Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2019-2020nr. 24, item 9

9 Stemmingen moties Staat van de rechtsstaat

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de staat van de rechtsstaat,

te weten:

- de motie-Baay-Timmerman c.s. over de bescherming van de privacy van slachtoffers (35300-VI, letter R);

- de motie-Bikker c.s. over de bestrijding van zware criminaliteit (35300-VI, letter S);

- de motie-Backer c.s. over de kwaliteit van de rechtsbescherming voor de individuele burger (35300-VI, letter T);

- de motie-Veldhoen c.s. over de onafhankelijke financiering van de rechtspraak (35300-VI, letter U);

- de motie-Veldhoen c.s. over achterstanden bij de behandeling van asielaanvragen (35300-VI, letter V);

- de motie-Otten c.s. over de invoering van het legaliteitsbeginsel (35300-VI, letter W).

(Zie vergadering van 10 maart 2020.)

De voorzitter:

Dan stemmen wij nu over zes moties die zijn ingediend bij het debat over de staat van de rechtsstaat op 10 maart jongstleden. Afgesproken is om in één keer een stemverklaring af te leggen over een of meerdere moties.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.

Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen? Mevrouw Faber. We gaan nu uiteraard weer terug naar de gebruikelijke spreektijd van ongeveer een halve minuut per stemverklaring.

Mevrouw Faber-van de Klashorst (PVV):

Voorzitter. Eerst de motie-Bikker. De overwegingen in deze motie kunnen wij geheel volgen. Je zou daarna een logisch dictum verwachten dat stelt dat we de zware criminaliteit eens echt gaan aanpakken. Meer nee, er volgt een wazig dictum dat zich richt op nutteloze onderzoeken in plaats van het echt met voldoende mankracht aanpakken van de criminaliteit. Wij zullen niet voor zweverige onderzoeken stemmen en wij zullen dan ook tegen deze motie stemmen.

Dan de motie-Veldhoen betreffende de achterstanden bij de behandeling van asielaanvragen. De motie roept op om de taken van de IND niet uit te breiden. Maar dat is het probleem niet. Het echte probleem is de massa-immigratie, met het daaraan verbonden stapelen van procedures door asielzoekers. Dát moet worden aangepakt. Deze motie biedt daar geen oplossing voor. Het zal duidelijk zijn dat de PVV tegenstemt.

Dan de motie-Otten. Deze motie roept op om altijd tot vervolging over te gaan indien er voldoende bewijs is, ook als dat niet in het algemeen belang is. Zo zal dan bijvoorbeeld een penningmeester die een greep in de kas doet en vervolgens het geld terugbetaalt ook altijd vervolgd worden. De vraag is of dat wel gewenst is. Deze motie betekent een extra verzwaring van het justitiële apparaat die we op dit moment niet kunnen gebruiken. We zullen daarom tegenstemmen. Dank u wel.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Faber. Dan is het woord aan de heer Knapen.

De heer Knapen (CDA):

Voorzitter. Mijn fractie zal tegen de motie-Otten met letter W over het legaliteitsbeginsel stemmen.

Wij zullen voor de andere door ons mede ondertekende moties stemmen, met uitzondering van motie V van het lid Veldhoen, over de achterstanden bij de behandeling van asielaanvragen. Hier zullen wij tegen stemmen. Onze woordvoerder heeft mij gevraagd zijn handtekening onder deze laatste motie te schrappen. Hetzelfde geldt voor zijn handtekening onder de nu aangehouden motie Y, van het lid Nicolaï, over het slavernijverleden.

Dank u wel.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Knapen. De heer Otten.

De heer Otten (Fractie-Otten):

Voorzitter, dank. Wij zullen voor de moties stemmen, met uitzondering van motie V van mevrouw Veldhoen, over de IND. Wij zijn over het algemeen ook voor minder regelgeving, maar deze motie strekt wat ons betreft te ver en biedt onvoldoende mogelijkheden om nieuwe regelgeving die noodzakelijk is om de asielinstroom te beperken, uit te voeren. Daarom zullen we tegen deze motie stemmen.

Dank u.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Otten. Wenst een van de leden nog een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

Dan stemmen we thans over de motie-Baay-Timmerman (35300-VI, letter R) over de bescherming van de privacy van slachtoffers. We stemmen bij zitten en opstaan over deze en de volgende moties.

In stemming komt de motie-Baay-Timmerman c.s. (35300-VI, letter R).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Bikker c.s. (35300-VI, letter S).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van het CDA, GroenLinks, D66, de SP, de PvdD, de PvdA, de ChristenUnie, de SGP, de OSF, FvD, de VVD, 50PLUS en Fractie-Otten voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Backer c.s. (35300-VI, letter T).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van het CDA, GroenLinks, D66, de SP, de PvdA, de ChristenUnie, de SGP, de OSF, 50PLUS en Fractie-Otten voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de PVV, de PvdD, FvD en de VVD ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Veldhoen c.s. (35300-VI, letter U).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van het CDA, GroenLinks, D66, de SP, de PvdD, de PvdA, de ChristenUnie, de SGP, de OSF, FvD, 50PLUS en Fractie-Otten voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de PVV en de VVD ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Veldhoen c.s. (35300-VI, letter V).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van GroenLinks, D66, de SP, de PvdD, de PvdA, de ChristenUnie, de SGP en de OSF voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de PVV, het CDA, FvD, de VVD, 50PLUS en Fractie-Otten ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Otten c.s. (35300-VI, letter W).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van FvD en Fractie-Otten voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de PVV, het CDA, GroenLinks, D66, de SP, de PvdD, de PvdA, de ChristenUnie, de SGP, de OSF, de VVD en 50PLUS ertegen, zodat zij is verworpen.

Dan schors ik nu de vergadering voor enkele ogenblikken in afwachting van de komst van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.