Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-2009nr. 38, pagina 3384-3386

Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Ik stel voor, donderdag aanstaande ook te stemmen over de aangehouden motie-Van der Ham (31700-XVIII, nr. 48), de aangehouden motie-Pechtold (31700-VIII, nr. 112) en de aangehouden motie-Roemer (23645, nr. 268). Tevens stel ik voor, te stemmen over de moties ingediend bij het wetgevingsoverleg van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat over het MIRT, en de moties ingediend bij het notaoverleg van de vaste commissie voor Europese Zaken over het Wetgevings- en Werkprogramma 2009 van de Europese Commissie.

Op verzoek van het lid Roemer stel ik voor, zijn moties op 25847, nrs. 64, 65 en 66 opnieuw aan te houden. Dit betekent dat de in artikel 69, tweede lid, genoemde termijn van twee maanden voor deze moties opnieuw gaat lopen.

Aldus wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan de heer Van Gerven.

De heer Van Gerven (SP):

Voorzitter. Ik zou graag het verslag van het algemeen overleg over medische opvang asielzoekers van gisteren op de plenaire agenda willen plaatsen.

De voorzitter:

Wij zullen dit VAO toevoegen aan de agenda. Wenst u dit morgen of na het reces?

De heer Van Gerven (SP):

Vóór het reces.

De voorzitter:

Wij zullen dit toevoegen aan de agenda voor morgen. Misschien kunnen de leden dit er gelijk bij zeggen.

Mijnheer Van Gerven, u hebt ook nog rappels?

De heer Van Gerven (SP):

Ik rappelleer twee series schriftelijke vragen. De eerste zijn de vragen van de leden Van Gerven en Gesthuizen aan de minister en de staatssecretaris van VWS en de minister van Economische Zaken over de kwaliteit van en de vergoeding voor de personenalarmering bij digitale telefonie. De tweede serie betreft de vragen van de leden Kant en Van Gerven aan de minister van VWS over de voorkruipzorg door Quality Medical Services.

De voorzitter:

Wij zullen het stenogram doorgeleiden naar het kabinet.

Ik zie dat mevrouw Van Velzen er niet is. Het woord is aan mevrouw Langkamp.

Mevrouw Langkamp (SP):

Voorzitter. Mag ik namens mevrouw Van Velzen melden dat zij schriftelijke vragen heeft gesteld over grenssteden die coffeeshops sluiten, dat de antwoorden daarop nog niet binnen zijn en dat zij die graag nog voor het reces wil ontvangen?

De voorzitter:

Zeker. Er is nog een vraag van mevrouw Van Velzen.

Mevrouw Langkamp (SP):

De tweede vraag is vervallen.

De voorzitter:

En uw eigen vraag?

Mevrouw Langkamp (SP):

Dat betreft vragen over het veiligheidsbed in jeugdgevangenissen. Ik wil de antwoorden op die vragen graag vandaag uiterlijk om 17.00 uur ontvangen, want het betreft een regeling die per 1 januari 2009 van kracht wordt. Eventueel moet ik actie ondernemen op basis van de antwoorden.

De voorzitter:

Wij zullen het stenogram van beide verzoeken doorgeleiden naar het kabinet.

Het woord is aan de heer Poppe.

De heer Poppe (SP):

Voorzitter. Ik heb een rappel op schriftelijke vragen van 17 oktober jongstleden aan de minister voor Wonen, Wijken en Integratie. Ik wil graag nu antwoord ontvangen. Ze gaan over rioolheffing door een woningbouwcorporatie bij huurders. Het gaat dus om geld van huurders. Ik wil graag voor de dure feestdagen met spoed een antwoord van de minister.

De voorzitter:

Wij zullen het stenogram doorgeleiden naar het kabinet.

Het woord is aan mevrouw De Pater als voorzitter van de vaste commissie voor Justitie.

Mevrouw De Pater-van der Meer (CDA):

Voorzitter. Wij hebben gisteravond een spoed-AO gehad over het generaal pardon. Ik vraag u om het verslag daarvan nog voor het reces op de plenaire agenda te zetten.

De voorzitter:

De heer Zijlstra wenst hierover het woord.

