Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2017-201834775 nr. G

34 775 Nota over de toestand van 's Rijks financiën

G MOTIE VAN HET LID STRIK C.S.

Voorgesteld 5 december 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslagingen,

overwegende, dat het kabinet zegt in te zetten op een inclusieve samenleving en dat onder meer vertaalt in maatregelen om de arbeidsparticipatie te verbeteren van mensen met een beperking, arbeidsongeschikten en Wajongers,

overwegende, dat beoogde maatregelen in het regeerakkoord veelal neerkomen op minder financiële zekerheden voor mensen in een kwetsbare positie, zoals in elk geval door:

  • de aanscherping van het schattingsbesluit waardoor meer mensen hun WIA-uitkering verliezen;

  • de vervanging van de loonkostensubsidie door loondispensatie waardoor mensen met een arbeidsbeperking onder het wettelijk minimumloon betaald kunnen worden;

  • door het schrappen van het recht op arbeidskorting en IACK voor mensen in de ziektewet;

  • door het verlagen van de WAJONG-uitkering,

verzoekt de regering om over maximaal drie jaar een evaluatie te houden naar de effecten van de maatregelen op de feitelijke inkomenspositie en de arbeidsparticipatie van de genoemde groepen,

en gaat over tot de orde van de dag,

Strik

Kox

Teunissen

Koffeman

Ten Hoeve

Nagel