Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2017-2018nr. 11, item 7

7 Moties Algemene Politieke Beschouwingen

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de Algemene Politieke Beschouwingen,

te weten:

  • -de motie-Faber-van de Klashorst c.s. over het verbieden van islamitische uitingen en handelingen bij de politie (34775, letter B);

  • -de motie-Faber-van de Klashorst c.s. over inkomsten uit certificering van halalproducten (34775, letter C);

  • -de motie-Kox c.s. over het komen tot een reductiedoelstelling teneinde de armoede onder kinderen structureel te verlagen (34775, letter D);

  • -de motie-Strik c.s. over maatregelen om de arbeidsparticipatie te verbeteren (34775, letter G);

  • -de motie-Strik c.s. over het verlagen van de CO2-uitstoot (34775, letter H);

  • -de motie-Schalk c.s. over onderzoek naar de oorzaken van herhaalde zwangerschapsafbrekingen (34775, letter I).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Er zijn acht moties ingediend, beginnend met de motie op letter B en eindigend met de motie op letter I. Van die acht moties zijn er twee aangehouden: de motie-Kox c.s. met letter E over actieve inzet voor een kernwapenvrije wereld en de motie-Barth c.s. met letter F. Die laatste motie is aangehouden tot volgende week.

We beginnen met de stemming over motie 34775, letter B van het lid Faber-van de Klashorst c.s. over het verbieden van islamitische uitingen en handelingen bij de politie.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

De heer Schalk (SGP):

Voorzitter. Laat duidelijk zijn: de toon en taal die gehanteerd zijn rond de indiening van deze motie zijn niet de onze. Echter, in ons land hebben we ervoor gekozen om ten aanzien van overheidsfunctionarissen in een aantal gevallen, zoals bij politieagenten en rechters, een uniformbenadering te hanteren, omdat hun onpartijdige en onafhankelijke uitstraling van groot belang wordt geacht. Politie en rechterlijke macht dienen neutraal te functioneren. Alleen op grond van die overweging kan mijn fractie deze motie steunen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Schalk. Nog andere leden die een stemverklaring wensen af te leggen? Dat is niet het geval.

Ik stel voor te stemmen bij zitten en opstaan.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Faber-van de Klashorst c.s. (34775, letter B).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de ChristenUnie, de VVD, de PvdA, het CDA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, de OSF, de SP en D66 ertegen, zodat zij is verworpen.

We gaan verder met motie 34775, letter C van het lid Faber-van de Klashorst c.s. over inkomsten uit certificering van halalproducten.

Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

Ik stel voor te stemmen bij zitten en opstaan.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Faber-van de Klashorst c.s. (34775, letter C).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de VVD, de PvdA, het CDA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, de OSF, de SP en D66 ertegen, zodat zij is verworpen.

We gaan nu stemmen over motie 34775, letter D van het lid Kox c.s. over het komen tot een reductiedoelstelling teneinde daarmee de armoede onder kinderen structureel te verlagen.

Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

Ik stel voor te stemmen bij zitten en opstaan.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Kox c.s. (34775, letter D).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de VVD, de PvdA, het CDA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, de OSF, de SP en D66 voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

De motie onder letter E is aangehouden en die onder F ook, tot volgende week.

We komen bij motie 34775, letter G van het lid Strik c.s. over maatregelen om de arbeidsparticipatie te verbeteren.

De voorzitter:

De motie-Strik c.s. (34775, letter G) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het kabinet zegt in te zetten op een inclusieve samenleving en dat onder meer vertaalt in maatregelen om de arbeidsparticipatie te verbeteren van mensen met een beperking, arbeidsongeschikten en Wajongers;

overwegende dat beoogde maatregelen in het regeerakkoord veelal neerkomen op minder financiële zekerheden voor mensen in een kwetsbare positie, zoals in elk geval door:

  • -de aanscherping van het schattingsbesluit waardoor meer mensen hun WIA-uitkering verliezen;

  • -de vervanging van de loonkostensubsidie door loondispensatie waardoor mensen met een arbeidsbeperking onder het wettelijk minimumloon betaald kunnen worden;

  • -het schrappen van het recht op arbeidskorting en IACK voor mensen in de ziektewet;

  • -het verlagen van de Wajong-uitkering;

verzoekt de regering om over maximaal drie jaar na invoering een evaluatie te houden naar de effecten van de maatregelen op de feitelijke inkomenspositie en de arbeidsparticipatie van de genoemde groepen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Zij krijgt letter J, was letter G (34775).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

Er wordt gezegd dat de motie is overgenomen, maar wij hebben dat systeem in deze Kamer niet. Als het kabinet de motie overneemt, wordt er desalniettemin over gestemd. Tenzij het lid de motie intrekt; dat zou kunnen. Dat doet ze niet. Dan stemmen we over de motie. Zo simpel is het.

Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

Ik stel voor te stemmen bij zitten en opstaan.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de gewijzigde motie-Strik c.s. (34775, letter J, was letter G).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze gewijzigde motie met algemene stemmen is aangenomen.

We komen bij motie 34775, letter H van het lid Strik c.s. over het verlagen van de CO2-uitstoot. Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

Ik stel voor te stemmen bij zitten en opstaan.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Strik c.s. (34775, letter H).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de VVD, de PvdA, het CDA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, de OSF, de SP en D66 voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

Dan de motie over motie 34775, letter I van het lid Schalk c.s. over een onderzoek naar de oorzaken van herhaalde zwangerschapsafbrekingen. Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

Ik stel voor te stemmen bij zitten en opstaan.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Schalk c.s. (34775, letter I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de OSF, de SP en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de VVD, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS en D66 ertegen, zodat zij is verworpen.

We zijn aan het einde gekomen van deze Algemene Politieke Beschouwingen. Ik dank de minister-president en het gehele kabinet hartelijk voor de geleverde bijdrage en de grote mate van aanwezigheid van alle bewindspersonen. Dit is zeer op prijs gesteld door deze Kamer. Ik wens u allemaal een hele goede Sinterklaas toe.