16 Stemming motie Wet uitwerking Autobrief II

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet op de loonbelasting 1964, de Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992, de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 en de Provinciewet (Wet uitwerking Autobrief II) (34391),

te weten:

  • -de motie-Koffeman/Teunissen over inperking van exportvoordelen voor (semi) elektrische auto's (34391, letter F).

(Zie vergadering van 5 juli 2016.)

De voorzitter:

Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval. Dan stel ik voor te stemmen bij zitten en opstaan.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Koffeman/Teunissen (34391, letter F).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS en de SP voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de ChristenUnie, de VVD, het CDA, de OSF, D66 en de PVV ertegen, zodat zij is verworpen.

Ik schors de vergadering voor een enkele minuut, in afwachting van mevrouw Kuiken en de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. De vergadering van de commissies EUZA en I&A/JBZ wordt uitgesteld tot na het reces.

De vergadering wordt van 14.25 uur tot 14.29 uur geschorst.

Naar boven