Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. de volgende brieven:

twee, van de minister van Buitenlandse Zaken, te weten:

  • een, inzake reactie op ingediende motie 30300-V, nr. 120 (30800-V, nr. 42);

  • een, inzake inzet bij de tweede zitting van de VN-Mensenrechtenraad (30800-V, nr. 41);

twee, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, te weten:

  • een, over de Nieuwe media de burger en overheid (29326, nr. 12);

  • een, ten geleide van Onderwijsraadadvies Duurzame Onderwijsrelaties (30183, nr. 14);

een, van de minister van Financiën, ten geleide van verslag vergaderingen (IMFC) (26234, nr. 62);

een, van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, over verbetering positie en zeggenschap van huurders(organisaties) (27927 en 29453, nr. 110);

een, van de staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, ten geleide van jaarverslag van de commissie Verpakkingen over het jaar 2005 (28694, nr. 36);

een, van de staatssecretaris van Economische Zaken, over kwantitatieve uitstralingseffecten aan het JSF-programma (26488, nr. 55);

een, van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, over de onder de NSW instandhouding landgoederen onder de Natuurschoonwet (29892, nr. 16);

een, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ten geleide van rapport "Zorgen voor bejegening" (26448, nr. 304);

een, van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ten geleide van advies "De regio Centraal" (29544, nr. 80);

drie, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, te weten:

  • een, inzake beantwoording motie van de leden Spies en Nijs (28101, nr. 8);

  • een, over de analyse DBC-declaraties (29248, nr. 31);

  • een, ten geleide van achtste Voortgangsrapportage Zorgverzekeringswet (29689, nr. 117);

een, van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over de Wet maatschappelijke ondersteuning (30131, nr. 111);

een, van de Algemene Rekenkamer, ten geleide van rapport Verantwoording en toezicht bij rechtspersonen met een wettelijke taak deel 5 (30850).

Deze brieven zijn al gedrukt en rondgedeeld;

2. de volgende brieven:

een, van de minister van Verkeer en Waterstaat, ten geleide van reactie op brief van het Landelijk Veren Platform;

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over het niet nemen van onomkeerbare beslissingen.

De Voorzitter stelt voor, deze brieven door te zenden aan de betrokken commissies en niet te drukken;

3. de volgende brieven:

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, inzake beantwoording brief van de heer Schretlen.

De Voorzitter stelt voor, deze brieven door te zenden aan de betrokken commissie;

4. de volgende brief:Lijst van ingekomen stukken

een, van S. Van den Berge, over het verplicht afleggen van een taalexamen de (zgn. taaltoets).

Deze brief e.a. ligt op de Griffie ter inzage.

De Voorzitter, de Eerste ondervoorzitter, en de Tweede ondervoorzitter, stellen voor te stellen in handen van

a. de vaste commissies voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap:

  • - Wijziging van de Wet op het specifiek cultuurbeleid in verband met wijzigingen in de inrichting van de Raad voor cultuur en met invoering van een gedifferentieerd systeem van subsidieverstrekking ten behoeve van cultuuruitingen (30847);

b. de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer:

  • - Regels inzake een vergunningstelsel met betrekking tot activiteiten die van invloed zijn op de fysieke leefomgeving en inzake handhaving van regelingen op het gebied van de fysieke leefomgeving (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) (30844).

Naar boven