26 Ingekomen stukken

Lijst van besluiten en ingekomen stukken 

Lijst van besluiten: 

De Voorzitter heeft na overleg met het College van Senioren besloten om: 

a. het debat van het volgende wetsvoorstel inclusief eventuele stemmingen te doen plaatsvinden op 19/20 december 2016: 

Wijziging van de Wet opslag duurzame energie in verband met de vaststelling van tarieven voor 2017 (34497); 

b. de stemmingen over de volgende brief en de volgende moties te doen plaatsvinden op 20 december 2016: 

Brief van de voorzitter van de vaste commissie voor Financiën aan de Kamervoorzitter van 15 december 2016 inzake stemmingen over de negatieve subsidiariteitsoordelen ten aanzien van een drietal EU-voorstellen van het pakket vennootschapsbelasting, te weten COM(2016) 683, COM(2016) 685 en COM(2016) 687 (34604, A); 

Motie van het lid Van Rij (CDA) c.s. over verdubbeling van de vrijstelling van de vermogensrendementsheffing (34552/34553/34554/34555/34545/34527, H); 

Motie van het lid Van Rooijen (50PLUS) over de afbouw van de ouderenkorting (34552/34553/34554/34555/34545/34527, I); 

Motie van de leden Köhler (SP) en Vos (GroenLinks) over het stellen van substance-eisen aan vennootschappen (34552/34553/34554/34555/34545/34527, J); 

c. de plenaire behandeling van de volgende hamerstukken te doen plaatsvinden op 20 december 2016: 

Wijziging van de Telecommunicatiewet, de Boeken 3 en 6 van het Burgerlijk Wetboek, de Algemene wet bestuursrecht alsmede daarmee samenhangende wijzigingen van andere wetten in verband met de uitvoering van EU-verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten (uitvoering EU-verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten) (34413); 

Vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2017 (34550-I); 

Vaststelling van de begrotingsstaat van Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2017 (34550-IIA); 

Vaststelling van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en de Kabinetten van de Gouverneurs (IIB) voor het jaar 2017 (34550-IIB); 

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2017 (34550-III); 

Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2017 (34550-IV); 

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2017 (34550-V); 

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2017 (34550-VII); 

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2017 (34550-VIII); 

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2017 (34550-IX); 

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2017 (34550-X); 

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2017 (34550-XII); 

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2017 (34550-XIII); 

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2017 (34550-XV); 

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2017 (34550-A); 

Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2017 (34550-B); 

Vaststelling van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2017 (34550-C); 

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2017 (34550-J); 

d. het voorbereidend onderzoek van het volgende wetsvoorstel door de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie te doen plaatsvinden op 20 december 2016: 

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie (33542); 

e. de plenaire behandeling van het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden op 24 januari 2017 in plaats van op 17 januari 2017 (incl. eventuele stemmingen): 

Voorstel van rijkswet van het lid Van der Staaij houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van het vereiste van een meerderheid van twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen in de Staten-Generaal voor de goedkeuring van verdragen betreffende de Europese Unie (30874 (R1818)); 

f. het voorbereidend onderzoek van het volgende wetsvoorstel door de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport te doen plaatsvinden op 24 januari 2017: 

Wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met grensoverschrijdende zorg (34333). 

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. de volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen: 

Additionele regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet grondgebonden groei melkveehouderij) (34295); 

Wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met grensoverschrijdende zorg (34333); 

Wijziging van de Telecommunicatiewet, de Boeken 3 en 6 van het Burgerlijk Wetboek, de Algemene wet bestuursrecht alsmede daarmee samenhangende wijzigingen van andere wetten in verband met de uitvoering van EU-verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten (uitvoering EU-verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten) (34413); 

Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van fosfaatrechten (34532); 

Vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2017 (34550-I); 

Vaststelling van de begrotingsstaat van Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2017 (34550-IIA); 

Vaststelling van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en de Kabinetten van de Gouverneurs (IIB) voor het jaar 2017 (34550-IIB); 

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2017 (34550-III); 

Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2017 (34550-IV); 

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2017 (34550-V); 

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2017 (34550-VI); 

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2017 (34550-VII); 

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2017 (34550-VIII); 

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2017 (34550-IX); 

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2017 (34550-X); 

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2017 (34550-XII); 

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2017 (34550-XIII); 

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2017 (34550-XV); 

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2017 (34550-XVI); 

Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2017 (34550-XVII); 

Vaststelling van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2017 (34550-XVIII); 

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2017 (34550-A); 

Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2017 (34550-B); 

Vaststelling van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2017 (34550-C); 

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2017 (34550-J); 

Wijziging van de Jeugdwet, het Besluit Jeugdwet, het Burgerlijk Wetboek en de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen met het oog op het afschaffen van de ouderbijdrage voor jeugdhulp (34614). 

