Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 63, pagina 4558

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. twee koninklijke boodschappen, ten geleide van de voorstellen van (rijks)wet:

Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter verbetering van de werking van de elektriciteits- en gasmarkt (31374);

Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met de rechtsgang bij inhouding van de bijdrage van verdragsgerechtigden (rechtsgang bronheffing verdragsgerechtigden) (31377).

Deze koninklijke boodschappen, met de erbij behorende stukken, zijn al gedrukt en rondgedeeld;

2. twee brieven van de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal met de mededeling, dat zij in haar vergadering van dinsdag 11maart 2008 de haar door de Tweede Kamer der Staten-Generaal toegezonden voorstellen van (Rijks)wet gedrukt onder de nummers 31049, 31057 (R1828), 31208, 31219 en 31248 heeft aangenomen.

De Voorzitter stelt voor, deze brieven voor kennisgeving aan te nemen:

3. de volgende brieven:

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, inzake nucleaire programma van Iran (23432, nr. 250);

een, van de minister van Justitie, over onredelijke hoge buitenrechtelijke incassokosten (30928, nr. 16);

een, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, ten geleide van rapport Inspectie van het Onderwijs getiteld "Masterjaren tellen" (31288, nr. 24);

een, van de staatssecretaris van Defensie, over de stand van zaken invoering flexibel Personeelssysteem (31200-X, nr. 96);

een, van de minister van Verkeer en Waterstaat over de resultaten proef Knooppunt Lunetten (31305, nr. 9);

een, van de staatssecretaris van Economische Zaken, ten geleide van de vernieuwde beleidsagenda Internationaal Ondernemen (31380);

drie, van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, te weten:

  • een, over de resultaten onderzoek door Commissie van Wijzen (28286, nr. 202);

  • een, over de bezwaren van de werkgroep Zoet Flakkee (30825, nr. 11);

  • een, over de eindresultaten project Programmatisch Handhaven Natuurwetgeving (31379).

Deze brieven zijn al gedrukt en rondgedeeld;

4. de volgende brieven:

een, van de minister van Justitie, over de afwikkeling legionellazaak;

een, van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, over de geluidsoverlast A10 Zuid/A10 West.

De Voorzitter stelt voor, deze brieven door te zenden aan de betrokken commissies en niet te drukken;

5. een brief van de staatssecretaris van Defensie, inzake beantwoording vragen van de vaste commissie voor Defensie.

De Voorzitter stelt voor, deze brief door te zenden aan de betrokken commissie.