24 Stemmingen moties Wijziging Mijnbouwwet

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Mijnbouwwet, de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten in verband met implementatie van richtlijn nr. 2013/30/EU van het Europees Parlement en de Raad van 12 juni 2013 betreffende de veiligheid van offshore olie- en gasactiviteiten en tot wijziging van richtlijn 2004/35/EG (PbEU 2013, L 178), en wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de omkering van de bewijslast bij schade binnen het effectgebied van een mijnbouwwerk, 

te weten: 

  • -de motie-Pijlman c.s. over het geven van een vervolg aan de pilot opkoopregeling (34041, letter I); 

  • -de motie-Teunissen c.s. over het verlenen van opsporingsvergunningen voor mijnbouwactiviteiten afhankelijk maken van expliciete toestemming van het parlement (34041, letter J); 

  • -de motie-Verheijen c.s. over voorstellen die de NCG doorzettingsmacht verschaffen bij schade-afhandeling (34041, letter K). 

(Zie vergadering van heden.) 

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf over de motie-Pijlman c.s. (34041, letter I). 

Mevrouw Klip-Martin (VVD):

Voorzitter. Wij hebben even getwijfeld bij deze motie, omdat wij de formulering van het dictum wel wat breed en onbepaald vonden. Door de uitleg van de minister is deze motie wat verder ingekaderd en dus ook onderdeel van een iets groter traject. Als gevolg van die inkadering kunnen wij instemmen met de motie. 

De voorzitter:

Ik stel voor, te stemmen bij zitten en opstaan. 

Daartoe wordt besloten. 

In stemming komt de motie-Pijlman c.s. (34041, letter I). 

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen. 

Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen over de motie-Teunissen c.s. (34041, letter J)? Dat is niet het geval. 

Ik stel voor, te stemmen bij zitten en opstaan. 

Daartoe wordt besloten. 

In stemming komt de motie-Teunissen c.s. (34041, letter J). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de VVD, de PvdA, het CDA, 50PLUS, de OSF, D66 en de PVV ertegen, zodat zij is verworpen. 

Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen over de motie-Verheijen c.s. (34041, letter K)? Dat is niet het geval. 

Ik stel voor, te stemmen bij zitten en opstaan. 

Daartoe wordt besloten. 

In stemming komt de motie-Verheijen c.s. (34041, letter K). 

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen. 

Dan rest mij nog u allen een buitengewoon goed kerstreces te wensen. Ik wens ook de minister een goed kerstreces. Hij heeft een zware dag achter de rug. Mijn complimenten voor de prestatie die u geleverd hebt. Ook mijn complimenten aan alle Kamerleden voor de enorme inzet die hier getoond is om ervoor te zorgen dat zo goed mogelijke wetgeving tot stand komt voor Nederland. Dat geldt niet alleen voor gisteren en vandaag, maar voor het hele kalenderjaar. Dank u wel en een goed kerstreces. 

Naar boven