25 Ingekomen stukken

Lijst van besluiten en ingekomen stukken.

Lijst van besluiten:

De Voorzitter heeft na overleg met het College van Senioren besloten om:

a. de stemmingen over de volgende wetsvoorstellen te doen plaatsvinden op 19 december 2017:

Wijziging van enkele Belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2018) (34785);

Wijziging van enkele Belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2018) (34786);

Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 en enkele andere wetten (Wet afschaffing van de btw-landbouwregeling) (34787);

Wijziging van de Wet op de dividendbelasting 1965, de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enige andere wetten in verband met de introductie van een inhoudingsplicht voor houdstercoöperaties, de uitbreiding van de inhoudingsvrijstelling in de dividendbelasting en wijziging van enkele antimisbruikbepalingen in de dividendbelasting en vennootschapsbelasting (Wet inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding inhoudingsvrijstelling) (34788):

Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 tot het geleidelijk uitfaseren van de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld (34819);

b. de behandeling van de volgende hamerstukken te doen plaatsvinden op 19 december 2017:

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten ter implementatie van de richtlijn markten voor financiële instrumenten 2014 en van verordening nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende markten voor financiële instrumenten en tot wijziging van verordening (EU) nr. 648/2012 (Wet implementatie richtlijn markten voor financiële instrumenten 2014) (34583);

Wijziging van enige onderwijswetten in verband met het aanbrengen van enkele aanpassingen met beperkte beleidsmatige gevolgen en enkele technische wijzigingen met betrekking tot onder andere de bekostiging van passend onderwijs en de invoering van het lerarenregister (34732);

Implementatie van de wijzigingen van de Code en aanhangsels bij het Maritiem Arbeidsverdrag 2006, die door de Internationale Arbeidsconferentie zijn goedgekeurd op 11 juni 2014 (Trb. 2016, 85) (34794);

c. de behandeling van de volgende hamerstukken te doen plaatsvinden op 19 december 2017 (onder voorbehoud):

Bepalingen ter implementatie van Richtlijn (EU) 2015/637 van de Raad van de Europese Unie betreffende de coördinatie- en samenwerkingsmaatregelen ter vergemakkelijking van de consulaire bescherming van niet-vertegenwoordigde burgers van de Unie in derde landen en tot intrekking van besluit 95/553/EG (Rijkswet consulaire bescherming EU-burgers) (34733 (R2090));

Wijziging van de Aanbestedingswet 2012 en de Aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied in verband met de implementatie van richtlijn 2014/55/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 inzake elektronische facturering bij overheidsopdrachten (34780);

Wijziging van de Wet op de dierproeven (redactionele wijzigingen ter precisering van enkele onderdelen van de wet) (34814);

d. de stemmingen over de volgende moties te doen plaatsvinden op 19 december 2017:

Gewijzigde motie van het lid Barth (PvdA) c.s. over een analyse van de maatschappelijke gevolgen van de BTW-verhoging (34775/34785, K);

Motie van het lid Postema (PvdA) c.s. over de doelmatigheidskorting voor het onderwijs (34775, L);

Motie van het lid Postema (PvdA) c.s. over de aansluiting bij de 10-jaarsrente voor het studievoorschot (34775, M);

Motie van het lid Vos (GroenLinks) c.s. over fossiele subsidies (34775, N);

Motie van het lid Ester (ChristenUnie) c.s. over de marginale druk in het inkomensbeleid (34775, O);

e. het voorbereidend onderzoek van het volgende wetsvoorstel door de vaste commissies voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis van de Koning en voor Koninkrijksrelaties te doen plaatsvinden op 19 december 2017:

Wijziging van de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Kieswet in verband met de introductie van kiescolleges voor de Eerste Kamer voor de Caribische openbare lichamen ten behoeve van de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer (34782);

f. de plenaire behandeling van het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden op 13 februari 2018:

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een bepaling over het recht op een eerlijk proces (34517).

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1 de volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen:

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering, de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en enkele andere strafrechtelijke wetten met het oog op het aanbrengen van enkele hoofdzakelijk procedurele verbeteringen ten behoeve van de rechtspraktijk (34736);

Wijziging van de Wet opslag duurzame energie (in verband met de vaststelling van tarieven voor 2018) (34762);

Wijziging van de Wet kabelbaaninstallaties in verband met Verordening (EU) nr. 2016/424 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende kabelbaaninstallaties en tot intrekking van Richtlijn 2000/9/EG (PbEU 2016, L 81) (34779).

Deze wetsvoorstellen zullen in handen worden gesteld van de desbetreffende commissies;

2. de volgende regeringsmissives:

een,van de minister van Justitie en Veiligheid, inzake consultatie improving cross-border access toelectronic evidence in criminal matters (griffienr. 1623196);

een, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, inzake Energiezuinige nieuwbouw per 2020 (BENG) (griffienr. 162165);

een, van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, inzake kennismakingsreis Bovenwindse Eilanden (griffienr. 162169);

een, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, inzake kabinetsreactie mededeling "De Europese identiteit versterken via onderwijs en cultuur" (griffienr. 162193.01);

een,van de minister van Financiën, ten geleide van het verslag eurogroep en Ecofin-Raad van 4 en 5 december 2017 te Brussel (griffienr. 162116.01);

een,van de minister van Financiën, inzake begrotingsmutaties begroting IX Ministerie van Financiën (griffienr. 162195);

een, van de minister van Economische Zaken en Klimaat, inzake wetgevingsagenda energietransitie (griffienr. 162189);

een, van de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, inzake afschrift Kamerbrief over verplichte winkelopenstelling (griffienr. 162190);

een, van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, inzake uitnodiging Grüne Woche (griffienr. 162161);

een, van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, inzake jaarplan Inspectie SZW 2018 (griffienr. 162202);

een, van de minister en staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, inzake SUWI-jaarplannen 2018 (griffienr. 162211).

De Voorzitter stelt voor deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

3. de volgende missive:

een, van de Algemene Rekenkamer, ten geleide van een afschrift van een brief aan de Tweede Kamer, inzake het Rapport rekenkamers Oostyenrijk, Cyprus, Duitsland, Finland en Nederland over toezicht op middelgrote en kleine banken (griffienr. 162199).

De Voorzitter stelt voor deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

4. de volgende geschriften:

een, van D.J.H., inzake advies aan Hoge Raad: benadelen eenverdiener mag (griffienr. 162200);

een, van C.I., inzake beoogde belasting eigen huis misdadig (griffienr. 162108.08);

een, van L.N.J. d.J., inzake afschaffing wet-Hillen (griffienr. 162108.09).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de commissie voor Financiën;

een, van A.A.N., inzake werkregeling voor mensen die 80%-100% in de WIA zitten (griffienr. 162206).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

een, van R.G. te A., inzake overwegingen over euthanasie (griffienr. 162198).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De Voorzitter stelt voor deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.

Naar boven