Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-2009nr. 72, pagina 5746-5748

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

De volgende brieven

Twee brieven van de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal met de mededeling dat zij in haar vergadering van dinsdag 24 maart 2009 de haar door de Tweede Kamer der Staten-Generaal toegezonden voorstellen van (Rijks)wet gedrukt onder het nummers 31721 en 31317 heeft aangenomen.

De volgende brieven

Beantwoording vragen commissie Justitie, vragen inzake de Rapportage vreemdelingenketen juli - december 2008 - 19637-1259

 • staatssecretaris van Justitie, Albayrak N. - 27 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding rapport "Nieuwe verslavingen in zicht" - 24077-230

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 31 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Beantwoording vragen VC VROM over de wijziging van het Besluit detectie radioactief besmet schroot - 25422-67

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Cramer J.M. - 27 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding beantwoording van vragen over actualisering van de kandidatenvergelijking van het project Vervanging F-16 - 26488-156

 • staatssecretaris van Defensie, Vries de J.G. - 31 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding beantwoording vragen inzake de reactie op verzoek van de Kamer om toezending van de bij Defensie beschikbare geluidsgegevens van de kandidaat-toestellen voor vervanging F-16 - 26488-157

 • staatssecretaris van Defensie, Vries de J.G. - 31 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding beantwoording van vragen over het besluit tot aanschaf van twee F-35 toestellen - 26488-158

 • staatssecretaris van Defensie, Vries de J.G. - 1 april 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding Jaarrapportage "Vervanging F-16" over het jaar 2008 - 26488-159

 • staatssecretaris van Defensie, Vries de J.G. - 27 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op enkele verzoeken inzake project vervanging F-16 - 26488-160

 • staatssecretaris van Defensie, Vries de J.G. - 31 maart 2009

 • Rondgezonden en Lijst van ingekomen stukkengepubliceerd

Aanbieding beantwoording vragen over endlife update F-16 - 26488-161

 • staatssecretaris van Defensie, Vries de J.G. - 31 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Situatie bij Meavita - 26631-308

 • staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Bussemaker M. - 16 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Openbaarmaking CSZ-advies inzake Meavita - 26631-310

 • staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Bussemaker M. - 31 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Toepassing EU transportverordening in andere lidstaten - 28286-275

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 30 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Toezenden van het Andibel-arrest - 28286-277

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 30 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding rapport VROM-Inspectie "Nazorg brandveiligheid Sociale Werkvoorziening bedrijven" - 28325-104

 • minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. - 30 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Beantwoording vragen inzake Veiligheid op school - 29240-31

 • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 30 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Jaarwerkprogramma Integraal Toezicht Jeugd - 29815-187

 • minister voor Jeugd en Gezin, Rouvoet A. - 30 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Basisfuncties ondersteuning mantelzorg en vrijwilligerswerk - 30169-19

 • staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Bussemaker M. - 30 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbiedingsbrief onderzoek "Aan de hand van de imam" - 31268-15

 • minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. - 30 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Akkoord financiële sector over duurzaam en gematigd beloningsbeleid - 31371-154

 • minister van Financiën, Bos W.J. - 31 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Smartcard - 31466-51

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 31 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag bezoek Mali 1 - 3 maart 2009 - 31700-V-88

 • minister voor Ontwikkelingssamenwerking, Koenders A.G. - 26 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Overzicht van de stand van zaken van de uitvoering van in 2008 gedane toezeggingen - 31700-XIV-137

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 30 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Nota naar aanleiding van het verslag - 31815-5

 • staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Bijleveld-Schouten A.Th.B. - 1 april 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Nota naar aanleiding van het verslag - 31816-5

 • staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Bijleveld-Schouten A.Th.B. - 1 april 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Nota naar aanleiding van het verslag - 31817-5

 • staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Bijleveld-Schouten A.Th.B. - 1 april 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Nota naar aanleiding van het verslag - 31818-5

 • staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Bijleveld-Schouten A.Th.B. - 1 april 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Nota naar aanleiding van het verslag - 31819-5

 • staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Bijleveld-Schouten A.Th.B. - 1 april 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op de motie van de leden Van Dijk en Besselink naar aanleiding van het interpellatiedebat op 12 maart 2009 (31889) - 31889-4

 • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 27 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

De Voorzitter, de Eerste ondervoorzitter en de Tweede ondervoorzitter stellen voor, te stellen in handen van

a. de vaste commissies voor Justitie en voor Buitenlandse Zaken gezamenlijk:

 • - Goedkeuring van het op 28 januari 2003 te Straatsburg totstandgekomen Aanvullend Protocol bij het Verdrag inzake de bestrijding van strafbare feiten verbonden met elektronische netwerken, betreffende de strafbaarstelling van handelingen van racistische en xenofobische aard verricht via computersystemen (Trb. 2003, 60, en Trb. 2005, 46) (31838, R 1874);

b. de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties:

 • - Wijziging van de Wet subsidiëring politieke partijen met het oog op verlaging van de subsidies (31906);

c. de vaste commissies voor Verkeer en Waterstaat en voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer gezamenlijk:

 • - Wijziging van de Wet luchtvaart met betrekking tot de gevolgen van buitenlandse luchthavens voor de ruimtelijke ordening op Nederlands grondgebied (Beperkingengebied buitenlandse luchthaven) (31898);

d. de vaste commissie voor Economische Zaken:

 • - Wijziging van de Gaswet en de Elektriciteitswet 1998, tot versterking van de werking van de gasmarkt, verbetering van de voorzieningszekerheid en houdende regels met betrekking tot de voorrang voor duurzame elektriciteit, alsmede enkele andere wijzigingen van deze wetten (31904);

e. de algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie:

 • - Wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (instelling van een landelijke huurcommissie) (31903);

f. de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport:

 • - Voorstel van wet van het lid Kant tot wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning ter bevordering van de kwaliteit van de huishoudelijke verzorging en ter invoering van basistarieven voor de huishoudelijke verzorging (31347);

 • - Voorstel van wet van het lid Kant tot wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning ter bevordering van de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning en in verband met de aanbesteding van huishoudelijke verzorging (31353);

 • - Voorstel van wet van het lid Kant tot wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning om de bekostiging van het gemeentelijk beleid op het terrein van de huishoudelijke verzorging door middel van specifieke uitkeringen te laten plaatsvinden (31375).