Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-2010nr. 18, pagina 1366

Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Ik stel voor, toe te voegen aan de agenda van volgende week:

  • - het debat over het verslag van de Europese Top, met maximumspreektijden van tien minuten voor de fracties van het CDA, de PvdA, de VVD en de SP, zeven minuten voor de fracties van de PVV, GroenLinks en de ChristenUnie, vijf minuten voor de fracties van D66, de PvdD en de SGP en twee minuten voor mevrouw Verdonk;

  • - het wetsvoorstel Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de invoering van de OV-chipkaart (31981).

Voorts stel ik voor, toe te voegen aan de agenda van een van de volgende weken:

  • - het wetsvoorstel Uitbreiding van de mogelijkheid om voorzieningen te verstrekken bij arbeid als zelfstandige (31955);

  • - het wetsvoorstel Aanpassing van diverse wetten ter implementatie van richtlijn 2006/123/EG van het Europees parlement en de Raad van de Europese Unie van 12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt (PbEU L 376/6) (Aanpassingswet dienstenrichtlijn) (31859);

  • - het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten (Wijzigingswet financiële markten 2010) (32036);

  • - het wetsvoorstel Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de aanpassing van de vorderingsprocedure en de invoering van het alcoholslotprogramma (31896).

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Ten aanzien van de stemmingen op donderdag 15 oktober jongstleden over wetsvoorstel 30424 (Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers) moet de fractie van de ChristenUnie, in tegenstelling tot hetgeen in de Handelingen is vermeld, worden geacht, voor het wetsvoorstel te hebben gestemd.

Het woord is aan de heer Brinkman.

De heer Brinkman (PVV):

Voorzitter. Ik verzoek u om het verslag van het algemeen overleg van gisteren over het staatkundige vernieuwingsproces van de Nederlandse Antillen op de plenaire agenda te plaatsen.

De voorzitter:

Wij zullen het toevoegen aan de agenda.

Het woord is aan de heer Teeven.

De heer Teeven (VVD):

Voorzitter. Ik wil graag het verslag van het algemeen overleg van vandaag over de tiende voortgangsrapportage terrorisme op de plenaire agenda plaatsen.

De voorzitter:

Wij zullen het toevoegen aan de agenda.