17 Hamerstukken

Aan de orde is de behandeling van: 

  • - het wetsvoorstel Wijziging van de socialezekerheidswetgeving, de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, de Wet studiefinanciering 2000, de Wet studiefinanciering BES, de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten en de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen in verband met opname van een grondslag voor beëindiging van uitkeringen, studiefinanciering en tegemoetkoming bij deelname aan een terroristische organisatie ( 34577 );

  • - het wetsvoorstel Wijziging van de Jeugdwet, het Besluit Jeugdwet, het Burgerlijk Wetboek en de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen met het oog op het afschaffen van de ouderbijdrage voor jeugdhulp ( 34614 ).

Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen. 

De voorzitter:

Het woord is aan mevrouw Gerkens. 

Mevrouw Gerkens (SP):

Voorzitter. Voor de Handelingen merk ik graag op dat wij afgelopen middag bij het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2017 (34550-X), aantekening hadden willen vragen. 

De voorzitter:

U had aantekening willen vragen, maar hebt dat niet gedaan. Dit staat nu genoteerd. Dat klopt. 

Naar boven