Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-2009nr. 38, pagina 3444-3449

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

Koninklijke boodschappen

Uitvoering van het op 25 oktober 2007 te Lanzarote totstandgekomen Verdrag van de Raad van Europa inzake de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik (Trb. 2008, 58) - 31810

 • minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 12 december 2008

 • Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van een aantal wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW-wetgeving 2009) - 31811

 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 15 december 2008

 • Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap met betrekking tot meervoudige nationaliteit en andere nationaliteitsrechtelijke kwesties - 31813 (R1873)

 • minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 16 december 2008

 • Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren strekkende tot het opnemen van bepalingen inzake bestuurlijke boetes - 31814

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 16 december 2008

 • Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Herindeling van de gemeenten Horst aan de Maas, Meerlo-Wanssum, Sevenum en Venray - 31815

 • staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Bijleveld-Schouten A.Th.B. - 16 december 2008

 • Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Samenvoeging van de gemeenten Reiderland, Scheemda en Winschoten - 31816

 • staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Bijleveld-Schouten A.Th.B. - 16 december 2008

 • Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Samenvoeging van de gemeenten Helden, Kessel, Maasbree en Meijel - 31817

 • staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Bijleveld-Schouten A.Th.B. - 16 december 2008

 • Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Samenvoeging van de gemeenten Arcen en Velden en Venlo - 31818

 • staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Bijleveld-Schouten A.Th.B. - 16 december 2008

 • Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Samenvoeging van de gemeenten Moordrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel en Zevenhuizen-Moerkapelle - 31819

 • staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Bijleveld-Schouten A.Th.B. - 16 december 2008

 • Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

De volgende brieven

Uitvoeringskader Nota Natuur- en Milieu-Educatie - 20487-32

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 5 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Toezending verslag van Eurogroep en Ecofin Raad van 1 en 2 december 2008 - 21501-07-634

 • minister van Financiën, Bos W.J. - 9 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Geannoteerde agenda van de Europese Raad van 11 en 12 december 2008 - 21501-20-406

 • minister van Buitenlandse Zaken, Verhagen M.J.M. - 8 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Kabinetsreactie Groenboek Kwaliteit Landbouwproducten - 22112-744

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 3 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Richtlijn gelijke behandeling zelfstandig werkzame mannen en vrouwen - 22112-745

 • staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, Timmermans F.C.G.M. - 10 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Verordening inzake marktdeelnemers hout en houtproducten - 22112-746

 • staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, Timmermans F.C.G.M. - 10 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Voorstel voor statuut assistenten van leden van het Europees Parlement - 22112-747

 • staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, Timmermans F.C.G.M. - 10 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Mededeling actieve inclusie van personen die van de arbeidsmarkt zijn uitgesloten - 22112-748

 • staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, Timmermans F.C.G.M. - 10 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Richtlijn uitbreiding zwangerschapsverlof - 22112-749

 • staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, Timmermans F.C.G.M. - 10 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Kabinetsreactie op het Wetgevings- en werkprogramma van de Europese Commissie 2009 - 22112-750

 • staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, Timmermans F.C.G.M. - 10 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding antw vr Cie over Voorhangprocedure wijziging van het Besluit milieusubsidies (22343) - 22343-219

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Cramer J.M. - 9 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Halfjaarlijkse rapportage actiepunten (brand)veiligheid - 24587-312

 • staatssecretaris van Justitie, Albayrak N. - 9 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Toezeggingen over voorlichting, lenen en doorlenen (studenten van de Nederlandse Antillen en Aruba) AO 8 oktober 2008 - 24724-84

 • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 4 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reisinformatie toegankelijkheid stads- en streekvervoer - 25847-74

 • staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, Huizinga-Heringa J.C. - 8 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Toezending vertrouwelijke stukken inzake vervanging F-16 - 26488-127

 • minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 12 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Motie-Vendrik m.b.t. kosten voor biotechnologie - 27428-129

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 10 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Moties ingediend tijdens het VAO elektronisch patiëntendossier - 27529-52

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 12 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Elektronisch patiëntendossier - 27529-53

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 12 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Welzijnsregelgeving legkippen - 28286-248

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 4 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Toezegging toezenden nota KWPN Gelders Paard - motie-Ormel/Snijders - 28286-249

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 8 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport ritueel slachten - 28286-250

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 9 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Voortgang besluitvorming agressieve honden - 28286-251

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 12 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Onderzoeksrapport "Effecten van groen op de luchtkwaliteit" - 28385-125

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Cramer J.M. - 9 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Inzet en noodzakelijkheid van de Mosquito - 28684-188

 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Horst ter G. - 11 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Visie op de rol openbare ordeportefeuille van de burgemeester - 28684-189

