20 Stemming motie Begroting Veiligheid en Justitie

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2017, 

te weten: 

  • -de motie-Ruers c.s. over de wetgevingsadviezen van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR) (34550-VI, letter F). 

(Zie vergadering van heden.) 

De voorzitter:

Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval. 

Ik stel voor, te stemmen bij zitten en opstaan. 

Daartoe wordt besloten. 

In stemming komt de motie-Ruers c.s. (34550-VI, letter F). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de ChristenUnie, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, de VVD, de PvdA, het CDA, 50PLUS, de OSF, D66 en de PVV ertegen, zodat zij is verworpen. 

Naar boven