Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Ik stel voor, toe te voegen aan de stemmingslijst van dinsdag 31 oktober aanstaande:

 • - het ontwerp van een profielschets ten behoeve van de benoeming van een Voorzitter van de Tweede Kamer (30849);

 • - het wetsvoorstel Subsidiariteitstoets van het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor bodembescherming en de wijziging van richtlijn 2004/35/EG (COM(2006) 232) (30839);

 • - het voorstel van wet van het lid Noorman-den Uyl houdende vaststelling van een wet inzake ondersteuning van alleenstaande ouders bij arbeid en zorg (Wet voorzieningen arbeid en zorg alleenstaande ouders) (29948);

 • - het wetsvoorstel Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met onder meer versterking van de rechtspositie van de student en de verplichte instelling van de raad van toezicht en verbetering van zijn bevoegdheden (rechtspositie studenten en raden van toezicht) (30832);

 • - het wetsvoorstel Wijziging van de Wet ammoniak en veehouderij (30654);

 • - de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat over de PKB Ruimte voor de Rivier (30080, nr. 21);

 • - het wetsvoorstel Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen om gemeenten meer zekerheid te geven dat mensen met een kleine kans op inschakeling in het arbeidsproces met behoud van uitkering gedurende maximaal 2 jaar onbeloonde additionele werkzaamheden kunnen verrichten (30650);

 • - het wetsvoorstel Uitvoering van titel 7.5 (Pacht) van het Burgerlijk Wetboek inzake de samenstelling en werkwijze van de grondkamers en de centrale grondkamer (Uitvoeringswet grondkamers) (30833);

 • - het wetsvoorstel Regels omtrent ruimtevaartactiviteiten en de instelling van een register van ruimtevoorwerpen (Wet ruimtevaartactiviteiten) (30609);

 • - het wetsvoorstel Opheffing van het Scheepvaartfonds 1955, wijziging van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken en herstel van enkele gebreken in andere wetten op het terrein van verkeer en waterstaat (30643);

 • - de brief van het Presidium over onderzoek naar de MEP-subsidieregeling (28665, nr. 85);

 • - de motie-Koenders over het stabiliserings- en veiligheidsproces in Afghanistan (30800-V, nr. 19);

 • - de motie-Ferrier c.s. over bevordering van circulaire migratie vanuit Europese landen (30800-V, nr. 24);

 • - het wetsvoorstel Wijziging van het tijdstip waarop de geneeskundige geestelijke gezondheidszorg deel uitmaakt van de aanspraken ingevolge een zorgverzekering als bedoeld in de Zorgverzekeringswet (30807);

 • - het wetsvoorstel Wijziging van diverse wetten op of in verband met het terrein van VWS, ten einde wetstechnische gebreken te herstellen en andere wijzigingen van ondergeschikte aard aan te brengen (Reparatiewet VWS 2006) (30831);

 • - het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de rechtsbijstand houdende herijking van de verlening van rechtsbijstand door de raden voor rechtsbijstand en de invoering van een lichte adviestoevoeging, alsmede de regeling van de vergoeding van mediation (30436).

Voorts stel ik voor, aanstaande dinsdag te stemmen over de amendementen en de wetsvoorstellen betreffende de begrotingen voor 2007 van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (30800-VIII), Financiën (30800-IXB), Nationale Schuld (30800-IXA), Defensie (30800-X), Verkeer en Waterstaat (30800-XII), Economische Zaken (30800-XIII), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (30800-XV) alsmede het Infrastructuurfonds (30800-A), het Fonds economische structuurversterking (30800-D), het Spaarfonds AOW (30800-E) en het BTW-compensatiefonds (30800-G).

Ik stel voor, toestemming te verlenen tot het houden van wetgevings- c.q. notaoverleg met stenografisch verslag op maandag 30 oktober 2006 van 13.00 uur tot 17.00 uur van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over:

 • - het wetsvoorstel Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met onder meer versterking van de rechtspositie van de student en de verplichte instelling van de raad van toezicht en verbetering van zijn bevoegdheden (rechtspositie studenten en raden van toezicht) (30832).

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan de heer Irrgang.

De heer Irrgang (SP):

Voorzitter. Gisteren is er een algemeen overleg gevoerd met de minister van Buitenlandse Zaken en de staatssecretaris van Economische Zaken over een uitvoervergunning voor de levering van twee oorlogsschepen aan Indonesië. Mede namens de heer Van Bommel verzoek ik u om het verslag van dit algemeen overleg op de plenaire agenda te plaatsen.

De voorzitter:

Ik stel voor, aan dit verzoek te voldoen. Ik moet er nog even over nadenken of dit VAO vandaag dan wel aanstaande dinsdag geagendeerd zal worden. Volgens de huidige planning beginnen wij pas om kwart over twaalf vanavond met het voorstel voor de Wet modernisering huurbeleid.

Overeenkomstig het voorstel van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan de heer Vendrik.

De heer Vendrik (GroenLinks):

Voorzitter. Mevrouw Azough heeft schriftelijke vragen gesteld over een op handen zijnde uitzetting. Zij zou graag via u van het kabinet bevestigd krijgen dat zolang deze vragen niet zijn beantwoord, die uitzetting wordt opgeschort.

De voorzitter:

Ik stel voor, het stenogram van dit gedeelte van de vergadering door te geleiden naar het kabinet, in het bijzonder naar de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie, met impliciet het verzoek om de desbetreffende vragen snel te beantwoorden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan mevrouw Van Miltenburg.

Mevrouw Van Miltenburg (VVD):

Voorzitter. Ik verzoek u om het verslag van het algemeen overleg over de zorgzwaartefinanciering AWBZ op de agenda van de volgende week te plaatsen.

De voorzitter:

Ik stel voor, aan dit verzoek te voldoen en dit punt toe te voegen aan de agenda van vandaag dan wel die van dinsdag aanstaande.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan mevrouw Snijder.

Mevrouw Snijder-Hazelhoff (VVD):

Voorzitter. Wij zijn nog bezig met een algemeen overleg met de staatssecretaris over het strategisch referentiekader, maar wij willen alvast een vooraankondiging doen, zodat u er rekening mee kunt houden dat daar een VAO uit voort kan komen. Agendatechnisch leek het ons handig om dat aan te kondigen, hopend dat u dat eventuele VAO dan wilt toevoegen. Wij zullen u na het overleg snel laten weten of dat noodzakelijk is.

De voorzitter:

Ik stel voor om te handelen zoals wij bij dit soort procedures altijd doen, namelijk om mij te machtigen om het punt aan de agenda toe te voegen als er na het AO nog steeds behoefte is om een VAO te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan de heer Aptroot.

De heer Aptroot (VVD):

Voorzitter. De commissies voor Economische Zaken en voor Financiën hebben net een overleg achter de rug over administratieve lasten, vergunningen en dergelijke. Ik wil u verzoeken om het verslag van dat algemeen overleg op de plenaire agenda te plaatsen.

De voorzitter:

Ik stel voor om ook aan dit verzoek te voldoen.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

U krijgt zo spoedig mogelijk te horen wanneer de nu afgesproken VAO's worden gehouden: vandaag of op dinsdag.

Naar boven