Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 46, pagina 3486-3488

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. drie koninklijke boodschappen, ten geleide van de voorstellen van (rijks)wet:

Wijziging van de Paspoortwet in verband met het herinrichten van de reisdocumentenadministratie (31324, R1844);

Wijziging van diverse onderwijswetten in verband met het door de scholen om niet ter beschikking stellen van lesmateriaal aan de leerlingen in het voortgezet onderwijs (31325);

Wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Mijnbouwwet en de Gaswet in verband met toepassing van de rijkscoördinatieregeling op energie-infrastructuurprojecten (31326).

Deze koninklijke boodschappen, met de erbij behorende stukken, zijn al gedrukt en rondgedeeld;

2. de volgende brieven:

vier, van de minister van Buitenlandse Zaken, te weten:

 • een, over verdragen in voorbereiding (23530, nr. 75);

 • een, inzake ter kennisname voorgelegde verdragen (30952, nr. 9);

 • een, over Verdrag inzake de overbrenging van gevonniste personen tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Republiek Zambia; Lusaka, 20 november 2007 (31330);

 • een, over de toepassing van het Libanon-tribunaal (31128, nr. 3);

twee, van de minister van Justitie, te weten:

 • een, ten geleide van onderzoeksrapport integraal wetgevingsbeleid (29279, nr. 63);

 • een, ten geleide van eindrapport onder juridische kenmerken en gebruik van Limited Liability Partnership (29752, nr. 6);

twee, van de staatssecretaris van Justitie, te weten:

 • een, over de verkorting adoptieprocedures en wijziging van de Wet opneming buitenlandse kinderen (30551, nr. 20);

 • een, ten geleide van twee onderzoeksrapporten (24587, nr. 243);

een, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, over de stand van zaken veiligheidssamenwerking Europees kampioenschap voetbal in Oostenrijk en Zwitserland (23490 en 31200-VII, nr. 486);

twee, van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, te weten:

 • een, over de voortgang van het programma Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (27859, nr. 10);

 • een, over de actuele stand van zaken inrichting van het verkiezingsproces (31200-VII, nr. 45);

een, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, over het onderzoek van de Expertgroep Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen (31332);

drie, van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, te weten:

 • een, over het onvoldoende voorbereid zijn van het leren op school (27020, nr. 57);

 • een, ten geleide van verslag onderzoek naar het particulier onderwijs (30652, nr. 15);

 • een, over het "gratis lesonderwijs" (31200-VIII, nr. 137);

twee, van de minister van Defensie, te weten:

 • een, ten geleide van advies van de Adviesraad Internationale Vraagstukken over de inhuur van civiele dienstverleners (31200-X, nr. 86);

 • een, over het niveau van defensiebestedingen (31243, nr. 5);

een, van de staatssecretaris van Defensie, inzake het protocol voor de beoordeling van arbeidsongeschiktheid bij militairen (30139, nr. 39);

twee, van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, te weten:

 • een, inzake beantwoording vragen van de vaste commissie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over het opruimen van straalgrit (31200-X, nr. 85);

 • een, over het incident gaswolk van DSM (22343, nr. 187);

drie, van de minister voor Wonen, Wijken en Integratie, te weten:

 • een, inzake het ontwerpbesluit Brandveilig gebruik bouwwerken (28325, nr. 68);

 • een, inzake uitvoering motie-Dijsselbloem c.s. (30308, nr. 126);

 • een, inzake het initiatiefrecht woningverbetering (30856, nr. 25);

vier, van de minister van Verkeer en Waterstaat, te weten:

 • een, over het onderhoudsrooster 2008 ProRail (29893 en 29984, nr. 65);

 • een, over de NS-dienstregeling 2007 (29984, nr. 115);

 • een, over de uitkomsten bestuurlijk overleg provincie Zeeland en ProRail inzake buitendienstregeling spoor in Zeeland (29984, nr. 116);

