Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Ik stel voor, aanstaande dinsdag te stemmen over:

  • - de moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het onderdeel Cultuur van de begroting 2009;

  • - de moties ingediend bij de wetgevingsoverleggen over de onderdelen Politie en Binnenlands Bestuur van de begroting 2009;

  • - de moties ingediend bij het notaoverleg over het Energierapport 2008.

Tevens stel ik voor, aanstaande dinsdag ook te stemmen over de aangehouden motie Ouwehand (31700-XVI, nr. 69).

Tot slot stel ik voor, dinsdag 2 december te stemmen over de moties ingediend bij het debat over de JSF.

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan de heer Van der Ham.

De heer Van der Ham (D66):

Voorzitter. Ik heb twee punten. Ik heb een verzoek voor een VAO internationaal cultuurbeleid.

De voorzitter:

Wij zullen het VAO toevoegen aan de agenda van een van de volgende weken.

De heer Van der Ham (D66):

Ook heb ik een rappel aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de toezegging die tijdens de algemene politieke beschouwingen is gedaan om voor de begrotingsbehandeling Sociale Zaken een brief over alleenstaanden aan de Kamer te sturen.

De voorzitter:

Ik zal het stenogram van dit gedeelte van de vergadering doorgeleiden naar het kabinet.

Het woord is aan de heer Roemer.

De heer Roemer (SP):

Voorzitter. Ik verzoek u om het verslag van het algemeen overleg taxi- en contractvervoer op de plenaire agenda te zetten.

De voorzitter:

Wij zullen het VAO toevoegen aan de agenda van een van de volgende weken.

Het woord is aan mevrouw Van Velzen.

Mevrouw Van Velzen (SP):

Voorzitter. Volgende week wordt de Defensiebegroting behandeld. Ik heb graag voor die tijd antwoord op de vragen over de beveiligingsproblemen met de Mifare-chip in de Defensiepas; dat is dus deze week.

De voorzitter:

Wij zullen het stenogram van dit deel van de vergadering doorgeleiden naar het kabinet.

Mevrouw Van Velzen (SP):

Ik heb nog een tweede vraag. Ik kon u zojuist niet zo goed verstaan. Stelde u voor om de stemmingen over de JSF pas in december te houden?

De voorzitter:

2 december.

Mevrouw Van Velzen (SP):

Ik wil mij daar nog op beraden, als u dat goed vindt.

De voorzitter:

Meerderheden zijn nodig voor stemmingen en volgens mij is er een meerderheid voor 2 december.

Mevrouw Van Velzen (SP):

Ik heb dat niet geconstateerd.

De voorzitter:

Ik kan zaken soms heel snel constateren. U denkt er lekker over na. Het was een verzoek van de commissie.

Het woord is aan mevrouw Ouwehand.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Voorzitter. Ik heb een verzoek voor een spoeddebat. Zojuist is een politiek akkoord gesloten over wijzigingen van het Europese landbouwbeleid, waaronder verruiming van het melkquotum. De gang van zaken is curieus. Het kabinet had op 6 november jongstleden al de beschikking over een rapport, door de Kamer gevraagd, over de milieueffecten van dat melkquotum. Dat rapport heeft het kabinet pas naar de Kamer gestuurd nadat wij het AO daarover hadden gevoerd. Bovendien blijkt uit het akkoord dat Nederland volgend jaar 2,5% meer gaat melken. Wij willen een spoeddebat met de ministers van LNV en van VROM over de milieueffecten en de handelwijze van het kabinet.

De voorzitter:

Mag ik u en de leden voordat zij een oordeel geven, erop wijzen dat er volgende week een AO Landbouwraad is, waarvoor eventueel ook een andere minister uitgenodigd kan worden. Daarna kunt u een VAO aanvragen.

De heer Atsma (CDA):

Voorzitter. U wijst daar terecht op, omdat het niet curieus is wat er gebeurd. Het was allemaal voorspelbaar.

De voorzitter:

Wij gaan niet in debat.

