23 Stemming Opslag duurzame energie

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet opslag duurzame energie (in verband met de vaststelling van tarieven voor 2018) (34762).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

Mevrouw Teunissen (PvdD):

Voorzitter. Mijn fractie wil vooropstellen dat zij investeringen in de ontwikkeling van duurzame energie van groot belang acht. We zijn echter kritisch op de wijze waarop de heffing op het gebruik van aardgas en elektriciteit nu wordt vormgegeven. Met het voorliggende wetsvoorstel worden de kosten van de stimuleringsregeling duurzame energie via de opslag duurzame energie opgebracht door burgers en bedrijven, maar de lasten zijn niet eerlijk verdeeld. Grootverbruikers betalen per kuub gas of per kilowattuur veel minder heffing dan huishoudens. Omdat de lasten zo ongelijk verdeeld zijn en hiermee onvoldoende uitgegaan wordt van het principe "de vervuiler betaalt" zal mijn fractie tegen dit wetsvoorstel stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Teunissen. Zijn er nog anderen die een stemverklaring wensen af te leggen? Dat is niet het geval. Ik stel voor te stemmen bij zitten en opstaan.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de VVD, de PvdA, het CDA, GroenLinks, 50PLUS, de OSF en D66 voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fracties van de PvdD, de SP en de PVV ertegen, zodat het is aangenomen.

We zijn aan het eind gekomen van deze laatste plenaire vergadering van de Eerste Kamer in het jaar 2017. Ik wil alle leden en in het bijzonder de ondersteuning van de Kamer hartelijk bedanken voor het enorme werk dat het afgelopen jaar is verzet.

(Geroffel op de bankjes)

De voorzitter:

Ik zeg geloof ik niks te veel als ik zeg dat ons werk zonder de ondersteuning een heel stuk lastiger zou zijn. Zo is het.

Ik wens u allen een heel goede kerst en ik zie u weer terug in het nieuwe jaar. Tot gauw.

Naar boven