Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-2010nr. 74, pagina 6334

Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Ik stel voor, toe te voegen aan de agenda van volgende week:

  • - het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het primair onderwijs in verband met onder meer een discretionaire bevoegdheid van de minister ten aanzien van kwalitatief goede scholen met minder dan 23 leerlingen met perspectief op hoger aantal leerlingen (32269);

  • - het wetsvoorstel Wijziging van de Wet publieke gezondheid onder meer in verband met de Wet veiligheidsregio's (32195);

  • - het wetsvoorstel Implementatie van het kaderbesluit betreffende de wijze waarop bij een nieuwe strafrechtelijke procedure rekening wordt gehouden met veroordelingen in andere lidstaten van de Europese Unie (32257).

Ik stel voor om het debat over de uitgelekte gatewayreview van het NUP en de inhuur van externen door BZK van de agenda af te voeren. Nu maar hopen dat mensen weten waarover het gaat.

Ik stel voor, toe te voegen aan de agenda het VAO gevangeniswezen met als eerste spreker het lid Van Velzen van de SP. Het AO heeft plaatsgevonden op 7 april.

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter:

Mevrouw Van Velzen heeft ook een verzoek in de regeling maar dat wordt door mevrouw Smits gedaan.

Het woord is aan mevrouw Smits.

Mevrouw Smits (SP):

Voorzitter. Mevrouw Van Velzen is eventjes verhinderd. Zij heeft op 16 februari jongstleden vragen gesteld over het op straat zetten van asielzoekers en heeft nog steeds geen antwoord gekregen. Zij wil dat antwoord graag voor aanstaande dinsdag 12.00 uur ontvangen.

De voorzitter:

Ik zal het stenogram doorgeleiden naar het kabinet.

Het woord is aan mevrouw Dezentjé.

Mevrouw Dezentjé Hamming-Bluemink (VVD):

Voorzitter. Vandaag presenteert het Nederlands Forensisch Instituut een rapport met cijfers over het aantal kindermoorden en met gegevens over falende kennis van kindermishandeling. Wij zijn geschokt over deze gegevens. Uit de cijfers van het NFI blijkt namelijk dat per jaar tussen de 40 en 60 kinderen door geweld om het leven komen, dat heel veel gevallen onverklaarbaar zijn en dat ook de opleiding tot arts onvoldoende aandacht besteedt aan de kennis die nodig is om de oorzaak van het letsel vast te stellen.

De voorzitter:

Wat is uw voorstel, mevrouw Dezentjé?

Mevrouw Dezentjé Hamming-Bluemink (VVD):

Voorzitter. Ik wil hierover een spoeddebat aanvragen met de ministers Klink en Rouvoet om opheldering te krijgen en snel tot actie over te gaan.

De voorzitter:

Wenst een van de leden het woord over dit verzoek?

De heer Vendrik (GroenLinks):

Voorzitter. Ik aarzelde even. Het verzoek van mevrouw Dezentjé komt mij sympathiek voor, maar ik heb geen gelegenheid gehad om hierover even ruggespraak te houden met mijn collega Dibi. Misschien mag ik mevrouw Dezentjé in overweging geven om haar verzoek volgende week dinsdag te herhalen. Dan weet ik zeker dat wij goed beslagen ten ijs komen. Het is een beetje onhandig, maar dat is wat ik haar te bieden heb.

Mevrouw Dezentjé Hamming-Bluemink (VVD):

Ik wilde even een korte toelichting geven, maar werd daartoe helaas niet in de gelegenheid gesteld.

De voorzitter:

U kent de regels van de regeling van werkzaamheden. Het is niet de bedoeling om tijdens die regeling aan een debat te beginnen. U zou ook kunnen overwegen om het kabinet eerst te vragen, voor aanstaande dinsdag een reactie te geven. Na ommekomst van de reactie van het kabinet kunnen wij dan verder zien. Zullen wij het zo doen?

Mevrouw Dezentjé Hamming-Bluemink (VVD):

Dat lijkt mij een uitstekende suggestie. Wij willen die reactie in ieder geval dinsdag vóór de regeling hebben. Dan kan ik naar aanleiding daarvan mijn verzoek wederom indienen.

De voorzitter:

Dan hebben wij besloten, het kabinet een reactie te vragen op het rapport. Na ommekomst daarvan kunnen wij de zaak opnieuw op de regeling zetten. Het stenogram zal ik vanzelfsprekend doorzenden aan het kabinet.