Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2019-2020nr. 24, item 15

15 Ingekomen stukken

Lijst van besluiten en ingekomen stukken

Lijst van besluiten:

De Voorzitter heeft na overleg met het College van Senioren besloten om:

a. de plenaire behandeling van de volgende hamerstukken te doen plaatsvinden op 7 april 2020:

Brief van de Voorzitter van de Eerste Kamer met het verzoek om in te stemmen met het vragen van voorlichting aan de Afdeling advisering van de Raad van State over het functioneren van de Eerste Kamer in crisistijd (CXXXIX, B);

Brief van de voorzitters van de vaste commissies voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid en voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 10 maart 2020 met het voorstel tot het vragen van voorlichting aan de Afdeling advisering van de Raad van State over het initiatiefwetsvoorstel-Van Meenen (35049, B);

Regels met betrekking tot de openbare registers voor registergoederen en de kadasters op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Kadasterwet BES) (35109);

Goedkeuring van de op 19 oktober 2012 te Washington tot stand gekomen Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika inzake de status van personeel van de Verenigde Staten in het Caribische deel van het Koninkrijk (Trb. 2012, 226), en de op 15 november 2018 te 's-Gravenhage tot stand gebrachte notawisseling houdende een verdrag ter uitbreiding tot Curaçao van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten (Trb. 2018, 216) (35143 (R2120));

Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in verband met het faciliteren van een gelijke kans op doorstroom naar het hoger algemeen voortgezet onderwijs en het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (Wet gelijke kans op doorstroom naar havo en vwo) (35195);

Goedkeuring en uitvoering van het op 12 november 2012 te Seoul tot stand gekomen Protocol tot uitbanning van illegale handel in tabaksproducten (Trb. 2014, 155) (35356);

b. de stemmingen over de volgende wetsvoorstellen en de volgende moties te doen plaatsvinden op 7 april 2020:

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie) (35412);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie) (35413);

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie) (35414);

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie) (35415);

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake consulaire dienstverlening) (35416);

Motie van het lid Baay-Timmerman c.s. over de bescherming van de privacy van slachtoffers (35300-VI, R);

Motie van het lid Bikker c.s. over de bestrijding van zware criminaliteit (35300-VI, S);

Motie van het lid Backer c.s. over de kwaliteit van de rechtsbescherming voor de individuele burger (35300-VI, T);

Motie van het lid Veldhoen c.s. over de onafhankelijke financiering van de rechtspraak (35300-VI, U);

Motie van het lid Veldhoen c.s. over achterstanden bij de behandeling van asielaanvragen (35300-VI, V);

Motie van het lid Otten c.s. over de invoering van het legaliteitsbeginsel (35300-VI, W);

c. de plenaire behandeling van het volgende wetsvoorstel (inclusief eventuele stemmingen) te doen plaatsvinden op 7 april 2020:

Regels voor het tijdelijk voorzien in besluitvorming via digitale weg door besturen van provincies, gemeenten, waterschappen en de openbare lichamen Bonaire en Saba (Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba) (35424);

d. het voorbereidend onderzoek van de volgende wetsvoorstellen door de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport te doen plaatsvinden op 7 april 2020:

Regels in verband met de uitbreiding van het toezicht op nieuwe zorgaanbieders (Wet toetreding zorgaanbieders) (34767);

Wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de Wet toetreding zorgaanbieders (Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders) (34768).

Lijst van ingekomen stuken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. de volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen:

Wijziging van de Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid in verband met enkele aanpassingen (35106 (R2115));

Regels met betrekking tot de openbare registers voor registergoederen en de kadasters op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Kadasterwet BES) (35109);

Wijziging van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur in verband met diverse uitbreidingen van de toepassingsmogelijkheden daarvan alsmede enkele overige wijzigingen (35152);

Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en een aantal andere wetten in verband met diverse maatregelen gericht op het versterken van de positie van mbo-studenten (Wet versterken positie mbo-studenten) (35252);

Wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening ten behoeve van de uitwisseling van persoonsgegevens (35316);

Goedkeuring en uitvoering van het op 12 november 2012 te Seoul tot stand gekomen Protocol tot uitbanning van illegale handel in tabaksproducten (Trb. 2014, 155) (35356);

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie) (35412);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie) (35413);

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie) (35414);

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie) (35415);

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake consulaire dienstverlening) (35416);

Regels voor het tijdelijk voorzien in besluitvorming via digitale weg door besturen van provincies, gemeenten, waterschappen en de openbare lichamen Bonaire en Saba (Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba) (35424).

Deze wetsvoorstellen zullen in handen worden gesteld van de desbetreffende commissies;

2. de volgende regeringsmissives:

een, van de minister-president, minister van Algemene Zaken, inzake jaaroverzicht Koninklijk Huis 2019 (griffienr. 166473);

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, ten geleide van de geannoteerde agenda informele Raad Buitenlandse Zaken Gymnich van 5 en 6 maart 2020 (griffienr. 166462);

een, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, inzake toestemming deelname aan besloten briefing (griffienr. 164186.01);

een, van alsvoren, inzake afschrift brief Tweede Kamer nieuwe verdeling gemeentefonds (griffienr. 166453);

een, van alsvoren, inzake uitstel beantwoording van vragen over de schommelingen in het gemeentefonds (griffienr. 166087.02);

een, van de minister van Financiën, inzake geannoteerde agenda eurogroep en Ecofin-Raad 16 en 17 maart 2020 (griffienr. 166461);

een, van de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, inzake geannoteerde agenda informele Raad voor Concurrentievermogen van 19 en 20 maart 2020 (griffienr. 166471);

De Voorzitter stelt voor deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

3. de volgende geschriften:

een, van M.R., inzake CETA (griffienr. 165792.25).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking;

een, van R.V., inzake aangifte belastingdienst (griffienr. 166452).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Financiën;

een, van G.W., inzake Staatsschuld 2020 en 20 jaar schuldsanering (griffienr. 166450).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissies voor Financiën, voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor Justitie en Veiligheid en voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

een, van V.S.M.S. te G. inzake beperkte schadevergoeding door de Staat als gevolg van de aardbevingen (griffienr. 166477).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

een, van Y.P., inzake van het gas af (griffienr. 166464).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissies voor Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport en voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis van de Koning;

een, van J.E., te S., inzake het coronavirus (griffienr. 166322.03).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

een, van F.V., inzake wetsvoorstel 35 049 (rijksvaccinatieprogramma) (griffienr. 166458).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissies voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport en voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

een, van A.H., inzake klacht tegen IND (griffienr. 166451);

een, van C.d.J., inzake vluchtelingenprobleem (griffienr. 166465).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Immigratie en Asiel / JBZ-Raad.

De Voorzitter stelt voor deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.