Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 46, pagina 3466-3467

Vragen van het lid Roemer aan de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat over het bericht dat per 1 februari de taxitarieven gemiddeld met 10% stijgen.

De heer Roemer (SP):

Voorzitter. Vanmorgen werd ik wakker met een vrolijk spotje over de nieuwe taxitarieven. Goed nieuws per 1 februari, moet de luisteraar hebben gedacht: een instaptarief van € 6 en de eerste twee kilometer gratis. Maar er is geen enkele taxi te vinden die dat bedrag hanteert als opstaptarief. Gebleken is namelijk dat 95% van alle taxi's noodgedwongen begint met een tarief van € 7,50, waarmee de tarieven per 1 februari gemiddeld 10% stijgen. Maar dat zegt het spotje van het ministerie er natuurlijk niet bij. Behalve dat dit misleidende reclame is, is opnieuw duidelijk geworden dat de marktwerking in de taxiwereld helemaal niet werkt. De chaos in de taxiwereld is nog steeds niet opgelost, een eerlijke taxichauffeur kan nauwelijks een droge boterham verdienen en de klant betaalt dus ook nog fors meer voor zijn taxirit. En dit terwijl de staatssecretaris de Kamer steeds heeft voorgehouden dat de nieuwe tarieven beter zouden zijn voor de klant. Nee, dus. Ze zijn duurder uit en moeten over extra diensten, zoals het dragen van koffers, ook nog gaan onderhandelen met de chauffeur. Daar zit niemand op te wachten. Daarom stel ik de volgende drie vragen.

Wat gaat de staatssecretaris doen om de taxi klantvriendelijk te maken en dus niet duurder te laten worden?

Als de taxichauffeur dit nieuwe systeem al niet ziet zitten en nu ook de reiziger er slechter van wordt, waarom stelt de staatssecretaris dan toch dat per 1 februari aanstaande de nieuwe tarieven worden verplicht?

Al eerder concludeerden wij met elkaar dat de liberalisering van de taximarkt is mislukt, net als in de rest van de wereld. Is de staatssecretaris bereid om dit probleem nu op te lossen, voordat er straks helemaal niemand meer met de taxi wil?

Staatssecretaris Huizinga-Heringa:

Voorzitter. De vragen van de heer Roemer hebben betrekking op de nieuwe tarieven. Hij vindt die nieuwe tarieven niet beter voor klant. Ik roep in herinnering dat de reden om de nieuwe tariefstructuur in te voeren, in 2006 unaniem gesteund door de Kamer, meer transparantie in de prijsstelling was. Mogelijk zou dat leiden tot meer marktwerking. Volgens een RTL-item is de invloed van de nieuwe tarieven op de ritprijs divers. Omdat tijd niet langer een rol speelt, zullen sommige ritten in de stad goedkoper worden. Daarentegen zullen sommige ritten buiten de stad duurder worden. De nieuwe tariefstructuur maakt tevens een vaste ritprijs mogelijk. Het blijkt dat de vaste prijs voor ritten naar Schiphol in belangrijke mate uitkomt onder de kilometerprijs voor lange ritten. Het is dus lastig om op dit moment al een oordeel te geven over de invloed van de nieuwe tariefstructuur op de prijzen. Daarom hebben wij met de Kamer afgesproken om de tarieven na ongeveer een jaar te evalueren, waarbij wordt bekeken hoe de nieuwe structuur heeft uitgepakt.

De heer Roemer vindt dat de liberalisering van de taxiwereld is mislukt. Wij hebben hierover meermalen gesproken. Ik heb de Kamer toegezegd om in een task force met de KNV en een aantal andere bij de taxibranche betrokken organisaties te bezien hoe die taxiwereld beter georganiseerd kan worden. Daarbij wordt mede bezien hoe de marktwerking echt een plaats krijgt en hoe het een goede branche wordt waar klanten graag gebruik van maken en waarin de taxichauffeur een goede boterham kan verdienen. Ik ben blij hier te kunnen zeggen dat vanmiddag de aftrap zal zijn van die task force. Ik verwacht voor de zomer een visie ontwikkeld te hebben.

De heer Roemer vroeg vervolgens waarom de tarieven verplicht gesteld worden nu ze zo slecht zouden uitpakken. In 2006 heeft de Kamer unaniem ingestemd met de transparante taxiwet. De regeling, waarin de tarieven zijn vastgesteld, is voorgehangen op verzoek van de Kamer. Zij heeft daarop niet gereageerd en heeft daarmee dus ingestemd met die regeling. In februari aanstaande gaan de nieuwe tarieven van start. Wij hebben met elkaar afgesproken om de zaak te evalueren. Ik stel de heer Roemer voor, even af te wachten hoe dit uitpakt. Laten wij de taxiwereld rustig de tijd geven om te wennen aan deze nieuwe tarieven.

