Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

Vier brieven van de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal met de mededeling dat zij in haar vergadering van dinsdag 18 november 2008 de haar door de Tweede Kamer der Staten-Generaal toegezonden voorstellen van (Rijks)wet gedrukt onder de nummers, 31505, 31468, 31551 en 31578 aangenomen.

De Voorzitter stelt voor, deze brieven voor kennisgeving aan te nemen;

Koninklijke boodschappen

Wijziging van de Wet explosieven voor civiel gebruik ten behoeve van de implementatie van richtlijn nr. 2008/43/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 4 april 2008 tot instelling van een systeem voor de identificatie en de traceerbaarheid van explosieven voor civiel gebruik overeenkomstig Richtlijn 93/15/EEG van de Raad betreffende harmonisatie van de bepalingen inzake het in de handel brengen van en de controle op explosieven voor civiel gebruik (PbEG L 127) - 31779

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Cramer J.M. - 19 november 2008

 • Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met het bevorderen van de participatie van jonggehandicapten door werk en arbeidsondersteuning - 31780

 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 19 november 2008

 • Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

De volgende brieven

Aanbieding Groenboek kwaliteit agrarische producten - 22112-728

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 18 november 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Vaccin tegen het humaan papillomavirus voor het Rijksvaccinatieprogramma - 22894-198

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 19 november 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Rookvrije horeca - 22894-199

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 17 november 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Tweede tussentijdse verslagen SUWI-organisaties - 26448-388

 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 18 november 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Ministerieel plan bloedvoorziening - 29447-7

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 19 november 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van ingekomen stukken

Leden Commissie Benchmarking Kerncentrale Borssele - 30000-56

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Cramer J.M. - 18 november 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Planningsoverzicht voor het proces op weg naar het definitieve Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) - 30175-63

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Cramer J.M. - 17 november 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Voortgangsrapportage Duurzaam Inkopen - 30196-44

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Cramer J.M. - 14 november 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Voortgangsrapportage inzake Plan van aanpak Grenscontroles - 30315-7

 • minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 17 november 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

WWB-budgetten inkomensdeel 2009 - 30545-68

 • staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Aboutaleb A. - 18 november 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Versnellen beoordelingsprocedures Rav - 30654-61

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Cramer J.M. - 17 november 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Initiatiefwet verbod pelsdierhouderij: resultaten onderzoek door het LEI - 30826-12

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 18 november 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding CLM rapport Afschaffing zuivelquotering - 31209-60

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Cramer J.M. - 17 november 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Voortgangsrapportage Schoon en Zuinig. Reactie van de Minister n.a.v. de publicaties van ECN en PBL - 31209-61

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Cramer J.M. - 17 november 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op visie van REA-College en EEGA m.b.t. toekomst REA-scholingsinstituten - 31224-29

 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 18 november 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Studiekeuze en studiesucces - 31288-46

 • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 19 november 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op het Waddenpuntenplan van de Tweede Kamerfractie van de Partij van de Arbeid - 31700-XI-18

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Cramer J.M. - 14 november 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek Atsma inzake het Waddenfonds - 31700-XI-19

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Cramer J.M. - 18 november 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Eigendom van agrarische gronden Fortis - 31700-XI-20

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Cramer J.M. - 17 november 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Moderniseren Touchtrecht voor de gezondheidszorg (Wet BIG) - 31700-XVI-89

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 17 november 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op moties 31 700 XVI nrs. 63, 64 en 65 Begroting VWS m.b.t dierproeven - 31700-XVI-90

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 18 november 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reacties n.a.v. de ingediende moties begroting Jeugd en Gezin (31700 XVII) - 31700-XVII-31

 • minister voor Jeugd en Gezin, Rouvoet A. - 18 november 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verband tussen de fijnstofdifferentiatie BPM en de Hofuitspraak roetfilterverplichting - 31704-67

 • staatssecretaris van Financiën, Jager de J.C. - 19 november 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoord op vragen, gesteld tijdens het debat inzake de tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten op 12 november jl. - 31706-21

 • staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Bussemaker M. - 18 november 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Project Fast Raiding, Interception en Special Forces Craft - 31781

 • staatssecretaris van Defensie, Vries de J.G. - 17 november 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

De volgende brieven

Afschrift brief Voorzitter van de EK over het overdragen van passagiersgegevens (PNR) aan Zuid-Korea - 2008Z06781

 • minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 14 november 2008

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Reactie op de brief van de heer S. H. te A. van 23 juli 2008 aangaande een brief aan Zorgverzekeraar Menzis betreffende de Zvw - 2008Z06855

 • Lijst van ingekomen stukkenminister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 14 november 2008

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Brief van de heer G. de R. inzake het socialezekerheidsrecht van in het buitenland woonachtige gepensioneerden - 2008Z07096

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 18 november 2008

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Brieven van de Algemene Rekenkamer

Onderzoeksverslag Review methodiek IOOV voor onderzoek naar zeven samenwerkingsafspraken bij de politie - 29628-103

 • president van de Algemene Rekenkamer, Stuiveling S.J. - 3 november 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek om onderzoek naar de tariefregulering energienetwerkbedrijven - 31730-2

 • president van de Algemene Rekenkamer, Stuiveling S.J. - 13 november 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding rapport duurzame visserij - 31748

 • president van de Algemene Rekenkamer, Stuiveling S.J. - 30 oktober 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Aanpak harde kern jeugdwerklozen; Begeleiding van bij CWI geregistreerde jongeren - 31749-1

 • president van de Algemene Rekenkamer, Stuiveling S.J. - 6 november 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding van het rapport Herstructurering van bedrijventerreinen - 31760

 • president van de Algemene Rekenkamer, Stuiveling S.J. - 12 november 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

De Voorzitter, de Eerste ondervoorzitter en de Tweede ondervoorzitter stellen voor te stellen in handen van

a. de vaste commissie voor Justitie:

 • - Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en enkele bijzondere wetten in verband met de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen (31769

b. de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer:

 • - Implementatie van richtlijn nr. 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 14 maart 2007 tot oprichting van een infrastructuur voor ruimtelijke informatie in de Gemeenschap (Inspire) (Implementatiewet EG-richtlijn infrastructuur ruimtelijke informatie) (31771).

Naar boven