Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 46, pagina 3484-3486

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 23 januari 2008 over diertransporten.

Mevrouw Van Velzen (SP):

Voorzitter. Afgelopen woensdag hebben wij een algemeen overleg gehad over diertransporten. Ik moet zeggen dat ik nog steeds geen zicht heb op de kwaliteit en de kwantiteit van de handhaving in de sector diertransporten. Wij weten wat het resultaat is van de controle op reisplannen. Wanneer worden zij geretourneerd en hoe vaak gebeurt dat te laat? Dat is een papieren controle. Wij hebben geen zicht op wat er aan sancties uitkomt. Ik wil zicht hebben op dit wereldje. Hoeveel wordt er gecontroleerd? Welke sancties worden er opgelegd? Wat gebeurt er voor, tijdens en na transport op veterinair gebied? De minister heeft gezegd dat dit allemaal bekend is in de Kamer. Ik heb alles nagespeurd, maar ik heb er nog steeds geen beeld van. Het rapport van de VWA dat vandaag op tafel is gekomen, geeft niet bepaald een beeld waardoor wij heel veel vertrouwen in die sector kunnen hebben. Daarom vraag ik de minister om een beeld te geven hoe de handhaving er in het afgelopen jaar voor stond. Hierover dien ik de volgende motie in.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de diertransporten gevoelig zijn gebleken voor overtredingen die het dierenwelzijn aantasten;

overwegende dat de aard en omvang van veterinaire overtredingen bij diertransporten niet inzichtelijk zijn;

verzoekt de regering, een overzicht te geven van:

  • 1. de aantallen veterinaire overtredingen in 2007;

  • 2. de aard van de overtredingen;

  • 3. de hoeveelheid overtredingen die zijn doorgegeven aan het Openbaar Ministerie;

  • 4. de opgelegde sancties aan vervoerders van levende dieren met betrekking tot veterinaire overtredingen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Van Velzen. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 98(28286).

Mevrouw Van Velzen (SP):

Vervolgens hebben wij gedebatteerd over de kwaliteitssystemen die de sector moet introduceren. De minister heeft gezegd dat de sector tot 1 januari de tijd heeft. Als dat niet werkt, wordt overgegaan op 100% controle. Er is nu uitstel verleend tot 1 april. Om zeker te zijn dat 1 april daadwerkelijk 1 april is, dien ik de volgende motie in.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de diertransportsector van de minister van LNV tot 1 januari 2008 de tijd gekregen heeft om met eigen kwaliteitssystemen te komen die het dierenwelzijn tijdens transport moeten waarborgen;

constaterende dat het de sector niet gelukt is om een doeltreffend werkend kwaliteitssysteem te realiseren per 1 januari 2008 zoals de afspraak was;

verzoekt de regering, de sector te verplichten uiterlijk 1 april 2008 met een doeltreffend en werkend kwaliteitssysteem te komen en dan over te gaan tot 100% controle bij ondernemers die zich niet verbonden hebben aan een kwaliteitssysteem dat het dierenwelzijn tijdens het transport waarborgt,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Van Velzen. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 99(28286).

Mevrouw Van Velzen (SP):

Op verzoek van de voorzitter heb ik een kopie voor de minister meegenomen, zodat zij meteen verder kan gaan met de beantwoording.

De heer Ormel (CDA):

Mag ik de indiener van de motie, mevrouw Van Velzen, vragen wat veterinaire overtredingen zijn?

Mevrouw Van Velzen (SP):

Ik wil inzicht hebben in alle overtredingen die er in het afgelopen jaar zijn geweest in de diertransportsector, om een beeld te krijgen van wat de handhaving inhoudt en wat voor sancties worden opgelegd. De minister heeft in het debat gezegd dat wij die informatie al hebben gekregen van de VWA en de AID. Ik constateer dat wij de reisplannen hebben gekregen. Wij hebben inzicht wanneer die reisplannen zijn ingediend en hoeveel er te laat kwamen. Eigenlijk wil ik gewoon de rest hebben. De overtredingen op het vlak van reisplannen zijn niet het enige wat in die sector gebeurt. Als ik veterinair zeg, bedoel ik: overbelading, geen water voor varkens of andere dieren, al dat soort overtredingen, anders dan reisplannen die al of niet te laat zijn ingediend.

De heer Ormel (CDA):

Dit is, met alle respect voor de indiener van de motie, een uitermate slordige omschrijving. Een Nederlands woord voor "veterinair" is "diergeneeskundig". Rijtijdenovertredingen, problemen met het geven van water, zijn allemaal geen "diergeneeskundige overtredingen". De vlag dekt de lading van deze motie niet.

Mevrouw Van Velzen (SP):

Als de heer Ormel wil dat ik de motie aanpas, zodat deze de lading geheel dekt, kan "veterinair" vervangen worden door "alle". Ik wil inzicht hebben in alle overtredingen binnen de sector, in de opgelegde sancties en in het aantal keren dat het OM zich daarover heeft gebogen. Ik wil inzicht. Het is een heel redelijke motie. De minister zegt zelfs dat zij de informatie al aan de Kamer heeft gegeven. Ik heb gezocht, mensen gevraagd mij te helpen zoeken, de Voedsel en Waren Autoriteit gevraagd om inzicht, maar ik kan het niet vinden. Het betreft slechts een vraag om informatie zodat de Kamer kan controleren. Dat is haar wettelijke taak. Ik neem aan dat de heer Ormel mij hierin steunt.