De heer Roemer (SP):

Voorzitter. "Laten wij even wachten" schijnt onderhand een soort modewoord te worden bij ieder dossier. Ik denk dat de reiziger daar echter helemaal niet op zit te wachten. De Kamer heeft destijds unaniem gezegd dat de taxitarieven transparant moesten zijn. Dat vonden wij en dat vinden wij nog steeds. Vervolgens werd duidelijk hoe de regeling eruit kwam te zien. Eigenlijk was een meerderheid van de Kamer van mening dat de nieuwe tariefstructuur niet ging werken. De staatssecretaris vond echter dat deze er met alle macht doorgedrukt moest worden, ondanks forse tegenwerking van de Kamer en daarbuiten. Nu blijkt dat het enige argument van de staatssecretaris – de reiziger zou beter uit zijn – niet langer valide is.

Zowel taximarkt als reiziger wil echt een verbetering op korte termijn. De liberalisering waarover iedereen zulke mooie woorden sprak, blijkt niet te werken. Wij zijn nu al een jaar bezig en iedere keer komen wij geen stap verder. De staatssecretaris zegt opnieuw dat wij moeten wachten tot de zomer. Zij heeft eerder schriftelijk meegedeeld dat de tarieven voor de klant niet omhoog mogen. Vindt zij dat nog steeds? Vindt zij het, met zo veel problemen, niet veel te lang duren om pas tegen de zomervakantie met oplossingen te komen?

Staatssecretaris Huizinga-Heringa:

Voorzitter. Allereerst wil ik enige helderheid geven in reactie op de opmerkingen van de heer Roemer. Zoals ik net al zei, zijn de tariefstructuur en de hoogte van de tarieven bij regeling vastgesteld. Die regeling is in juni 2006 voorgehangen en de Kamer heeft ermee ingestemd. Er is dus niet, zoals de heer Roemer suggereerde, onlangs nog gesproken over het al dan niet invoeren van de tarieven. De regeling is in juni 2006 door de voltallige Kamer vastgesteld. Per 1 februari worden de tarieven ingevoerd. Als besloten wordt om een bepaalde tariefstructuur in te voeren, moeten taxichauffeurs en klanten de kans krijgen om daaraan te wennen. Wij hebben afgesproken dat er na een jaar geëvalueerd wordt. Met de taxibranche, Rover etc., dus met iedereen die er iets mee te maken heeft, voeren wij overleg teneinde de taxiwereld zo goed mogelijk in te richten. De heer Roemer zei dat"afwachten" het modewoord schijnt te zijn. Ik weet niet waar hij dat vandaan haalt. Ik zou tegen hem willen zeggen: laten wij elkaar niet voor de gek houden. Als er wettelijke regelingen worden afgesproken, laten wij die dan ook de kans geven om zich te bewijzen. Laten wij de taximarkt de kans geven om eraan te wennen en laten wij de task force de kans geven om te komen tot een goede visie op de taxiwereld.

De heer Duyvendak (GroenLinks):

Voorzitter. De staatssecretaris zegt terecht dat wij sinds de zomer 2006 niet meer gesproken hebben over de hoogte van de tarieven. Wij hebben natuurlijk wel uit-en-ter-na gesproken over het al dan niet invoeren van de tarieven. Ik steun haar voornemen om vanaf 1 februari het toezicht op de taxameters te handhaven. Mijn vraag betreft nu evenwel de hoogte van de tarieven. Onderzoek toont aan dat 95% van de taxichauffeurs het maximumtarief van € 7,50 als een soort minimumtarief hanteert. Dat is echter nooit de bedoeling geweest. Is de staatssecretaris dan ook bereid dat maximumtarief te verlagen naar € 6?

Staatssecretaris Huizinga-Heringa:

In overleg met de taxibranche is in juni 2006 besloten om een maximumtarief van € 7,50 te hanteren. Dat is gebeurd met instemming van de Kamer. Mochten wij na verloop van tijd tot de conclusie komen dat dit tarief te hoog is, dan zullen wij er inderdaad over moeten spreken om het te verlagen. Ik voel er echter niet voor om voordat de tarieven per 1 februari ingevoerd zijn, nu al de hele zaak terug te draaien. Dat lijkt mij niet verstandig. Laten wij de taxibranche de kans geven om deze nieuwe tarieven in te voeren.

