Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-2009nr. 38, pagina 3442-3443

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 16 december 2008 over medische opvang asielzoekers.

De heer Van Gerven (SP):

Voorzitter. Wij hebben gisteren een algemeen overleg gehad dat naar de mening van de SP-fractie onbevredigend was, met name wat betreft de overgang van het ene naar het andere systeem voor medische opvang van asielzoekers. Er is feitelijk ook sprake van een bezuinigingsoperatie als je het aantal mensen ziet dat hiermee gemoeid is.

De voorzitter:

Mijnheer Van Gerven, wij zitten met het kerstregime. Ik wil u dus verzoeken om de moties in te dienen.

De heer Van Gerven (SP):

Dat heb ik gevolgd, maar net was er ook volop debat.

De voorzitter:

Dat klopt, er was één VAO waarvoor het kerstregime niet gold, maar nu geldt het weer.

De heer Van Gerven (SP):

Oké. Dan dien ik mijn moties in.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de voorbereiding van de overgang van de medische opvang asielzoekers naar Menzis onvoldoende is gevorderd;

van mening dat een zorgvuldige overgang noodzakelijk is voor de continuïteit van de kwaliteit en de toegankelijkheid voor de zorg aan asielzoekers;

verzoekt de regering, de overgang van de medische opvang asielzoekers met drie maanden uit te stellen en zo een zorgvuldige overgang mogelijk te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Van Gerven. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 241(29689).

De heer Van Gerven (SP):

Dan dien ik nu een tweede motie in.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat per 1 januari 2009 de medische opvang asielzoekers overgaat naar Menzis;

constaterende dat daarbij verpleegkundigen en overig ondersteunend personeel hun baan kwijtraken;

verzoekt de regering, bij de overgang van de medische opvang asielzoekers het principe van "mens volgt werk" te hanteren en daar zo nodig extra budget tegenover te stellen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Van Gerven. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 242(29689).

Staatssecretaris Albayrak:

Voorzitter. De heer Van Gerven heeft twee moties ingediend.

In zijn eerste motie verzoekt hij de regering om de overgang van het oude naar het nieuwe systeem voor de medische zorg aan asielzoekers met drie maanden uit te stellen. Ik heb in het debat van gisteren uitvoerig betoogd dat ik er niet alleen vertrouwen in heb dat de nieuwe organisatie per 1 januari 2009 operationeel is, maar dat daarmee ook de kwaliteit en de continuïteit van de zorg aan asielzoekers gewaarborgd is. Derhalve ontraad ik aanvaarding van deze motie. Ten overvloede wijs ik erop dat het ook formeel-juridisch niet mogelijk is. De contracten met de GGD zijn opgezegd en er zijn nieuwe contracten met Menzis aangegaan. Een week van 1 januari 2009 vandaan kan dat dus niet eens. Het is echter ook niet nodig.

In de tweede motie van de heer Van Gerven verzoekt hij de regering bij de overgang naar het nieuwe stelsel het principe van "mens volgt werk" te hanteren en daar zo nodig extra budget voor uit te trekken. Verwijzend naar het debat van gisteren is mijn antwoord dat het overgrote deel van het personeel werkzaam in de MOA-stichtingen overgaat naar Menzis. Dat geldt voor zowel de huisartsen als de praktijkondersteuners. Als dat niet kan, omdat er geen vacatures zijn of omdat mensen er zelf niet voor kiezen, ligt er een degelijk sociaal plan. Ook aanvaarding van deze motie moet ik dus ontraden.

De voorzitter:

U mag alleen een toelichtende vraag stellen, mijnheer Van Gerven.

De heer Van Gerven (SP):

Ik heb andere informatie dan de staatssecretaris over het personeel dat overgaat. Ons bereiken andere signalen. Ons is gisteren een petitie aangeboden, ondertekend door een honderdtal medewerkers. Daaruit blijkt dat maar de helft van het personeel overgaat. Dat zijn heel andere cijfers dan de staatssecretaris noemt. Dat is een wezenlijk probleem. Wij vragen de staatssecretaris daarvoor een oplossing te zoeken. Wij moeten deze mensen voor de zorg behouden.

Staatssecretaris Albayrak:

Dat laatste ben ik zonder meer met de heer Van Gerven eens. Er is ontzettend veel ervaren personeel dat met toewijding zorg aan asielzoekers verleent. COA heeft in de afspraken met Menzis dat argument een ruime plek gegeven. In de contracten zien wij dat het personeel voor het overgrote deel overgaat. De heer Van Gerven heeft zorgen over het zittend personeel. Waar er nog geen contracten zijn afgesloten, zijn voorzieningen getroffen door Menzis. Als er voor 1 januari nog geen contracten getekend zijn, zal er bij de huisartsen vervanging plaatsvinden met het oog op de continuïteit. Wij hebben er nog steeds vertrouwen in dat de contracten dan wel afgesloten zullen zijn. Dat geldt ook voor het ondersteunend medisch personeel. De informatie die ik gisteren heb gegeven, komt van COA en Menzis. Dat zijn de laatste cijfers.

De beraadslaging wordt gesloten.

De voorzitter:

Ik dank de staatssecretaris voor haar komst naar de Kamer. Wij stemmen morgen over de moties.

Sluiting 22.17 uur