Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2019-202035300-VI nr. R

35 300 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2020

R MOTIE VAN HET LID BAAY-TIMMERMAN C.S.

Voorgesteld 10 maart 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslagingen,

overwegende, dat Slachtofferhulp Nederland en het Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zeden Slachtoffers (LANGSZ) al jarenlang pleiten voor betere bescherming van de privacy van slachtoffers;

overwegende, dat de identiteitsbescherming van slachtoffers niet identiek is aan die van verdachten of veroordeelden in dier voege dat deze laatste groep in de media enkel wordt aangeduid met de eerste letter van hun achternaam en een balkje voor de ogen, terwijl veelal – zonder uitdrukkelijk gegeven toestemming – persoonlijke gegevens van het slachtoffer zoals naam, adresgegevens of foto’s in de media verschijnen;

overwegende, dat slachtoffers op z’n minst dezelfde rechten op identiteitsbescherming in de media zouden moeten hebben als verdachten en/of veroordeelden;

constaterende, dat veel slachtoffers vaak niet op de hoogte worden gebracht van al bestaande regels en rechten voor slachtoffers ten aanzien van hun privacy, waardoor onnodig persoonlijke gegevens en details van het slachtoffer ter kennisneming van derden kunnen komen;

verzoekt de regering om zorg te dragen voor betere voorlichting aan slachtoffers omtrent bestaande privacyrechten, zodat zij zich daarop kunnen beroepen;

verzoekt de regering tevens bij de Nederlandse Vereniging van Journalisten en het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren erop aan te dringen om naar analogie van het «gentlemen’s agreement» dat de media hanteert ter identiteitsbescherming van verdachten deze ook onverkort te hanteren voor slachtoffers, tenzij slachtoffers zelf uitdrukkelijk toestemming verlenen tot publicatie van hun privacygegevens,

en gaat over tot de orde van de dag.

Baay-Timmerman

Backer

Otten

Veldhoen

Nicolaï

Rombouts

Janssen

De Blécourt-Wouterse