaag over onvoldoende plekken voor zwerfjongeren in Nederland - 29325-51

 • minister voor Jeugd en Gezin, A. Rouvoet - 1 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Voortgangsrapportage 2010 Rijksbrede Actieplan Nanotechnologie - 29338-93

 • minister van Economische Zaken, M.J.A. van der Hoeven - 6 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding van het ontwerpbesluit tot wijziging van het Reglement rijbewijzen i.v.m. de invoering van een recidiveregeling voor ernstige verkeersdelicten - 29398-216

 • minister van Verkeer en Waterstaat, C.M.P.S. Eurlings - 2 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Kabinetsreactie eindrapport Taskforce DeeltijdPlus - 29544-242

 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.P.H. Donner - 6 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Beleidsreactie op het rapport "Inzicht in verwevenheid; knelpunten en mogelijkheden bij uitwisseling van gegevens en informatie van de verwevenheid tussen boven- en onderwereld" - 29911-40

 • minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin - 2 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Uitkomsten onderzoek Wet bijzondere bijstand bij dwangopname - 30545-88

 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.P.H. Donner - 2 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding van de rapportage met de onderbouwing van de reservering voor de verwerking van afgedankte apparatuur - 30872-54

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, J.C. Huizinga-Heringa - 2 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Bevoegdheden aangaande bezoldiging van bestuurders (claw back en redelijkheidstoets) - 31058-29

 • minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin - 1 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verhoging uitkering bij hulpbehoevendheid - 31224-35

 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.P.H. Donner - 2 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Toezegging AO m.b.t. eisen aan docenten in het mbo en over uitvoering motie-Van Gent c.s. (31524, nr. 56) over de inzet van het budget bij zwakke en zeer zwakke opleidingen - 31524-62

 • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 6 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken per 1 april 2010 m.b.t. de vorming van de ABN AMRO Group N.V. (samenbrengen van Fortis Bank Nederland en ABN AMRO Bank onder een nieuwe vennootschap) - 31789-37

 • minister van Financiën, J.C. de Jager - 2 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op het verzoek inzake rappel op o.a. de initiatiefnota Fietsen in Nederland - 31796-7

 • minister van Verkeer en Waterstaat, C.M.P.S. Eurlings - 2 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Herclausuleren artikel 3.1.5. Besluit veiligheidsregio's - 31968-16

 • staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 2 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Beantwoording vragen commissie Justitie over het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van artikel 3.71 van het Vreemdelingenbesluit 2000 en artikel 23, tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg - 32052-33

 • minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin - 2 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Uitvoering van pilots in het kader van markt voor persoonlijke dienstverlening - 32123-XV-55

 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.P.H. Donner - 6 april 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd