Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-2009nr. 72, pagina 5749-5750

Noot 1 (zie blz. 5700)

Interpellatievragen van het lid Van Gerven aan de minister en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het massaontslag bij Orbis (ingezonden 1 april 2009)

1

Is het waar dat het College bouw zorginstellingen heeft ingestemd met de bouwplannen voor het Ziekenhuis van de 21ste eeuw als gevolg van de prijsvraag, uitgeschreven door toenmalig minister Borst?

2

Wanneer is er sprake geweest van een verandering van de bouwplannen? Zijn deze gemaakt voor of na de liberalisering van de kapitaallasten? Is het waar dat genoemd College met deze wijziging van de bouwplannen heeft ingestemd?

3

Is toen gekeken hoe reëel de vernieuwde bouwplannen waren, gezien de financiële situatie waarin het Maaslandziekenhuis/medisch concern Orbis zich bevond? Heeft er indertijd kredietcontrole plaatsgevonden? Ligt de verantwoordelijkheid hiervoor volgens u bij het Rijk of bij de raden van bestuur en toezicht?

4

Op welke wijze is sinds de verleende financiële steun in 2002 door het College tarieven gezondheidszorg (CTG) toegezien op de financiële situatie van het Maaslandziekenhuis/Orbis MC?

5

Welke acties heeft u ondernomen in het najaar van 2008 op het moment dat de bouw van het Orbis ziekenhuis werd stilgelegd omdat de financiering niet rond is gekomen?

6

Hoeveel is Orbis MC jaarlijks kwijt aan rente voor het overbruggingskrediet van 180 miljoen euro dat moest worden afgesloten om door te kunnen gaan met de bouw? Is het waar dat een voorwaarde van ABN/Fortis is dat Orbis in oktober a.s. een eigen vermogen van 50 miljoen euro opgebouwd moet hebben? Deelt u de aanname dat dit niet haalbaar is, gezien de huidige problemen en het feit dat Orbis bij aangaan van de lening slechts een eigen vermogen had van 25 miljoen euro? Welke gevolgen zal dit hebben?

7

Op welk moment bent u op de hoogte gesteld van de huidige financiële problemen bij Orbis?

8

Bent u ervan op de hoogte dat het Waarborgfonds voor de zorg met ingang van 1 januari 2008 de borging voor de nieuwbouw heeft beëindigd wegens het ontbreken van de onderbouwing van de geprognosticeerde cijfers?

9

Deelt u, gezien het bovenstaande, de mening dat u een gedeelde verantwoordelijkheid heeft voor de financiële problemen bij Orbis? Op welke wijze gaat u Orbis MC tegemoetkomen?

10

Hoe reëel is een faillissement van Orbis MC op dit moment? Bent u bereid het College Sanering Zorginstellingen onderzoek te laten doen naar de financiële situatie bij Orbis MC? Vindt u een faillissement van dit ziekenhuis maatschappelijk aanvaardbaar?

11

Wat zijn de bevindingen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg tot nu toe? Wat is volgens de Inspectie het minimum aantal personeelsleden dat Orbis MC nodig heeft voor adequate uitvoering van haar taken voor de ziekenhuiszorg, verpleeghuiszorg, geestelijke gezondheidszorg en thuiszorg?

12

Welke mogelijkheden ziet u om massaontslag per oktober 2009 te voorkomen? Welke rol ziet u weggelegd voor de overheid om gedwongen ontslagen te voorkomen?

13

Hoe vrijwillig is de keuze voor werknemers boven de 60 om met flexpensioen te gaan?

14

Wat is tot dusver de rol geweest van de zorgverzekeraar? Welke rol zal deze in de toekomst moeten spelen?

15

Welke maatregelen gaat u nemen tegen de bovenmatige beloning van bestuurders en ex-bestuurders van Orbis zeker in het kader van de financiële problemen van Orbis? Is er nog sprake van het uitkeren van bonussen en een auto van de zaak aan de nieuwe raad van bestuur?

16

Bent u bereid het bestuur van Orbis onder curatele te stellen en zorg te dragen voor goede kwaliteit van zorg in Orbis?

    Bijlage 2 (zie blz. 5720)

Interpellatievragen van het lid Agema (PVV) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het levenslang moeten zwijgen van het personeel van Winnersway op straffe van 10 000 euro (ingezonden 2 april 2009)

1

Is het bericht waar dat het personeel van Winnersway een contract moet ondertekenen voor een levenslang spreekverbod over voorvallen die de instelling op enigerlei wijze schade berokkenen? Zo ja, wat is uw reactie hierop?

2

Deelt u de mening dat medewerkers van zorginstellingen in het kader van de gewenste transparantie over de kwaliteit van zorg nooit of te nimmer een spreekverbod opgelegd mogen krijgen? Zo ja, hoe gaat u dat bewerkstelligen? Zo neen, waarom niet?

3

Wat vindt u ervan dat het personeel van Winnersway, na vertrek bij de instelling, een jaar lang niet bij een andere opvang aan het werk mag binnen een kring met Leiden als middelpunt met een straal van 100 kilometer? Deelt u de mening dat dit van de gekke is in tijden van krapte op de zorgarbeidsmarkt? Wat is uw mening met betrekking tot het op deze wijze onder druk zetten van zorgmedewerkers in zijn algemeenheid?

4

Is het waar dat de opvang een sterkte verweving heeft met de omstreden Leidse Pinksterkerk OCN? Klopt het dat er maandelijks duizenden euro’s worden overgemaakt naar de kerk? Gaat het hierbij om AWBZ-middelen?

5

Deelt u de mening dat dergelijke incompetente besturen van zorginstellingen die medewerkers op deze wijze onder grote druk menen te moeten zetten om voorkomende misstanden onder de pet te houden, moeten worden ontslagen?

6

Wat vindt u ervan dat het kennelijk de normaalste zaak van de wereld is dat zorgbesturen medewerkers, en ook journalisten, onder druk zetten om onfrisse zaken onder de pet te houden, zoals ook eerder al gebeurde bij mv. F. (afdelingshoofd) en de heer Van M. (journalist) door directeur M. van Huis in de Duinen te Zandvoort? Hoe maakt u een einde aan deze praktijken?