De heer Zijlstra (VVD):

In aansluiting hierop heb ik een verzoek om een spoeddebat. Dat heeft te maken met het feit dat VAO's nu onder het kerstregime plaatsvinden. Wij vinden dat er wel enige tijd voor discussie moet zijn over het overleg dat gisteren heeft plaatsgevonden over het generaal pardon. Wij koppelen daarom het verzoek om een VAO aan ons verzoek om een spoeddebat over het generaal pardon.

De voorzitter:

Het betreft dus hetzelfde AO. Ik leefde in de veronderstelling dat het om twee verschillende AO's ging.

De heer Van de Camp (CDA):

Voorzitter. Wij sluiten ons aan bij het verzoek van de voorzitter van de vaste commissie. Het is gebruikelijk om een AO af te sluiten met een VAO. Bij ons bestaat geen behoefte aan een spoeddebat. Wij hebben hierover gisteravond uitgebreid gesproken.

Mevrouw Verdonk (Verdonk):

Gezien het verloop van het AO gisteren, steun ik het voorstel van de heer Zijlstra van harte.

De heer Spekman (PvdA):

Ik sluit mij aan bij de voorzitter van de vaste commissie.

De voorzitter:

Mijnheer Zijlstra, ik stel vast dat u geen steun hebt voor een spoeddebat. Dat had u iets anders moeten organiseren, zeg ik dan.

De heer Zijlstra (VVD):

Voorzitter. Dan staan wij hier op een later moment weer.

De voorzitter:

Ja, dat snap ik. Maar dat wil ik voorkomen, want ik zie dat wij dan morgen een probleem krijgen. En daar heb ik ook niet zo'n zin in. Kan het niet zo zijn dat wij bij grote uitzondering u tegemoetkomen en een VAO zonder kerstregime doen? Is dat niet het beste? Dan hoeft u hier morgen niet te staan en dan kunnen wij een beetje plannen. Ik wil dat VAO eigenlijk ook bij hoge uitzondering vanavond doen, want morgen kan dat misschien wel een beetje uitlopen. Ik kijk u even aan. Is dat een probleem? Dan proberen wij dat VAO vanavond ...

De heer Van Haersma Buma (CDA):

Het hek is zo wel een beetje van de dam.

De voorzitter:

Ja.

De heer Van Haersma Buma (CDA):

Wij moeten er echt even op terugkomen of dat wel kan. Als wij het doen, moet het in ieder geval bij dit VAO blijven. Wij moeten het verder echt niet meer doen, want ik weet ook nog wel een paar AO's waarover wij graag wat langer zouden praten.

De voorzitter:

Maar het komt vaker voor, kan ik u zeggen. Wij hebben hetzelfde een keer gedaan bij een VAO over orgaandonatie. Dat was ook niet geschikt voor het kerstregime. Dus het komt voor. En ik wil dan ook proberen om dingen niet nodeloos ingewikkeld te maken.

De heer Zijlstra (VVD):

Wij kunnen met uw voorstel leven.

De voorzitter:

U kunt ermee leven en wij gaan er geen misbruik van maken. Trouwens, daar hebben wij gewoon geen tijd voor. Wij gaan het aldus oplossen. Mijnheer Zijlstra, u moet er rekening mee houden dat dit VAO vanavond al kan plaatsvinden. Aldus besloten.

Het woord is opnieuw aan mevrouw De Pater-van der Meer.

Mevrouw De Pater-van der Meer (CDA):

Voorzitter. Wij hebben gisteravond ook het algemeen overleg over de evaluatie van de Vreemdelingenwet afgerond. En ook daarover vraag ik namens de commissie een VAO aan, nog voor het reces te houden.

De voorzitter:

Dan zullen wij ook dat VAO toevoegen aan de agenda. Is dat VAO met dezelfde bewindspersoon?

Mevrouw De Pater-van der Meer (CDA):

Ja.

De voorzitter:

Dan ligt het misschien voor de hand om dat aansluitend te doen. Wij zullen proberen om beide VAO's vanavond te houden. Ik kijk opzij en dat lijkt mogelijk te zijn.

Het woord is aan de heer Irrgang.

De heer Irrgang (SP):

Voorzitter. Ik heb op 24 november vragen gesteld over het toezicht op beleggingsfondsen en nog geen antwoord van de minister van Financiën ontvangen. Ik zou de minister willen vragen – hij is hier aanwezig – om de vragen per ommegaande te beantwoorden.

