Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2017-2018nr. 11, item 9

9 Ingekomen stukken

Lijst van besluiten en ingekomen stukken

Lijst van besluiten:

De Voorzitter heeft na overleg met het College van Senioren besloten om:

a. de behandeling van het volgende hamerstuk te doen plaatsvinden op 5 december 2017 (onder voorbehoud):

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de economische delicten strekkende tot aanpassing van enkele bepalingen betreffende de uitvoering van bijzondere opsporingsbevoegdheden en tot regeling van enkele bijzondere procedures van strafvorderlijke aard en aanverwante onderwerpen met het oog op een doeltreffende uitvoeringspraktijk (34720);

b. de behandeling van het volgende hamerstuk te doen plaatsvinden op 5 december 2017:

Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet handhaving consumentenbescherming en enige andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2015/2302 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen, houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en van Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad, en tot intrekking van Richtlijn 90/314/EEG van de Raad (PbEU, L 326) (Implementatiewet richtlijn pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen) (34688);

c. het voorbereidend onderzoek van de volgende wetsvoorstellen door de vaste commissie voor Financiën te doen plaatsvinden op 5 december 2017:

Wijziging van enkele Belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2018) (34785);

Wijziging van enkele Belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2018) (34786);

Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 en enkele andere wetten (Wet afschaffing van de btw-landbouwregeling) (34787);

Wijziging van de Wet op de dividendbelasting 1965, de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enige andere wetten in verband met de introductie van een inhoudingsplicht voor houdstercoöperaties, de uitbreiding van de inhoudingsvrijstelling in de dividendbelasting en wijziging van enkele antimisbruikbepalingen in de dividendbelasting en vennootschapsbelasting (Wet inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding inhoudingsvrijstelling) (34788);

Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 tot het geleidelijk uitfaseren van de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld (34819);

d. het voorbereidend onderzoek van het volgende wetsvoorstel door de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat /Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te doen plaatsvinden op 19 december 2017:

Regels over de informatie-uitwisseling betreffende bovengrondse en ondergrondse infrastructuur van netten en netwerken ter voorkoming van graafschade en ter bevordering van de aanleg van elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid, alsmede wijziging van de Telecommunicatiewet ter bevordering van medegebruik van fysieke infrastructuur en van de gecoördineerde aanleg van civiele werken (Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken) (34739).

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. de volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen:

Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet handhaving consumentenbescherming en enige andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2015/2302 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen, houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en van Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad, en tot intrekking van Richtlijn 90/314/EEG van de Raad (PbEU, L 326) (Implementatiewet richtlijn pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen) (34688);

Uitvoering van de Verordening (EU) 2015/848 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 betreffende insolventieprocedures (PbEU 2015, L 141) (Uitvoeringswet EU-insolventie-verordening) (34729);

Regels over de informatie-uitwisseling betreffende bovengrondse en ondergrondse infrastructuur van netten en netwerken ter voorkoming van graafschade en ter bevordering van de aanleg van elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid, alsmede wijziging van de Telecommunicatiewet ter bevordering van medegebruik van fysieke infrastructuur en van de gecoördineerde aanleg van civiele werken (Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken) (34739);

Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met waardeoverdracht van klein pensioen en enige andere wijzigingen inzake waardeoverdracht (Wet waardeoverdracht klein pensioen) (34765);

Wijziging van de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Kieswet in verband met de introductie van kiescolleges voor de Eerste Kamer voor de Caribische openbare lichamen ten behoeve van de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer (34782).

Deze wetsvoorstellen zullen in handen worden gesteld van de desbetreffende commissies;

2. de volgende regeringsmissives:

een, van de minister-president, minister van Algemene Zaken, ten geleide van een afschrift van zijn brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer d.d. 1 december 2017 inzake het rapport van het historisch onderzoeksteam onder leiding van prof. dr. C.C. van Baalen inzake de totstandkoming van de bepaling van het inkomensbestanddeel van de grondwettelijke uitkering aan leden van het koninklijk huis in de periode 1963 t/m 1973 en de passages inzake dit inkomensbestanddeel in het rapport van stuurgroep herziening stelsel kosten koninklijk huis (rapport-Zalm) (2009) (griffienr. 162138);