 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Horst ter G. - 10 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Beleidsreactie onderzoek "ambtscriminaliteit aangegeven?" - 28844-33

 • minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 10 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Genezingsrituelen onder Hiv-geïnfecteerden - 29220-14

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 8 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Plan van aanpak voor de uitvoering van het experiment met deels vrij te besteden reclasseringsbudget - 29270-24

 • staatssecretaris van Justitie, Albayrak N. - 11 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Uitvoering motie-Schermers c.s. Kamerstuk 29323, nr. 52 - 29323-57

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 8 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Opvangcentra niet-gedomesticeerde dieren - 29446-61

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 4 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op motie-Van der Veen c.s. inzake herstel clawback apotheekhoudende - 29477-73

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 5 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Vermindering regeldruk LNV - 29515-276

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 5 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Tussenrapportage Wmo - 29538-91

 • staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Bussemaker M. - 11 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

MRSA-problematiek - 29683-11

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 17 januari 2007

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Aanpak van Methicilline Resistente Staphylococcus aureus (MRSA) - 29683-16

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 17 december 2007

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Convenant antibioticaresistentie dierhouderij - 29683-22

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 8 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van een schriftelijk overleg over de nieuwe aanpak na de opzegging van raamovereenkomst COA en GGZ Nederland, medische opvang asielzoekers - 29689-229

 • staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Bussemaker M. - 14 november 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Beantw. vr over de brief inzake zorgvormen uitgesloten van de bijdrageregeling op grond van artikel 122a van de Zorgverzekeringswet - 29689-235

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 8 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding KiM-rapport "Samenwerking tussen zeehavens. Verkenning van voor- en nadelen en van de rol van de rijksoverheid" - 29862-11

 • minister van Verkeer en Waterstaat, Eurlings C.M.P.S. - 12 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Regeling waardering mantelzorgers - 30169-18

 • staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Bussemaker M. - 8 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Beleidsonderzoek Nederland gastland van internationale organisaties - 30178-5

 • minister van Buitenlandse Zaken, Verhagen M.J.M. - 11 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op Monitor Netwerk VN-Vrouwenverdrag - 30420-129

 • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 10 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Vijfde rapportage VN-Vrouwenverdrag - 30420-130

 • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 10 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Beantw vr cie over "Herziening van het Besluit rijksrivieren" en "Beleidslijn grote rivieren" - 30462-7

 • staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, Huizinga-Heringa J.C. - 8 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op ACVZ advies "Leges voor (arbeids)migratie naar Nederland" - 30573-28

 • staatssecretaris van Justitie, Albayrak N. - 12 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Toezegging inzake handhaving EVOA-wetgeving - 30872-12

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Cramer J.M. - 10 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Beleidsdoorlichting Economische Zaken - 30991-6

 • minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 9 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Tweede Nota van wijziging - 31117-10

 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Horst ter G. - 15 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Nota n.a.v. Nader Verslag - 31117-9

 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Horst ter G. - 15 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op het rapport van de Commissie Hermans "De toekomst van Limburg ligt over de grens" - 31200-VII-7

 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Horst ter G. - 6 november 2007

 • Rondgezonden en gepubliceerd

inkomensafhankelijke bijdrage Zvw - 31226-40

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 5 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek om uitleg over de toekenningsbrief tegemoetkoming schoolboeken - 31289-47

 • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 8 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Naleving en werking overheidsvoorschriften met betrekking tot omvang en spreiding van onderwijstijd in het (voortgezet) onderwijs - 31289-48

 • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 12 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Regeling werktijdverkorting (WTV) - 31371-76

 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 9 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek cie over het artikel "Jacht op olifanten weer geopend" - 31379-9

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 5 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Derde nota van wijziging - 31466-14

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 12 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Invulling moties Notaoverleg Energierapport - 31510-30

 • minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 12 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding ontwerpbesluit - 31563-7

 • staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Bijleveld-Schouten A.Th.B. - 11 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding van deel 3 van de PKB - 31574-2

 • minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 12 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Rasters langs rijksweg A28 - 31581-4

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 5 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

MIRT Spelregelkader - 31700-A-41

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Cramer J.M. - 10 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding rapportage Maten voor gemeenten 2008 - 31700-B-10

 • staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Bijleveld-Schouten A.Th.B. - 1 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding septembercirculaire gemeente- en provinciefonds 2008 - 31700-B-9

 • staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Bijleveld-Schouten A.Th.B. - 11 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag bezoek aan Marokko en Algerije 24-26 november 2008 - 31700-V-68

 • minister van Buitenlandse Zaken, Verhagen M.J.M. - 10 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Slachtoffers Centraal - 31700-VI-85

 • minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 12 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Planningsbrief - 31700-VI-86

 • minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 10 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Werkplan 2009 Inspectie Openbare Orde en Veiligheid - 31700-VII-48

 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Horst ter G. - 11 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Uitv motie-Pechtold over de financiering van de regionale samenwerkingsverbanden (31200-VIII, nr. 107) - 31700-VIII-115

 • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 11 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Toekomstige positie onderwijsrecht - 31700-VIII-116

 • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 10 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Amendement (Voorjaarsnota) € 50 miljoen voor restauraties - 31700-VIII-118

 • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 9 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Rijksbijdrage project Hart van Dieren (gemeente Rheden) - 31700-XI-62

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Cramer J.M. - 12 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Sojateelt - 31700-XIV-65

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 10 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Goedkeuring Europese Commissie steunmaatregel NN 47/2004 (subsidieregeling natuurbeheer) - 31700-XIV-68

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 5 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Derde nota van Wijziging - 31700-XVI-100

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 11 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Nota naar aanleiding van het verslag - 31726-7

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Cramer J.M. - 11 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Nota van wijziging - 31726-8

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Cramer J.M. - 11 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Nota naar aanleiding van het verslag - 31736-6

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 11 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Voorhang ontwerpbesluit houdende wijziging van het Rijnvaartpolitiereglement 1995 - 31738-2

 • staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, Huizinga-Heringa J.C. - 8 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Nota naar aanleiding van het verslag - 31768-6

 • minister van Financiën, Bos W.J. - 12 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van ingekomen stukken

Innovatie en de pers - 31777-2

 • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 12 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over wijziging van de begrotingsstaat van het BTW-compensatiefonds voor het jaar 2008 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 31792-G-3

 • voorzitter van de vaste commissie voor Financiën, Blok S.A. - 11 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2008 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 31792-VI-3

 • voorzitter van de vaste commissie voor Justitie, Pater-van der Meer de M.L. - 11 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2008 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 31792-VIII-3

 • voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Camp van de W.G.J.M. - 11 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2008 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 31792-XIV-3

 • voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Atsma J.J. - 11 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2008 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 31792-XV-4

 • voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Wit de J.M.A.M. - 11 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding van het Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake de wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2008 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 31792-XVI-4

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 10 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de wijziging van de begrotingsstaat van de begroting van Jeugd en Gezin (XVII) voor het jaar 2008 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 31792-XVII-3

 • voorzitter van de algemene commissie voor Jeugd en Gezin, Heijnen P.M.M. - 12 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

De volgende brieven

Reactie op brief van Noordelijke Overleggroep Bodemdaling en Bodemtrillingen m.b.t. plaatsen seismometers door de Tcbb - 2008Z07531

 • minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 24 november 2008

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Verzamelbrief aan gemeenten - 2008Z08085

 • staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Aboutaleb A. - 28 november 2008

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Uitwerking van het Besluit Locatiegebonden subsidie inzake de besteding van vrijvallende BLS middelen - 2008Z08087

 • minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. - 28 november 2008

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Afschrift brief aan de Stichting tot behoud van Particuliere Historische Buitenplaatsen - 2008Z08142

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 1 december 2008

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Uitstelbrief inzake afschrift brief Vereniging van Eigenaren Clinckenburgh - 2008Z08388

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 3 december 2008

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Opzet monitor en overzicht gecontracteerde zorg - 2008Z08461

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 3 december 2008

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Afschrift van de brief aan de voorzitter Vereniging Verkeersslachtoffers over "verkeersslachtoffers en rijopleiding politie" - 2008Z08609

 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Horst ter G. - 4 december 2008

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Verzoek bezoek tunnels A73 - 2008Z08654

 • minister van Verkeer en Waterstaat, Eurlings C.M.P.S. - 5 december 2008

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Reactie op burgerbrief inzake Wsw Begeleid Werk gemeente Purmerend - 2008Z08662

 • staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Aboutaleb A. - 5 december 2008

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Zorg aan patiënten in het Verzorgingstehuis Buytenhaghe te Zoetermeer - 2008Z08691

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 5 december 2008

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Brief van de Stichting Steun Remigranten - 2008Z08745

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 8 december 2008

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Reactie op brief aangaande Wmo-vervoerder en Valys - 2008Z08776

 • staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Bussemaker M. - 8 december 2008

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Afschrift beantwoording Verrips en Pondaag Advocaten over de herziening van de asielprocedure - 2008Z08843

 • staatssecretaris van Justitie, Albayrak N. - 9 december 2008

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Afschrift reactie op brief Stichting van de Arbeid i.v.m. knelpunten bij het gebruik van stagecontracten - 2008Z09095

 • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 11 december 2008

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)