 • een, over de stand van zaken inzake amendement met betrekking tot het spoor (31200-A, nr. 70);

een, van de minister van Economische Zaken, inzake de stand van zaken betreffende het dossier DAEB (22112, nr. 602);

twee, van de minister van Economische Zaken, te weten:

 • een, ten geleide van agenda informatieprogramma Consumentenautoriteit (27879, nr. 17);

 • een, over de ingediende amendementen Wijziging Telecommunicatiewet (30661, nr. 19);

vier, van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, te weten:

 • een, over de zelfstandige bestuursorganen die onder de werking van de Kaderwet worden gebracht (25263, nr. 48);

 • een, over de visserij in de Waddenzee (29684 en 29675, nr. 63);

 • een, over het plaatsen van de Waddenzee op de werelderfgoedlijst (29684, nr. 64);

 • een, over het groot project EHS (30825, nr. 10);

twee, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, te weten:

 • een, inzake uitwerking jaarplan 2008 Inspectie Werk en Inkomen (26448, nr. 352);

 • een, over Nota van verbetering SZW begroting 2008 (31200-XV, nr. 66);

een, van de minister en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, over de verkennende studie "Evaluatie en toekomstperspectief" (26448, nr. 351);

een, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Financiën, over de loonafgiftenketen (31066, nr. 25);

vijf, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, te weten:

 • een, over de risicobeoordeling naar Qat (24077 en 30515, nr. 208);

 • een, inzake langetermijnvisie op de extramurale geneesmiddelenvoorziening (29477, nr. 40);

 • een, over de B3-stichtingen (29835, nr. 50);

 • een, over de verhouding tussen de Wet uitbreiding bestuurlijke handhaving volksgezondheidswetgeving (31122 en 31262, nr. 6);

 • een, inzake de aanbevelingen van het CBP en RVZ (31200-XVI, nr. 111);

twee, van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, te weten:

 • een, over het rapport zwerfjongeren 2007 (31323, nr. 2);

 • een, inzake de beleidsregels indicatiestelling AWBZ (26631, nr. 237);

een, van de minister voor Jeugd en Gezin, inzake evaluatie jeugdgezondheidszorg 2006 (31200-XVII en 27004, nr. 33);

een geleidende brief, ten geleide van het Voorstel van wet van het lid Kamp tot wijziging van de Wet op de identificatieplicht en het Wetboek van Strafrecht in verband met een verbod op het dragen van gezichtsbedekkende kleding in het openbaar en in voor het publiek openstaande gebouwen (31331).

Deze brieven zijn al gedrukt en rondgedeeld;

3. de volgende brieven:`

een, van de minister van Justitie, ten geleide van afschrift van brief aan de Eerste Kamer JBZ, over toekomst Eurojust;

een, van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, inzake reactie op de brieven van Savantis en Fundeon;

een, van de minister voor Wonen, Wijken en Integratie, over de RPB-publicatie "Afgeschermde woondomeinen Nederland";

een, van de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, ten geleide van programma technische briefing en veldbezoek KRW;

een, van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, ten geleide van afschrift reactie antwoord aan de heer Kuys;

een, van de staatssecretaris van Defensie, inzake reactie op de brief van de heer Gierveld;

een, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ten geleide van afschrift brief van de Rode Draad;

een, van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, inzake de verzamelbrief aan gemeenten;

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over de Antillenregeling;

een, van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over intrekking plannen voor de invoering van kleinschalig verpleegd wonen;

een, van de minister voor Jeugd en Gezin, over de petitie Stichting Downsyndroom.

De Voorzitter stelt voor, deze brieven door te zenden aan de betrokken commissies en niet te drukken;

4. een brief van mevrouw A. Bos, met haar dertigste tot vijfenvijftigste brief, in die laatste brief over o.a. het jaar 2012 de vierde dimensie, met het grote feest, over oorlog, en de opgave en uitvoering van de derde dimensie.

Deze brief e.a. liggen op de Griffie ter inzage.