De voorzitter:

Het stenogram van dit gedeelte van de vergadering zal worden doorgeleid naar het kabinet.

Het woord is aan mevrouw Ouwehand.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Voorzitter. Ik zou graag zien dat het verslag van het algemeen overleg over de VWA op de plenaire agenda van deze week wordt geplaatst.

De voorzitter:

Als u mij uitlegt wat VWA is!

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

De Voedsel en Waren Autoriteit.

De voorzitter:

Oké. Dan zullen wij proberen om dat toe te voegen aan de agenda. Ik kan die afkortingen niet onthouden.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Ik begrijp het, hoor. Hartelijk dank dat u mij even vraagt om een toelichting.

De voorzitter:

Wij zullen het stenogram doorgeleiden naar het kabinet.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Ik heb nog een volgend verzoek. Op dit moment wordt een algemeen overleg over de regeling agressieve dieren gevoerd. Ik wil onder voorbehoud ook voor dit algemeen overleg een VAO aanvragen. Ook dit VAO zou nog deze week moeten worden gehouden.

De voorzitter:

Die aankondiging wordt genoteerd.

Het woord is aan mevrouw Leijten. Ik zie haar niet. Dan is het woord aan de heer Van Gerven.

De heer Van Gerven (SP):

Voorzitter. Ik vervang mevrouw Leijten. Namens haar wil ik twee vragen rappelleren. Het betreft vragen van 20 november aan de staatssecretaris van VWS over de beleidsregel voor het toedienen van medicijnen in de thuissituatie en vragen van 18 november aan de staatssecretaris van VWS over het uitblijven van zorg door een defecte tillift.

De voorzitter:

Wij zullen het stenogram doorgeleiden naar het kabinet.

Ik maak van de gelegenheid gebruik om mevrouw Leijten sterkte toe te wensen. Zij is blijkbaar ziek.

Het woord is aan de heer Bashir.

De heer Bashir (SP):

Voorzitter. Op 18 november heb ik vragen gesteld aan de staatssecretaris van Financiën over uit- en terugbetalingen door de Belastingdienst op verkeerde rekeningnummers. Die vragen zijn nog steeds niet beantwoord en ik heb ook geen bericht van uitstel gekregen. Ik ontvang de antwoorden graag zo spoedig mogelijk.

De voorzitter:

Wij zullen het stenogram doorgeleiden naar het kabinet.

Het woord is aan de heer Koopmans, als voorzitter van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. U pakt het podium.

De heer Koopmans (CDA):

Kan de katheder misschien wat lager worden gezet?

De voorzitter:

Mag dat een beetje omlaag voor mijnheer Koopmans? Anders komt hij niet tot zijn recht.

Kijk. Nu zien wij mijnheer Koopmans.

De heer Koopmans (CDA):

Ik sta niet voor niets op nummer één in het lijstje van Trouw van korte mannen.

De voorzitter:

Daar is niks mis mee, hoor. Ik ben ook niet lang.

De heer Koopmans (CDA):

Dank u.

De voorzitter:

Alstublieft.

De heer Koopmans (CDA):

Voorzitter. Ik sta hier omdat de vaste commissie voor VROM een aantal maanden geleden aan het kabinet heeft gevraagd of de Kamer rechtstreeks toegang tot de planbureaus kan krijgen en hoe dat geregeld zou worden. De minister van VROM heeft mede namens de minister van BZK aan de Kamer laten weten dat dit geregeld zou worden en dat daarover in december een brief zou komen. Die brief is er nog niet. Wij zouden graag op de eerste dinsdag na het reces – wij geven het kabinet dus nog even respijt – een brief ontvangen waarin staat hoe, en dus niet of, die rechtstreekse toegang geregeld wordt.

De voorzitter:

Wij zullen het stenogram doorgeleiden naar het kabinet.

De heer Koopmans (CDA):

Om misverstanden te voorkomen, voeg ik daar nog aan toe dat het gaat om alle planbureaus.

De voorzitter:

Dat komt allemaal in het stenogram en dat wordt allemaal doorgezonden naar het kabinet.