Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 94, pagina 6661

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over klokkenluiders, te weten:

- de motie-Van Raak over het maken van afspraken met Ad Bos, Paul Schaap en Fred Spijkers (28844, nr. 15);

- de motie-Van Raak over het opnemen van contact met vergelijkbare klokkenluiders (28844, nr. 16);

- de motie-Heijnen c.s. over een actieplan voor de publieke en een voor de private sector (28844, nr. 17);

- de motie-De Pater-van der Meer over het versterken van de positie van klokkenluiders in het arbeidsrecht (28844, nr. 18).

(Zie vergadering van 3 juni 2008.)

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Van Raak stel ik voor, zijn motie (28844, nr. 15) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

De motie-De Pater-van der Meer (28844, nr. 18) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden De Pater-van der Meer, Van Gent, Anker, Van Raak, Griffith en Heijnen.

Zij krijgt nr. 19 (28844).

Ik stel vast dat wij hierover nu kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Van Raak (28844, nr. 16).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Heijnen c.s. (28844, nr. 17).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-De Pater-van der Meer c.s. (28844, nr. 19).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.