Deze wetsvoorstellen zullen in handen worden gesteld van de desbetreffende commissies; 

2. de volgende regeringsmissives: 

een, van de minister-president, minister van Algemene Zaken, ten geleide van een afschrift van zijn brief d.d. 14 december 2016 (griffienr. 160374); 

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, inzake notawisseling houdende een verdrag tot verlenging van het Verdrag inzake samenwerking tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika betreffende toegang tot en gebruik van faciliteiten in de Nederlandse Antillen en Aruba voor drugsbestrijding vanuit de lucht; Washington, 2 november 2016 (griffienr. 160347); 

een, van alsvoren, ten geleide van twee fiches die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen inzake o.a. Besluit deelname van de EU aan PRIMA (griffienr. 160346); 

een, van alsvoren, ten geleide van het verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 11 november 2016 (griffienr. 160152.01); 

een, van alsvoren, inzake schriftelijk overleg Raad Algemene Zaken d.d. 13 december 2016 (griffienr. 160255.01); 

een, van alsvoren, ten geleide van de geannoteerde agenda Europese Raad van 15 december 2016 (griffienr. 160372); 

een, van de minister van Veiligheid en Justitie, inzake Evaluatie Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties 2013 (griffienr. 159878.03); 

een, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ten geleide van de decembercirculaires 2016 gemeentefonds en provinciefonds (griffienr. 160308); 

een, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, inzake verlag OJCS-Raad 21 en 22 november 2016 (griffienr. 160358); 

een, van de minister van Infrastructuur en Milieu, inzake vaststelling Rijksstructuurvisie windenergie op zee: Aanvulling gebied Hollandse Kust (griffienr. 160352); 

een, van alsvoren, ten geleide van het rapport wettelijke evaluatie (griffienr. 160368); 

een, van de minister van Economische Zaken, inzake BNC-fiches voorstellen energie-unie Europese Commissie (griffienr. 160351). 

De Voorzitter stelt voor deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden; 

3. de volgende missives: 

een, van de directeur van het Kabinet van de Koning, houdende de bekrachtiging van wetsvoorstel nrs. 34417 (R2068) en 34145 door Z.M. de Koning op 7 december 2016 (griffienr. 160342); 

een, van alsvoren, houdende de bekrachtiging van de wetsvoorstel nrs. 34515 (R2070), 34578 en 34454 door Z.M. de Koning op 14 december 2016 (griffienr. 160370); 

een, van de Algemene Rekenkamer, ten geleide van het Rapport ICT Politie 2016; Vervolgonderzoek naar de ICT-governance en de basisvoorzieningen voor handhaving en opsporing bij de nationale politie (griffienr. 160366); 

een, van alsvoren, inzake publicatie Instandhouding Hoofdwatersysteem (griffienr. 160375). 

De Voorzitter stelt voor deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden; 

4. de volgende geschriften: 

een, van J.J.C.D., inzake AOW-gat/ pensioengat militairen en burgers met wachtgeld (griffienr. 160379). 

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking; 

een, van M.R.B., inzake zorgmelding en geen hoor en wederhoor bij politie (griffienr. 160376). 

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissie voor Veiligheid en Justitie; 

een, van A.C.M.H., inzake de wetsvoorstellen 34373 (Wet doorstroming huurmarkt 2015) en 34156 (aanvulling van de opzeggingsgrond dringend eigen gebruik voor de tijdelijke huisvesting van jongeren) (griffienr.158810.34). 

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis van de Koning; 

een, van A.M.S. inzake zwarte piet (griffienr. 159360.01). 

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap; 

een, van D.B., inzake wet uitfasering pensioen (34555) (griffienr. 159531.04). 

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissie voor Financiën; 

een, van J.v.d.B., inzake fosfaatrechten (griffienr. 160349). 

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissie voor Economische Zaken; 

een, van S.S. te E., inzake WAS-wetgeving (griffienr. 160353); 

een, van W.J.C.K. te H., inzake financiële problemen door bezuinigingen in de loop er jaren betreffende de WAO (griffienr. 160382). 

Deze geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

De Voorzitter stelt voor deze geschriften voor kennisgeving aan ten nemen. 

Naar boven