Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2019-202035300-VI nr. V

35 300 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2020

V MOTIE VAN HET LID VELDHOEN C.S.

Voorgesteld 10 maart 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de achterstanden hij de behandeling van asielaanvragen zodanig zijn opgelopen dat er naar verwachting alleen al in 2020 tenminste 70 miljoen euro aan dwangsommen zal worden uitgekeerd aan asielzoekers;

overwegende, dat deze achterstanden het gevolg zijn van capaciteitstekorten en problemen in de interne organisatie van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND; zie het rapport van het onderzoeksbureau Significant Public, 21 februari 2020);

verzoekt de regering om geen nieuwe regelgeving te introduceren die aanvullende taken aan de IND toebedeelt totdat genoemde achterstanden zijn ingehaald en de IND zich structureel aan de wettelijke beslistermijnen houdt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Veldhoen

Karimi

Backer

Bikker

Vos

Nicolaï

Janssen

Rombouts

Gerbrandy