21 Wet zorgplicht kinderarbeid

Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van:

  • - het Voorstel van wet van het lid Kuiken houdende de invoering van een zorgplicht ter voorkoming van de levering van goederen en diensten die met behulp van kinderarbeid tot stand zijn gekomen (Wet zorgplicht kinderarbeid) ( 34506 ).

De voorzitter:

Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van het Voorstel van wet van het lid Kuiken houdende de invoering van een zorgplicht ter voorkoming van de levering van goederen en diensten die met behulp van kinderarbeid tot stand zijn gekomen (Wet zorgplicht kinderarbeid) (34506).

Ik heb begrepen, mevrouw Kuiken, dat u graag het woord wenst. Het katheder wordt bij u gebracht.

U heeft het woord.

Mevrouw Kuiken:

Voorzitter. Gelet op het feit dat ik breed voel in deze Kamer dat er belang wordt gehecht aan het onderwerp, dat het een zorgvuldige behandeling vergt en dat er een breed gedeelde wens is om er gezamenlijk uit te komen, alsook op het feit dat de minister veel informatie had, ook nieuwe informatie, die niet met mij was gedeeld, hecht ik eraan om hier zorgvuldig op te kunnen reflecteren en verzoek ik de Eerste Kamer, hoewel dat niet gebruikelijk is, om de hele tweede termijn over te hevelen naar een moment na het reces. Dan kunnen we er even rustig de tijd voor nemen en kunnen we het op een ordentelijke manier afronden. Ik hoop dat de Kamer mij die gelegenheid gunt.

De voorzitter:

Ik kijk even naar de Kamer. Mevrouw Stienen.

Mevrouw Stienen (D66):

Mevrouw de voorzitter, mijn fractie heeft grote behoefte aan vijf tot tien minuten schorsing om met elkaar te overleggen hoe we kunnen reageren op het voorstel van de initiatiefneemster.

De voorzitter:

U krijgt vijf minuten. Op mijn elektronische ding is het 20.09 uur. Om 20.15 uur zijn we weer terug.

Mevrouw Stienen (D66):

Prima. Dank u wel, mevrouw de voorzitter.

De vergadering wordt van 20.08 uur tot 20.13 uur geschorst.

De voorzitter:

Ik geef graag het woord aan mevrouw Stienen.

Mevrouw Stienen (D66):

Dank, mevrouw de voorzitter. Wij hebben in de fractie overlegd en wij horen heel goed dat de initiatiefneemster een aantal dingen heeft gehoord op inhoudelijk niveau die ze tot zich wil nemen. Wij vinden het ook heel belangrijk om hier zorgvuldig naar te kijken, want ook wij zijn groot voorstander van het tegengaan van kinderarbeid wereldwijd, zoals we vanaf het begin van dit proces hebben gezegd. Wij zouden het wel erg op prijs stellen als we voor die tweede termijn, die dus over het reces heen wordt getild, nog een brief van de initiatiefneemster kunnen krijgen met daarin de punten die ze nu inhoudelijk nog tot zich heeft genomen en waarover ze nog verder met ons in debat wil gaan. Dat was het, mevrouw de voorzitter.

De voorzitter:

Dank u wel. Waar de initiatiefneemster over in debat wil gaan, is ook afhankelijk van de Kamer. Het is afhankelijk van wat u in tweede termijn te berde brengt. Het is interessant om een brief te krijgen — dat ben ik met u eens — maar als de Kamer vindt dat er ook nog andere onderwerpen zijn, dan is dat aan de Kamer.

Mevrouw Stienen (D66):

Zeker weten.

De voorzitter:

Ik vraag de Kamerbewaarder om het katheder neer te zetten voor mevrouw Kuiken. Terwijl hij dat doet, kan mevrouw Faber bij de interruptiemicrofoon komen. Ga uw gang, mevrouw Faber.

Mevrouw Faber-van de Klashorst (PVV):

Voorzitter, ik heb ook overleg gehad met mijn fractie. Wij gaan liever door met de tweede termijn.

De voorzitter:

Helder. Het verzoek van de initiatiefneemster is om het wetsvoorstel aan te houden voor nader beraad. Daar is aan toegevoegd een verzoek van de woordvoerder van D66 om een brief van de kant van de initiatiefneemster.

Mevrouw Lokin-Sassen (CDA):

Mevrouw de voorzitter, de CDA-fractie gunt het de initiatiefneemster om zich misschien nog wat langer en beter voor te bereiden op de tweede termijn. Wij gaan dus akkoord met uitstel tot na het reces.

De heer Lintmeijer (GroenLinks):

Ook onze fractie zal het verzoek graag honoreren en is akkoord met een tweede termijn na het reces.

De voorzitter:

GroenLinks eveneens dus. De heer Overbeek.

De heer Overbeek (SP):

Voorzitter, ook wij sluiten ons bij die gedachtegang aan. We gaan akkoord met aanhouden.

De heer Diederik van Dijk (SGP):

Gelet op het feit dat het gaat om een initiatiefwet en er geen druk op zit, ook niet financieel, vind ik het vanuit een stukje hoffelijkheid uitstekend om enig uitstel te betrachten. Ik zeg daar wel uitdrukkelijk iets bij. Mocht het vanavond tot een stemming zijn gekomen, dan hadden wij gelet op de beantwoording niet de vrijmoedigheid gehad om dit voorstel te steunen. Die kleine winstwaarschuwing wil ik wel graag afgeven.

De voorzitter:

Oké, dank u wel, meneer Van Dijk. De heer Schaap.

De heer Schaap (VVD):

Voorzitter, instemming met uitstel.

De heer Ester (ChristenUnie):

Wij steunen het verzoek van de initiatiefnemer om wat extra tijd.

Mevrouw Vlietstra (PvdA):

Voorzitter, dat geldt voor ons ook. We steunen graag het voorstel van de initiatiefneemster.

De voorzitter:

Oké. Een overgrote meerderheid in de Kamer is dus bereid om het verzoek te honoreren. Ik geef u nog even het woord, mevrouw Kuiken.

Mevrouw Kuiken:

Voorzitter. Dank aan de Eerste Kamerleden voor hun begrip voor mijn verzoek om de tweede termijn na het reces in te plannen. Ik zal ingaan op het verzoek van de D66-fractie om nog een korte brief te sturen. Ik heb uw opmerking daarbij ook gehoord. Ik verheug me op de tweede termijn, voorzitter, maar dan wel na het reces. Ik wens u fijne feestdagen.

De voorzitter:

Dank u wel. Dan is aldus besloten. Het wetsvoorstel wordt op verzoek van de initiatiefneemster aangehouden voor nader beraad. Na het reces zullen wij een nieuwe datum inplannen voor de tweede termijn van het wetsvoorstel over kinderarbeid. Mevrouw Kuiken, ik wens u goede feestdagen.

Blijft u nog even zitten, mevrouw Kaag? We hebben zo nog een stemming en iemand van het kabinet moet bij de stemming aanwezig zijn. Dus we hebben graag dat u nog even blijft.

Naar boven