De heer Ormel (CDA):

Ik weet nog niet of ik mevrouw Van Velzen steun. Ik ga in ieder geval niet de moties van de SP-fractie schrijven. Die illusie wil ik haar ontnemen.

Mevrouw Van Velzen (SP):

Wat is de heer Ormel toch een vriendelijk man.

De heer Waalkens (PvdA):

Er lopen nu drie pilots over het openbaar maken van de inspecties en de consequenties daarvan. Morgen wordt informatie hierover uitgewisseld in een algemeen overleg. In hoeverre houdt mevrouw Van Velzen rekening met het recht op privacy? Wat zij vraagt, gaat namelijk heel erg ver.

Mevrouw Van Velzen (SP):

Alle informatie ligt volgens de minister al bij de Kamer. Ik neem daarom aan dat zij daarbij zelf een afweging heeft gemaakt. Het waarborgen van de privacy gaat nu zo ver dat de Kamer geen inzicht heeft, anders dan een abstract getal over reisplannen. Ik laat het graag aan de minister over. Mocht blijken dat hetzelfde bedrijf zes keer een overtreding heeft begaan en dat er geen vergunning wordt ingenomen of andere sancties volgen, dan heb ik erg geen bezwaar tegen dat de naam van dat bedrijf op straat komt te liggen. Wat mij betreft gebeurt dat zelfs al bij vier keer; de vergunning moet namelijk al ingenomen worden na drie keer. Ik laat dit echter nadrukkelijk bij de minister liggen. Ik wil slechts van haar weten hoe die wereld eruit ziet en hoeveel overtredingen er plaatsvinden. Ik wil dat zij mij helpt bij het vinden van de informatie. Alle informatie ligt bij de Kamer, maar is onvindbaar voor Kamerleden. Zo wil ik niet werken.

Minister Verburg:

Voorzitter. De vermenigvuldiging van de moties ging heel snel. Mevrouw Van Velzen was zelfs zo vriendelijk om mij een kopie te geven. Ik kan daarom vrij vlot reageren.

In haar eerste motie vraagt mevrouw Van Velzen om het aantal veterinaire overtredingen in 2007. Ook wil zij de aard van de overtredingen weten en de hoeveelheid overtredingen die zijn doorgegeven aan het Openbaar Ministerie. Ten slotte vraagt zij om inzicht in de sancties voor veterinaire overtredingen die zijn opgelegd aan de vervoerders van levende dieren. Tijdens het spoeddebat van 12 september 2007 heb ik een overzicht gegeven van de door de Voedsel en Waren Autoriteit en de Algemene Inspectiedienst geconstateerde tekortkomingen bij de transporten. Ook heb ik tijdens dit debat een overzicht gegeven van de door de diensten hiertegen opgelegde maatregelen. Dit moet allemaal terug zijn te vinden in de Handelingen. Tevens heb ik aangegeven hoeveel processen-verbaal de AID heeft doorgeleid naar het Openbaar Ministerie.

Voor een overzicht van de door de strafrechter opgelegde sancties verwijs ik naar mijn antwoord op soortgelijke vragen bij de behandeling van de Nota dierenwelzijn. Bij de behandeling van die nota zijn 478 vragen gesteld en ik heb dus ook 478 antwoorden gegeven. Ik heb daarin uitgelegd dat het Openbaar Ministerie deze gegevens alleen met heel veel extra inspanning en capaciteit kan aanleveren. Het moet namelijk handmatig gebeuren. Daarom heb ik, mede namens de minister van Justitie, geoordeeld dat dit niet proportioneel is. Indien de Kamer een aanvulling wenst over de in september verstrekte cijfers, wil ik daar graag aan voldoen. Ik moet aanname van de motie echter ontraden vanwege de vraag om inzicht te krijgen in de opgelegde sancties.

In haar tweede motie verzoekt mevrouw Van Velzen de sector te verplichten uiterlijk 1 april 2008 met een doeltreffend en werkend kwaliteitssysteem te komen. Vervolgens moet er overgegaan worden tot 100% controle bij ondernemers die zich niet verbonden hebben aan een kwaliteitssysteem dat dierenwelzijn tijdens het transport waarborgt. De kwaliteitssystemen van de transportsector zijn op 1 april operationeel. Dit heb ik in de Kamer aangegeven en hierover hebben wij uitvoerig met elkaar van gedachten gewisseld. Ik heb dit ook afgesproken met de initiatiefnemers van de systemen, dus met de sector zelf, en vastgelegd in het plan van aanpak. Dit betekent dat ik deze motie overbodig acht.

De voorzitter:

Ik stel voor, dinsdag over twee weken ook over deze twee moties te stemmen.

Daartoe wordt besloten.

De beraadslaging wordt gesloten.

Sluiting 18.20 uur