De heer De Krom (VVD):

Voorzitter. Met de SP-fractie deelt de VVD-fractie de frustratie over het niet goed functioneren van de straattaximarkt. In eerdere overleggen hebben wij de staatssecretaris vele malen aangespoord om met een nieuw plan te komen. Het is frustrerend dat dit pas tegen de zomer gebeurt. Ik hoor haar hier nu zeggen dat pas na een jaar de tarievenstructuur wordt geëvalueerd. Het lijkt mij echter veeleer voor de hand te liggen om dat nog voor de zomer te doen. Waarom moet het een jaar duren?

Staatssecretaris Huizinga-Heringa:

U hebt mij horen zeggen dat ik met de Kamer heb afgesproken dat de tarieven na een jaar worden geëvalueerd. Dat staat vast. In de task force is alles bespreekbaar; ook de hoogte van de tarieven.

Mevrouw Gerkens (SP):

Ik begrijp niet dat de staatssecretaris niet als door een wesp gestoken reageert op het bericht dat 95% van de taxichauffeurs het maximumtarief gaat hanteren, onmiddellijk die verplichting stillegt en bekijkt hoe het zit in plaats van een jaar lang te kijken hoe de klanten 10% te veel betalen. Gaat zij nu kijken of de berichten kloppen dat 95% van de taxichauffeurs het maximumtarief hanteert? Komt zij zo spoedig mogelijk naar de Kamer terug om te vertellen wat zij gaat doen om dat te voorkomen?

Staatssecretaris Huizinga-Heringa:

Ik heb gezegd dat er een divers beeld is hoe de ritprijs uiteindelijk voor de klant uitwerkt. Sommige ritten zullen duurder uitpakken, andere zullen goedkoper uitpakken. Ik heb nog geen inzicht in hoe die verhouding uiteindelijk is. Daarin kan de Kamer ook nog geen inzicht hebben. Het lijkt mij dat wij moeten bekijken hoe de tariefstructuur uitpakt, voordat wij er een zinnig woord over kunnen zeggen.

De heer Mastwijk (CDA):

Ik heb niet zozeer een vraag aan de staatssecretaris als wel aan de heer Roemer. Ik heb dat item gezien bij RTL, maar er zijn ook ritten goedkoper geworden. Mijn ervaring is dat de rit van het Buitenhof naar het Statenkwartier die ik gisteravond laat maakte, € 11,10 kostte in plaats van € 13,10. Ik heb daarmee proefondervindelijk aangetoond dat het wel degelijk goed kan gaan. Ik zou zeggen dat wij de evaluatie rustig moeten afwachten en dan moeten bekijken wat de effecten van deze tariefstelling zijn.

De heer Roemer (SP):

Ik feliciteer mijn collega Mastwijk ermee dat hij bij die 5% hoort. Ik vind het knap dat hij die juist weet te vinden. Het gaat mij erom dat de staatssecretaris meteen had kunnen zeggen of dit bericht waar is of niet. Als het voor een groot gedeelte waar is, is dat niet de bedoeling geweest van de Kamer en ook niet van de staatssecretaris. Wij hebben er meermaals over gesproken in de Kamer. Het CDA was een van de grote criticasters van het nieuwe systeem en was er ook bang voor dat het zou leiden tot een puinhoop bij de chauffeurs en bij de tarieven. Dat komt nu uit. Als dat zo is, wordt heel terecht gevraagd om in te grijpen. Ik had verwacht dat het CDA daar ook mee zou komen.

Mevrouw Roefs (PvdA):

Voorzitter. Ik hoorde de staatssecretaris zeggen dat marktwerking wellicht een goede plaats kan krijgen in de nieuwe taxivisie. Kan de staatssecretaris zich ook voorstellen dat wij tot de conclusie komen dat marktwerking in de taxiwereld moet worden afgeschaft?

Staatssecretaris Huizinga-Heringa:

Wij hebben afgesproken dat alles open ligt in de task force. Wij gaan met een open mind met elkaar spreken en problemen benoemen. Het voornaamste is om te bekijken hoe wij die problemen goed kunnen oplossen. Daarbij hebben wij onszelf een deadline gesteld. Wij willen voor de zomer met een goede taxivisie komen. Nogmaals, daarin is alles bespreekbaar.

De voorzitter:

Wij komen gelukkig nog net voor drie uur toe aan de laatste serie vragen. Omdat wij vandaag heel weinig stemmingen hebben, zal ik ook in dit geval aanvullende vragen toestaan.