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, houdende goedkeuring van de op 6 oktober 2016 te Istanboel tot stand gekomen wijziging van de Constitutie van de Wereldpostunie, van het Algemeen Reglement van de Wereldpostunie en hernieuwde vaststelling van het Algemeen Postverdrag en van het Verdrag inzake postale financiële diensten (Trb. 2017, 162, Trb. 2017, 180), alsmede een toelichtende nota bij deze verdragen (griffienr. 162098);

een, van alsvoren, houdende goedkeuring van het op 15 mei 2009 te Hongkong tot stand gekomen internationaal Verdrag van Hongkong voor het veilig en milieuvriendelijk recyclen van schepen (Trb. 2010, 227 en Trb. 2017, 29), alsmede een toelichtende nota bij dit verdrag (griffienr. 162099);

een, van alsvoren, ten geleide van twee fiches die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen inzake o.a. Mededeling Actieplan CBRN Paraatheid en EU-coördinatie (griffienr. 162135);

een, van alsvoren, ten geleide van het verslag Sociale top Gotenburg van 17 november 2017 (griffienr. 162134);

een, van alsvoren, ten geleide van de aanbiedingsbrief Staat van de Unie 2018 (griffienr. 162133);

een, van de ministers van Buitenlandse Zaken en van Financiën, inzake kabinetsreactie op het AIV-advies "is de Eurozone stormbestendig" (griffienr. 151580.01);

een, van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, ten geleide van het verslag van de Raad Buitenlandse Zaken voor Handel van 10 november 2017 (griffienr. 162001.01);

een, van de minister voor Rechtsbescherming, ten geleide van het rapport evaluatie puntenstelsel gefinancierde rechtsbijstand (commissie-Van der Meer) (griffienr. 161989.03;

een, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, inzake toevoeging nieuw artikel aan Begrotingshoofdstuk IV (griffienr. 162114);

een, van de minister van Financiën, ten geleide van het verslag van het Financieel Stabiliteitscomité november 2017 (griffienr. 162104);

een, van alsvoren, ten geleide van de geannoteerde agenda eurogroep en Ecofin-Raad 4 en 5 december 2017 (griffienr. 162116);

een, van alsvoren, inzake kabinetsreactie op publicaties inzake bankenunie (griffienr. 162113);

een, van alsvoren, ten geleide van het Blauwe Boekje (griffienr. 162137);

een, van de staatssecretaris van Financiën, inzake Algemene Politieke Beschouwingen 2017 (griffienr. 162120);

een, van de minister van Defensie, inzake rapportage internationale militaire samenwerking (griffienr. 162128);

een, van de minister en staatssecretaris van Economische Zaken, inzake aanwezigheid minister en staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat bij Algemene Politieke Beschouwingen d.d. 4 en 5 december 2017 (griffienr. 162008.02);

een, van de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, ten geleide van de geannoteerde agenda Telecomraad 4 december 2017 (griffienr. 162103);

een, van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, ten geleide van de geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 11 en 12 december 2017 (griffienr. 162132);

een, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ten geleide van de geannoteerde agenda Raad WSBVC 7 december 2017 (griffienr. 162102).

De Voorzitter stelt voor deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

3. de volgende geschriften:

een, van M.v.P., inzake openbrief aan de regering: bezwaren tegen het onderzoek naar de koloniale oorlog in Indonesië (1945-1950) (griffienr. 162130).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking;

een, van D.S., inzake aandachtsverzoek (griffienr. 162115).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissies voor Justitie en Veiligheid en voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

een, van M.A.J.S. te L., inzake reactie ontvangen memo of schrijven vanuit het ABP (griffienr. 162096).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis van de Koning.

een, van M.N., inzake behandeling uitfasering wet-Hillen (34819) (griffienr. 162108);

een, van M.A., inzake wet-Hillen (34819) (griffienr. 162108.01);

een, van A.H., inzake belasting eigen (hypotheekvrij) huis (griffienr. 162126.01);

een, van E.P. te L., inzake vraagstelling over afschaffing wet-Hillen (34819) (griffienr. 162108.05);

een, van V.V., inzake aantasting financiële voorziening (griffienr. 162131).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de commissie voor Financiën;

een, van I.M., inzake huurwaardeforfait (griffienr. 162126).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissies voor Financiën en voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

een, van S.A.S. inzake Wet op de Raad voor volksgezondheid en samenleving (34040) (griffienr. 162107).

Dit verslag wordt van belang geacht voor de leden van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De Voorzitter stelt voor deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.