6 Stemming Belastingplan 2017

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2017) (34552). 

(Zie vergadering van 13 december 2016.) 

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf. 

De heer Schalk (SGP):

Mevrouw de voorzitter. Vorig jaar heeft de fractie van de SGP tegen het Belastingplan gestemd, omdat de maatregelen leidden tot onrechtvaardige verdeling van de belastingdruk, in het bijzonder voor de eenverdieners. Een motie om dit tegen te gaan, werd niet uitgevoerd. Daardoor is de kloof voor eenverdieners dit jaar nog verdiept, zoals was te voorzien. Het is duidelijk dat eenverdieners het niet moeten hebben van dit kabinet. Uit het Belastingplan 2017 blijkt dat de marginale belastingdruk op het niveau vanaf minimumloon desastreus uitpakt voor eenverdieners, maar ook voor tweeverdieners en alleenverdieners. De motie van mijn fractie hierover is nu wel ter hand genomen. Er komt een onderzoek waarvan de uitkomsten voor de komende verkiezingen gepresenteerd zullen worden, zodat die onderdeel kunnen zijn van de coalitiebesprekingen. Dit biedt perspectief voor de toekomst. Feit is wel dat iedereen, zelfs de eenverdiener, er door het Belastingplan in 2017 in koopkracht op vooruitgaat. Alles overwegende, zal mijn fractie haar steun aan dit Belastingplan niet onthouden. 

De voorzitter:

Zijn er nog andere leden die een stemverklaring wensen af te leggen? Ik stel vast dat dit niet het geval is. 

Ik stel voor om te stemmen bij zitten en opstaan. 

Daartoe wordt besloten. 

In stemming komt het wetsvoorstel. 

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de VVD, de PvdA, het CDA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, de OSF, de SP en D66 voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat het is aangenomen. 

Naar boven