13 Stemming Uitfaseren aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 tot het geleidelijk uitfaseren van de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld (34819).

(Zie vergadering van 12 december 2017.)

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.

De heer Van Rij (CDA):

Voorzitter. De CDA-fractie heeft met dit wetsvoorstel geworsteld. Wij begrijpen de burgers, vooral de oudere burgers die netjes hun huis hebben afgelost. Het beeld is dat deze burgers een faciliteit wordt afgenomen. Helaas past dat beeld in het beeld van de afgelopen twintig jaar, van een wetgever die steeds de fiscale regeling van de eigen woning verandert en daaraan sleutelt. Feitelijk echter zal de regeling over een periode van 30 jaar worden afgebouwd vanaf 1 januari 2019. Dat is redelijk, zowel vanuit oogpunt van rechtszekerheid als qua inkomenseffecten. Verder heeft de staatssecretaris toegezegd dat hij de volstrekt onoverzichtelijke regelingen van de eigen woning serieus versneld zal evalueren in 2019. Ook heeft hij toegezegd om met een hele duidelijke communicatie richting de burgers te komen. Wij wensen de staatssecretaris sterkte op dit punt, want er is al een raadplegend referendum aangekondigd.

Alles afwegend, heeft de CDA-fractie besloten om voor te stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Van Rij. Ik geef het woord aan de heer Van Apeldoorn.

De heer Van Apeldoorn (SP):

Voorzitter. Het wetsvoorstel geleidelijke uitfasering van de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld, de zogenaamde wet-Hillen, is voor de SP-fractie bespreekbaar in samenhang met andere maatregelen, die de positie van mensen met lage inkomens en middeninkomens juist verbeteren. Maar over dat soort belastingvoorstellen gaan we volgend jaar pas van gedachten wisselen en besluiten. Op die discussie willen wij niet eenzijdig vooruitlopen door nu al te besluiten om de Hillenaftrek af te schaffen. Daarom zal mijn fractie tegen dit wetsvoorstel stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Van Apeldoorn. Het woord is aan de heer Ten Hoeve.

De heer Ten Hoeve (OSF):

Voorzitter. Ondanks het feit dat het een politiek heel gevoelig wetsontwerp is, heb ik het gevoel dat we hiermee terugkeren naar de normaliteit. Ik zal dus voor het wetsontwerp stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Ten Hoeve. Zijn er nog anderen die een stemverklaring wensen af te leggen? Dat is niet het geval.

Dan stel ik voor te stemmen bij zitten en opstaan.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de ChristenUnie, de VVD, het CDA, GroenLinks, de OSF en D66 voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, de PvdA, de PvdD, 50PLUS, de SP en de PVV ertegen, zodat het is aangenomen.

Naar boven