De heer Atsma (CDA):

Het was voorspelbaar, terwijl collega Ouwehand het curieus noemt. Het is precies volgens de planning gegaan. Wij hebben inderdaad afgesproken dat er volgende week een algemeen overleg is over de Landbouwraad die is geweest. Ik kan mij voorstellen dat mevrouw Ouwehand zich daarnaar schikt. Het is prima als daar een tweede minister bijkomt.

Mevrouw Jacobi (PvdA):

Voorzitter. De PvdA deelt het standpunt dat dit onderwerp past in het AO over de Landbouwraad van volgende week. Het heeft geen spoed, maar het is het gevolg van Europese overleggen. Ik sluit mij aan bij het standpunt van het CDA.

Mevrouw Snijder-Hazelhoff (VVD):

Voorzitter. Ook de VVD heeft geen behoefte aan een spoeddebat. Dit kan bij het algemeen overleg van volgende week worden behandeld.

De heer Van der Ham (D66):

Voorzitter. Het is iets serieuzer; daarin steun ik de PvdD. De informatie die er al was, is vorige week niet gecommuniceerd met de Kamer. Daarin heeft mevrouw Ouwehand gelijk.

De voorzitter:

Er wordt gevraagd om een spoeddebat. De Kamer kent de problemen met de agenda en er is reeds een algemeen overleg gepland.

De heer Vendrik (GroenLinks):

Voorzitter. Ik steun het verzoek van mevrouw Ouwehand zeer, maar ik aarzel wel over de plek waar wij dit debat moeten voeren. Ik bemerk dat de overvolle plenaire agenda niet die ruimte voor debat oplevert die ik zelf wenselijk zou vinden. Ik kan mij dan ook voorstellen dat wij dit punt toevoegen aan de agenda van het algemeen overleg volgende week over de Landbouwraad, maar dan wel onder twee voorwaarden. Er moet voldoende tijd zijn om de kwestie die mevrouw Ouwehand zeer terecht naar voren brengt, aan de orde te stellen. Daarnaast verlang ik een brief van het kabinet waarin deze handelwijze wordt uitgelegd. Bovendien verlang ik met mevrouw Ouwehand dat de minister van VROM uitgenodigd wordt voor dit algemeen overleg. Ik zeg dit ook tegen mijn collega's. Als een en ander niet gerealiseerd wordt, steun ik volgende week dinsdag mevrouw Ouwehand om dan maar in de plenaire zaal met beide bewindslieden een debat te voeren, desnoods een spoeddebat.

De heer Polderman (SP):

Voorzitter. Ik steun mevrouw Ouwehand in haar kreet om hierover snel een debat te voeren. Ik ben het eigenlijk geheel eens met de argumentatie van de heer Vendrik. Kortheidshalve en om niet langer uw en onze agenda te belasten, sluit ik mij daarbij aan.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

De overwegingen met betrekking tot de toch al volle plenaire agenda ken ik natuurlijk. Als wij kunnen constateren dat wij met spoed een algemeen overleg voeren waarin voldoende ruimte is om deze problematiek te bespreken, dan vind ik de voorstellen van de heer Vendrik en van de heer Polderman correct. Ik teken hierbij aan dat er alsnog een spoeddebat zal moeten worden gevoerd, als aan de genoemde voorwaarden niet wordt voldaan. Ik wil ook vragen om een brief waarin een en ander wordt uitgelegd en deze moet de Kamer ruim op tijd bereiken.

De voorzitter:

Ik stel vast dat de Kamer zich hierin kan vinden. Het stenogram van dit gedeelte van de vergadering zal worden doorgeleid naar het kabinet.

Het woord is aan mevrouw Leijten.

Mevrouw Leijten (SP):

Voorzitter. Ik verzoek om het algemeen overleg over de zorgzwaartepakketten plenair af te ronden.

De voorzitter:

Wij zullen het VAO toevoegen aan de agenda van een van de volgende weken.

Naar boven